Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018
Υπ. Οικ. ΔΕΦΚΦ Ε 1072965/12.05.2017

Απαλλαγές.
Απαλλαγή από ΦΠΑ στον εφοδιασμό πλοίων.


Υπ. Οικ. ΔΕΦΚΦ Ε 1072965/12.05.2017


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0005061 ΕΞ/08 05.2017/1297 υπηρεσιακό σας σημείωμα.


Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 5391/04.05.2017 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Γ. Γερμενή και διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου σας, αναφορικά με απαλλαγές ΦΠΑ και ΕΦΚ των παραδόσεων αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων, σας ενημερώνουμε ως ακολούθως:
Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α), με την οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία η διάταξη του άρθρου 12 παράγραφος 1γ) της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ τα υποκείμενα στο φόρο προϊόντα που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α) του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α) [όπως έχει διαδοχικά αντικατασταθεί με το άρθρο 3 του ν. 603/77 (ΦΕΚ 162/Α ), το άρθρο 42 του ν. 3182/2003 και το άρθρο 2 παρ. 12 του ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α) και ισχύει], παρέχεται απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από τις Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις, κατά την εισαγωγή και παράδοση τροφοεφοδίων, καυσίμων και λιπαντικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων που εκτελούν επί κέρδει εργασίες, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, κίνηση και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα πλοία αυτά, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1α και 1γ του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και Λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και πλωτών μέσων καθώς και των αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν στα πλοία αυτά. Οι ανωτέρω διατάξεις αποτελούν ενσωμάτωση διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας (άρθρο 148 της οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου - πρώην άρθρο 15 της 6ης οδηγίας ΦΠΑ 77/388/ΕΚ του Συμβουλίου) και έχουν νομοθετηθεί με το άρθρο 22 του Ν.1642/86, όπως έχει κωδικοποιηθεί με το άρθρο 27 του ισχύων Κώδικα ΦΠΑ Ν.2859/2000.
Η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων ρυθμίζεται με σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (11.1591/1546/ ΠΟΛ.69/1987 Α.Υ.Ο., Π. 8271/4879/18.12.1987 (ΠΟΛ.366/1987) Α.Υ.Ο), ενώ, οδηγίες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων έχουν δοθεί με εγκυκλίους διαταγές (ενδεικτικά, 1051009/2119/669/ ΠΟΛ.1156/9.5.1997, 1060218/2900/405/ ΠΟΛ. 1155/26.7.1999, ΠΟΛ.1094/ 9.7.2007, ΔΤΔ A1068392 ΕΞ/2016 κ.λ.π). Επιπροσθέτως, βάσει του άρθρου 269 του καν. αριθ. 952/2013 περί Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, οι παραδόσεις κοινοτικών εμπορευμάτων που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με πλήρη απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις, δηλ. ΦΠΑ και Ε.Φ.Κ, πραγματοποιούνται με τη χρήση διατυπώσεων εξαγωγής ήτοι με μία ενιαία διαδικασία σε ενωσιακό επίπεδο ώστε τα πρόσωπα που προβαίνουν στον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών να μπορούν να λάβουν απόδειξη για την πραγματοποίηση του εφοδιασμού η οποία κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς φοροαπαλλαγής η ανωτέρω διάταξη, παραγωγού δικαίου της Ε.Ε, είναι άμεσης και υποχρεωτικής εφαρμογής για τα Κράτη Μέλη και τυγχάνει εφαρμογής από το έτος 2011 (άρθρο 786 του ισχύοντος τότε καν. αριθ. 2454/93 της Επιτροπής περί διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα).
Τέλος, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε, οι απαλλαγές ΦΠΑ πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικώς, ενώ, τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προλαμβάνουν κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση. Κατόπιν των ανωτέρω, η χορήγηση απαλλαγών από φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την παράδοση αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων προβλέπονται ρητά από διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας και τυγχάνουν ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής. Τυχόν παρεκκλίσεις στην εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων από τη χώρα μας ενέχει τον κίνδυνο κίνησης διαδικασίας παράβασης από την Ευρ. Επιτροπή με τις συνακόλουθες συνέπειες για τη χώρα μας.Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο