Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018
Α.Α.Δ.Ε. ΔΣΣ Α 1122486/10.08.2018

Επιχειρηματικός σχεδιασμός ΑΑΔΕ.
Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018Α.Α.Δ.Ε. ΔΣΣ Α 1122486/10.08.2018

(ΦΕΚ Β' 4526/17.10.2018)


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα:
α) Την περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 σχετικά με την αρμοδιότητα της Αρχής για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης.
β) Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 για την ανάγκη παροχής σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής.
γ) Την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 14, σύμφωνα με την οποία ο Διοικητής της Αρχής καταρτίζει και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και καθορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους.
δ) Τις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 22, σχετικά με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τα λοιπά σχέδια δράσης της Αρχής.
ε) Την παράγραφο 1 του άρθρου 23 σύμφωνα με την οποία και με γνώμονα την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, κοινοποιείται στις υπηρεσίες ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Αρχής και καθορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι των οργανικών μονάδων, ο βαθμός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
στ) Την παράγραφο 1 του άρθρου 23 σύμφωνα με την οποία οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, οι οποίοι με την τοποθέτηση τους και την ανάληψη υπηρεσίας αποδέχονται αυτοδικαίως τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους των οργανικών μονάδων, που προσδιορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής, κατανέμουν αυτούς, στους προϊσταμένους των υπό αυτών οργανικών μονάδων, επιπέδου υποδιεύθυνσης ή Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου, οι δε προϊστάμενοι των Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων κατανέμουν αυτούς μεταξύ των υπαλλήλων, κατά περίπτωση.

2. Την υπ. αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968/Β'/ 22-3-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β'2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ. 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

5. Την αριθμ. 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1085366/ΕΞ 2017/6.6.2017 (ΦΕΚ 2040 Β'/13-06-2017) απόφαση Διοικητή για την έκδοση του Αναθεωρημένου Στρατηγικού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

8. Την αριθμ. Δ.Σ.Σ. 159238 ΕΞ 2017 ΕΜΠ (ΦΕΚ 4284 Β /07-12-2017) απόφαση Διοικητή με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016»,

9. Την α.π. ΔΦΠ 0000289 ΕΞ 2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 405/Β 72018) με θέμα «Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018».

10. Την αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1025708 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ 571/Β/21-02-2018) απόφαση Διοικητή για τον καθορισμό στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11. Την αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ 1686/15-5-2018) απόφαση Διοικητή για την έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

12. Το υπ' αριθμ. 74 πρακτικό της από 09/08/2018 συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του για την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το έτος 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016, με την οποία ο Διοικητής της Αρχής καταρτίζει και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, ως ακολούθως:

1. Αναθεώρηση στόχων του Ε.Σ. 2018 ως κάτωθι:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2018
Α/Α Περιγραφή Στόχου-Δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος Αρμόδια Διεύθυνση Βαθμός Προτεραιότητας
ΣΠ.1.2.19 Εισπράξεις 100 χιλ. € ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δ.Δ.Δ.Υ./Τμήμα Α' **
ΣΠ.2.2.10 Κατάσχεση τουλάχιστον 130.000 λίτρων υγρών καυ¬σίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων Τελωνεία/Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου, ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης/ Τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων ***
ΣΠ.4.2.1 Διενέργεια 29 εσωτερικών ελέγχων (κατ'ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε διαδικασίες των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. Δ.Ε.Ε./Τμήματα Β', Δ' ***
ΣΠ.4.2.9 Εκπαίδευση τουλάχιστον του 30% του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία/Τμήματα Α; Β; Γ' ***

2. Αναθεώρηση έργων του Ε.Σ. 2018 ως κάτωθι:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2018
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ε.1.2.1 Ανάπτυξη πλαισίου μοντέλου ανάλυσης κινδύνου για την προτεραιοποίηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αλλοδαπών επιχειρήσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις επιστροφών Φ.Π.Α. Δ.Ε.Ε.Φ. Δ.ΗΛΕ.Δ. 30/10/2018 **

Ε.2.2.5 Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών - εκροών σε πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου. Δ.Σ.Τ.Ε.Π. Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α., Δ.ΗΛΕ.Δ.,
Δ.Η.Τ., Γ.Γ.Π.Σ., Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υπουργείο
Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 30/06/2018 ***
2.2.6 Εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα αεροδρόμια. Δ.Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α., Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Η.Τ., Δ.Ε.Β.Χ.Π., Γ.Γ.Π.Σ, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 31/12/2018 ***
Ε.4.1.8. Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής: α) Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας β) Παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής. Δ.ΗΛΕ.Δ. - 31/03/2019 **
E.4.1.13 Ανασχεδιασμός της διαδικασίας επιστροφής των e-παραβόλων. Δ.ΕΙΣ. Δ.ΗΛΕ.Δ., Γ.Γ.Π.Σ., ΔΙΑ.Σ. 30/06/2019 **
E.4.1.18 Έκδοση και δημοσίευση «Χάρτας των Δικαιωμάτων και των Υποχρεώσεων των Φορολογουμένων». Δ.Ν.Υ. Γ.Δ.Φ.Δ., Δ.ΟΡΓ. 31/12/2019 **
E.4.1.19 Σύνταξη μελέτης και υποβολή πρότασης για την δημιουργία ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Δ.Ε.Α.Φ. Δ.ΕΛ. 31/12/2018 ***
E.4.1.20 Ηλεκτρονική τιμολόγηση: α) πιλοτική εφαρμογή με ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/12/2018 β) παραγωγική λειτουργία με ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/12/2019. Δ.ΗΛΕ.Δ. Δ.ΕΛ, ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε, Δ.ΥΠ. ΗΛ.Υ., Δ.Ε.Α.Φ. α) 31/12/2018 β) 31/12/2019 **
Ε.4.2.8 Διαλειτουργικότητα Ο.Π.Σ. ICISnet με TAXIS, όσον αφορά στην εμφάνιση ενοποιημένης εικόνας οφειλών των δύο συστημάτων για τον ίδιο οφειλέτη. Δ.ΗΛΕ.Δ. Δ.Η.Τ., Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Π.Α., Δ.Τ.Δ., Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α. 31/12/2019 **

Πιο συγκεκριμένα:
Τα Έργα Ε.1.2.1, Ε.2.2.5, Ε.2.2.6, Ε.4.1.3 και Ε.4.1.20 αναθεωρούνται ως προς τον τίτλο του Έργου.
Το Έργο Ε.4.1.19 αναθεωρείται ως προς τον τίτλο του Έργου και την αρμόδια και την εμπλεκόμενη υπηρεσία.
Τα Έργα Ε.4.1.8 και Ε.4.2.8 αναθεωρούνται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης.
Το Έργο Ε.4.1.18 αναθεωρείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

3. Απαλείφονται οι στόχοι ΣΜ.1.2.26 και ΣΠ.4.2.2 και το έργο Ε.4.2.10 από το Ε.Σ. 2018

4. Προστίθενται νέα έργα στο Ε.Σ. 2018 ως κάτωθι:

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2018
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ε.4.1.23 Έκδοση και δημοσίευση «Χάρτας των Δικαιωμάτων και των Υποχρεώσεων των Συναλλασσόμενων με την Τελωνειακή Διοίκηση». Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. - 31/12/2019 **
Ε.4.2.15 Παρακολούθηση χρονολογικής ωρίμανσης αποπληρωμής υποχρεώσεων άνω των 90 ημερών στις οικονομικές αναφορές της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου η Αρχή να λαμβάνει πληρέστερη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων. Δ.ΗΛΕ.Δ. - 31/12/2018 ***
Ε.4.2.16 Αυτοματοποίηση της διαδικασίας ταυτοποίησης φορολογικών εισπράξεων μέσω Εμπορικών Τραπεζών και δημιουργίας εφαρμογής ταυτοποίησης των στοιχείων του φορολογούμενου κατά τη διαδικασία πληρωμής των φορολογικών τους υποχρεώσεων μέσω Τραπεζών (e-banking ταμείο). Δ.ΗΛΕ.Δ. Δ.ΕΙΣ. 31/12/2018 ***

5. Μη ποσοτικοί στόχοι και έργα που θα ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2018 (ανεξαρτήτως αρχικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης) λογίζονται ως εμπροθέσμως υλοποιηθέντα.

6. Για μη ποσοτικούς στόχους και έργα, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί τη συνεργασία με λοιπές Διευθύνσεις ή Φορείς, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες δύνανται να τροποποιούνται με βάση τις ανάγκες των μη ποσοτικών στόχων και έργων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο