Σάββατο, 8 Μαϊου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1752/18.10.2017

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Παροχή οδηγιών για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 (ΦΕΚ Β’ 3326) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1752/18.10.2017

Σε συνέχεια της ανωτέρω Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχων ή ερευνών, που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2017.
Ως εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση, νοούνται οι υποθέσεις για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της με αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ήτοι 21.9.2017), δεν έχουν θεωρηθεί οι σχετικές με την υπόθεση εκθέσεις ελέγχου ή δεν έχουν υπογραφεί οι πληροφοριακές εκθέσεις από τον αρμόδιο κατά περίπτωση προϊστάμενο των ΥΕΔΔΕ.

1. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις προτεραιοποιημένες σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
α) Με την αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίστηκε ότι για τη φορολογία εισοδήματος, καθώς και για τις φορολογίες για
τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας αυτής, ελέγχονται ή ερευνώνται κατά προτεραιότητα και συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου ή πληροφοριακές εκθέσεις, ως κατωτέρω:

 

 

 

 

Χρήσεις για τις οποίες ολοκληρώνεται η διενέργεια ελέγχων ή ερευνών και η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή πληροφοριακών εκθέσεων, σύμφωνα με την ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2011 και μετά

Άρθρο 84 § 1 του ν.2238/1994 (σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. α’, του ν.4174/2013, όπως ισχύουν) και άρθρο 36 § 1 του ν.4174/2013.

Κανόνας πενταετούς παραγραφής

2008 και μετά

Άρθρο 36 § 3 του ν.4174/2013, σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. β’, του ν.4174/2013.

Η εφαρμογή της διάταξης προϋποθέτει φοροδιαφυγή

2006 και μετά

Αρθρο 84 § 4 του ν.2238/1994 και 68 § 2α’του ν.2238/1994 (σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. α’ του ν.4174/2013).

Η εφαρμογή των διατάξεων προϋποθέτει συμπληρωματικά στοιχεία

2001 και μετά

Αρθρο 84 § 5 του ν.2238/1994 (σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. α’, του ν.4174/2013 ).

Αφορά αποκλειστικά την περίπτωση μη υποβολής δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος

 

 

Σε κάθε περίπτωση για όλες τις χρήσεις μέχρι 31/12/2013, ισχύουν και οι λοιπές διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρων που προβλέπονται με τα άρθρα 84 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και 57 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), ενώ για τις φορολογίες κεφαλαίου (ΦΜΑ, ΦΜΑΠ, κ.λπ.) και τελών χαρτοσήμου, ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής. Ειδικά για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής που προβλέπονται με τον ως άνω Κώδικα (άρθ.102 ν.2961/2001) για χρήσεις μέχρι 31/12/2014.
β) Ειδικά για χρήσεις 2008 και μετά, για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου, προϋποτίθεται να προκύπτει φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ίδιου ως άνω νόμου (σχετ. οι ΠΟΛ.1142/2016 και ΠΟΛ.1088/2017), η οποία διαπιστώνεται από τον διενεργηθέντα έλεγχο, ύστερα και από την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για τις έγγραφες απόψεις του φορολογούμενου.
γ) Για φορολογίες, πέραν της φορολογίας εισοδήματος (π.χ. φορολογία τελών χαρτοσήμου), που περιλαμ
βάνονται στην υπόθεση ελέγχου και για τις οποίες, δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συντάσσονται οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου ή οι πληροφοριακές εκθέσεις.
δ) Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση, τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4 και 6 της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016/29122016 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4396/ 2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί καθορισμού των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν το έτος 2017 από τις ΥΕΔΔΕ και ειδικότερα περί της δυνατότητας ανακατάταξης των υποθέσεων σε σειρά προτεραιότητας, έχουν εφαρμογή και εν προκειμένω.
ε) Στην περίπτωση εκκρεμών υποθέσεων που περιλαμβάνουν αποκλειστικά προτεραιοποιημένες χρήσεις σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., οι σχετικοί έλεγχοι ή έρευνες ολοκληρώνονται και συντάσσεται η προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου ή πληροφοριακή έκθεση, η οποία αποστέλλεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο στην αρμόδια για την έκδοση πράξεων υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικό Κέντρο).

2. Υποθέσεις που αφορούν μη προτεραιοποιημένες χρήσεις σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
α) Στην περίπτωση που μέχρι το χρόνο δημοσίευσης της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι 21.9.2017, ο έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει ή έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει εκδοθεί Σημείωμα Διαπιστώσεων του άρθρου 28 του ΚΦΔ ή δεν έχει επιδοθεί κλήση του άρθρου 14 του ΚΦΔ, συντάσσεται μόνο σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο του.
β) Στην περίπτωση που μέχρι τον χρόνο δημοσίευσης της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι 21.9.2017, έχει συνταχθεί, αλλά δεν έχει ακόμη θεωρηθεί η έκθεση ελέγχου ή δεν έχει υπογραφεί η πληροφοριακή έκθεση ή έχει εκδοθεί Σημείωμα Διαπιστώσεων του άρθρου 28 του ΚΦΔ ή έχει επιδοθεί κλήση του άρθρου 14 του ΚΦΔ, συντάσσεται σχετική έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου ή της έρευνας, η οποία τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο του. Στην περίπτωση αυτή η υπόθεση αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικό Κέντρο) αποκλειστικά και μόνο για λόγους πληρότητας του φακέλου.
γ) Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, εάν οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας ή διάπραξης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή των βασικών αδικημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.3691/2008, αποστέλλουν αναφορά απευθείας και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 (σχετ. ΠΟΛ.1049/2012 και ΠΟΛ.1180/2014).

3. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις προτεραιοποιημένες και μη σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
α) Για τις προτεραιοποιημένες χρήσεις συντάσσεται ξεχωριστή έκθεση ελέγχου ή πληροφοριακή έκθεση και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ε) της παραγράφου 1 ανωτέρω.
β) Για τις μη προτεραιοποιημένες χρήσεις συντάσσεται υπηρεσιακό σημείωμα ή σχετική έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου, στην περίπτωση που μέχρι τις 21.9.2017, ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., έχει εκδοθεί Σημείωμα Διαπιστώσεων του άρθρου 28 του
ΚΦΔ ή έχει επιδοθεί κλήση του άρθρου 14 του ΚΦΔ και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ανωτέρω.
γ) Εφόσον για την υπόθεση μέχρι τον χρόνο δημοσίευσης της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι 21.9.2017, έχει ήδη συνταχθεί ενιαία έκθεση ελέγχου ή πληροφοριακή έκθεση για το σύνολο των ελεγχόμενων χρήσεων, εφαρμόζονται τα ανωτέρω (α) και (β) και περαιτέρω, η ήδη συνταχθείσα έκθεση τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτού.

4. Λοιπά θέματα
α) Για υποθέσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν δηλώσεις στο πλαίσιο οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5761 του ν.4446/2016, σε κάθε περίπτωση, έχουν εφαρμογή οι οδηγίες και οι διευκρινίσεις που έχουν ήδη δοθεί από τη Διοίκηση (σχετ. Αποφ. Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/2017, ΠΟΛ.1009/2017, Αποφ. Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1110/2017 και ΠΟΛ.1115/2017).
β) Η ολοκλήρωση διενέργειας ελέγχων ή ερευνών και η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή πληροφοριακών εκθέσεων, κατά περίπτωση, για τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν σε Εισαγγελικές Παραγγελίες, αντιμετωπίζονται με την ίδια ως ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.


Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »

Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο