Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1153802/16.10.2017

Δεν απαλλάσσονται οι πτωχευμένες επιχειρήσεις από τις οφειλές τους στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω της ιδιότητάς τους ως πτωχών

Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1153802/16.10.2017

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθ. ΑΤΚΕ 0010971 ΕΞ/39/10-10-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα

Αναφορικά με την υπ' αριθ. 197/6.10.2017 ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Νικόλαος Νικολόπουλος, με θέμα: «ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ: Έχει κλείσει, αλλά δεν έχει πτωχεύσεί», θέτουμε υπ’ όψιν σας, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα εξής:

1. Όσον αφορά τη μνεία που γίνεται σε προηγούμενη ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που είχε καταθέσει ο ίδιος βουλευτής σχετικά με την ανωτέρω εταιρεία, εφόσον πρόκειται για την υπ' αριθ. 7099/10.7.2017 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, επισημαίνεται ότι αυτή αφορούσε τη διαγραφή χρεών πτωχευμένων επιχειρήσεων και δεν σχετιζόταν με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο κατ' άρθρο 9, παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει. Σε απάντηση της εν λόγω ερώτησης, η Υπηρεσία μας αφενός μεν είχε επισημάνει τις εν γένει προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, οι οποίες εφαρμόζονται και στους πτωχούς οφειλέτες, αφετέρου δε είχε διευκρινίσει, για λόγους αποκατάστασης της ακρίβειας των παρεχόμενων πληροφοριών, ότι η ανωτέρω εταιρεία, στην οποία έκανε ειδική μνεία η ερώτηση του βουλευτή, ως παράδειγμα «πτωχευμένης επιχείρησης», δεν είχε κηρυχθεί σε πτώχευση (οράτε υπ' αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1110366 ΕΞ 2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν).

2. Περαιτέρω, όπως σαφώς προκύπτει από το ανωτέρω απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, καμία μνεία δεν γίνεται σε «απαλλαγή» πτωχευμένων επιχειρήσεων από τις οφειλές τους στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω της ιδιότητάς τους ως πτωχών, όπως ανακριβώς αναφέρεται στη νέα ερώτηση του βουλευτή, καθώς τόσο για το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης όσο και για τη διαγραφή αυτών, πρέπει, τόσο για τους πτωχούς όσο και για τους λοιπούς οφειλέτες, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις και να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει το ισχύον σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (άρθρα 82 και 82Α του ν.δ. 356/1974- Κ.Ε.Δ.Ε., Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1259/5.12.2013 και εγκύκλιος οδηγία ΠΟΛ.1151/11.10.2016, διατάξεις περί παραγραφής οφειλών των αρ. 86 έως 89 ν. 2362/1995, 136 έως 139 ν. 4270/2014 και 51 ν. 4174/2013 και εγκύκλιος οδηγία ΠΟΛ.1154/12.10.2016).

3. Όσον αφορά δε τη δυνατότητα απαλλαγής πτωχού οφειλέτη από το υπόλοιπο των πτωχευτικών χρεών του με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου κατ' άρθρα 167-169 του ν. 3588/2007-Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση αυτού με τον ν. 4446/2016-ΦΕΚ 240 Α', επισημαίνεται εκ νέου ότι οι ανωτέρω νέες διατάξεις εφαρμόζονται σε νέες πτωχεύσεις που ήταν εκκρεμείς κατά τις 22/12/2016 (έναρξη ισχύος του ν. 4446/2016) ή κηρύχθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, εφόσον ο πτωχεύσας είναι φυσικό πρόσωπο και όχι νομικό (π.χ. εμπορική εταιρεία). Τα ανωτέρω αναφέρονται και στο συνημμένο υπ' αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1110366 ΕΞ 2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

4. Τέλος, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2γ του άρθρου 9 του ν.3943/2011 εξαιρούνται από τη δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών όσες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης μετά από την έκδοση της προβλεπόμενης, στις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974, απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου.

 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο