Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018
Α.Α.Δ.Ε.: ΔΕΑΦ Α 1031152/23.02.2018

Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων

Α.Α.Δ.Ε.: ΔΕΑΦ Α 1031152/23.02.2018 

ΣΧΕΤ: Η από 12.2.2018 αίτηση

Απαντώντας στη σχετική αίτηση του κ. ................... αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η οποία υποβλήθηκε για λογαριασμό του κ. ................... (φορολογούμενου αρμοδιότητάς σας), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 112 του ν. 4387/2016, ορίζεται ότι ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις και με βάση όσα έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1043/2017 εγκύκλιό μας, προκύπτει ότι η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε', κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ. 901) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ. 902) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ. 903) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ' κωδικός 644). Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 907, 910 και 913) καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 908, 911 και 914) δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετικό και το 175019/01.12.2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων (λοιπές περιπτώσεις επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κωδικοί 908, 911 και 914) καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ' εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/2015 εγκυκλίου. Για αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά, αναγράφονται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα ποσά των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδικοί 907, 910 και 913) τα οποία και  συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους. Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 912), αν και δεν προσμετράται, στον προσδιορισμό του κέρδους, αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως οι εισοδηματικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκμήρια και ως εκ τούτου αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1. Κατ' ανάλογη εφαρμογή με όσα ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά, οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 909) δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο (σχετική η ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος).

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πλαφόν 12.000 ευρώ στους κωδικούς 659-660 που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις. Στους κωδικούς 659-660 μεταφέρεται το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ) αλλά και οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 908, 911 και 914).

Η Αναπληρώτρια Προϊσ/νη Δ/νσης
Μ. ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ

Ακολουθεί το ερώτημα προς την ΑΑΔΕ:

I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΟΥΝΤΟΣ:
- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:............

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

ΕΡΩΤΗΜΑ:
ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ φ.ε 2016:
ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 10.900 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 901),
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 5.250 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 902),
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 1.500 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 903),
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ "ΠΥΛΩΝΑ 1'' 3.910 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 908),
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ "ΠΥΛΩΝΑ 2'' 3.300 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 911).
ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1043/2017 "Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος Β, παράγραφος 3) του ν. 4387/2016, που αντικαθιστά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις.                                                                   

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ωστόσο κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε', κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.901) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.902) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.903) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ' κωδικός 644). Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 907, 910 και 913) καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 908, 911 και 914) δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετικό το 175019/01.12.2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ)."

Έτσι στο Ε3 (Πίνακας ΣΤ' κωδικός 644) έβαλα το ποσό της Βασικής ενίσχυσης 10.900 ευρώ και το προσμέτρησα στη διαμόρφωση του κέρδους. 

Στο Ε1, πινάκας 6 κωδ. 659 μετέφερα το σύνολο των υπόλοιπων ενισχύσεων 13.960 ευρώ.

Όμως το τμήμα εισοδήματος της ΔOΥ ............... μας απάντησαν πως αυτός ο τρόπος είναι λανθασμένος. Ισχυρίζονται ότι στο Ε1, πινάκας 6 κωδ. 659, πάει ποσό ως 12.000 ευρώ (δεν μπορεί να είναι πάνω από τα 12.000 ευρώ).

Επομένως στην εκκαθάριση που έκανε  στο Ε1, πινάκας 6 κωδ. 659 έβαλε ποσό 12.000 ευρώ και την διαφορά 1960 ευρώ (13.960 -12.000= 1.960 ευρώ) την προσμέτρησε στη διαμόρφωση του κέρδους. 

Το  Ε3, κατά τις υποδείξεις της Δ.Ο.Υ., διαμορφώθηκε ως εξής:

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: 10.900 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 901),
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: 5.250 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 902),
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: 1.500 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 903),
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ''ΠΥΛΩΝΑ 1'': 3.910 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 908), (δεν τα άλλαξε)
Ενώ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ''ΠΥΛΩΝΑ 2'' :1.340 ευρώ  (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 911)
(αντί για ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ''ΠΥΛΩΝΑ 2'' 3.300 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 911) και Αγροτικές αποζημιώσεις: 1.960 ευρώ (ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 909) (ενώ δεν είχε αποζημίωση καμία).

Πάντως όλη αυτή η διαφοροποίηση της εκκαθάρισης αφορά δύο σκέλη και αυτό είναι και το ερώτημά μας:

1) υπάρχει πλαφόν 12.000,00€ στον κωδικό 659 που αφορά αγροτικές ενισχύσεις;

2) στο αγροτικό φορολογητέο εισόδημα λαμβάνονται υπόψη, πέρα από τη βασική, το υπερβάλλον ποσό πέρα από τις 12.000,00€ των πράσινων και συνδεδεμένων (άποψή μας) ή το ποσό πέρα από τις 12.000,00€ όλων των ενισχύσεων (πλην της βασικής) (άποψη της Δ.Ο.Υ.);

3) Η επιδότηση νέων αγροτών που ανήκει στον «Πυλώνα 2» (κωδικός Ε3 911) και το ύψος της είναι 14.000€. Αυτή η περίπτωση πως αντιμετωπίζεται φορολογικά; (ποιο ποσό θα αναγραφεί στον κωδικό του Ε1 659 και το υπολειπόμενο θα φορολογηθεί ή όχι;)


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο