Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1752/18.10.2017

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Παροχή οδηγιών για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 (ΦΕΚ Β’ 3326) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1752/18.10.2017

Σε συνέχεια της ανωτέρω Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχων ή ερευνών, που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2017.
Ως εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση, νοούνται οι υποθέσεις για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της με αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ήτοι 21.9.2017), δεν έχουν θεωρηθεί οι σχετικές με την υπόθεση εκθέσεις ελέγχου ή δεν έχουν υπογραφεί οι πληροφοριακές εκθέσεις από τον αρμόδιο κατά περίπτωση προϊστάμενο των ΥΕΔΔΕ.

1. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις προτεραιοποιημένες σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
α) Με την αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίστηκε ότι για τη φορολογία εισοδήματος, καθώς και για τις φορολογίες για
τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας αυτής, ελέγχονται ή ερευνώνται κατά προτεραιότητα και συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου ή πληροφοριακές εκθέσεις, ως κατωτέρω:

 

 

 

 

Χρήσεις για τις οποίες ολοκληρώνεται η διενέργεια ελέγχων ή ερευνών και η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή πληροφοριακών εκθέσεων, σύμφωνα με την ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2011 και μετά

Άρθρο 84 § 1 του ν.2238/1994 (σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. α’, του ν.4174/2013, όπως ισχύουν) και άρθρο 36 § 1 του ν.4174/2013.

Κανόνας πενταετούς παραγραφής

2008 και μετά

Άρθρο 36 § 3 του ν.4174/2013, σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. β’, του ν.4174/2013.

Η εφαρμογή της διάταξης προϋποθέτει φοροδιαφυγή

2006 και μετά

Αρθρο 84 § 4 του ν.2238/1994 και 68 § 2α’του ν.2238/1994 (σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. α’ του ν.4174/2013).

Η εφαρμογή των διατάξεων προϋποθέτει συμπληρωματικά στοιχεία

2001 και μετά

Αρθρο 84 § 5 του ν.2238/1994 (σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, εδ. α’, του ν.4174/2013 ).

Αφορά αποκλειστικά την περίπτωση μη υποβολής δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος

 

 

Σε κάθε περίπτωση για όλες τις χρήσεις μέχρι 31/12/2013, ισχύουν και οι λοιπές διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρων που προβλέπονται με τα άρθρα 84 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και 57 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), ενώ για τις φορολογίες κεφαλαίου (ΦΜΑ, ΦΜΑΠ, κ.λπ.) και τελών χαρτοσήμου, ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής. Ειδικά για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής που προβλέπονται με τον ως άνω Κώδικα (άρθ.102 ν.2961/2001) για χρήσεις μέχρι 31/12/2014.
β) Ειδικά για χρήσεις 2008 και μετά, για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου, προϋποτίθεται να προκύπτει φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ίδιου ως άνω νόμου (σχετ. οι ΠΟΛ.1142/2016 και ΠΟΛ.1088/2017), η οποία διαπιστώνεται από τον διενεργηθέντα έλεγχο, ύστερα και από την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για τις έγγραφες απόψεις του φορολογούμενου.
γ) Για φορολογίες, πέραν της φορολογίας εισοδήματος (π.χ. φορολογία τελών χαρτοσήμου), που περιλαμ
βάνονται στην υπόθεση ελέγχου και για τις οποίες, δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συντάσσονται οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου ή οι πληροφοριακές εκθέσεις.
δ) Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση, τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4 και 6 της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016/29122016 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4396/ 2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί καθορισμού των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν το έτος 2017 από τις ΥΕΔΔΕ και ειδικότερα περί της δυνατότητας ανακατάταξης των υποθέσεων σε σειρά προτεραιότητας, έχουν εφαρμογή και εν προκειμένω.
ε) Στην περίπτωση εκκρεμών υποθέσεων που περιλαμβάνουν αποκλειστικά προτεραιοποιημένες χρήσεις σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., οι σχετικοί έλεγχοι ή έρευνες ολοκληρώνονται και συντάσσεται η προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου ή πληροφοριακή έκθεση, η οποία αποστέλλεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο στην αρμόδια για την έκδοση πράξεων υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικό Κέντρο).

2. Υποθέσεις που αφορούν μη προτεραιοποιημένες χρήσεις σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
α) Στην περίπτωση που μέχρι το χρόνο δημοσίευσης της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι 21.9.2017, ο έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει ή έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει εκδοθεί Σημείωμα Διαπιστώσεων του άρθρου 28 του ΚΦΔ ή δεν έχει επιδοθεί κλήση του άρθρου 14 του ΚΦΔ, συντάσσεται μόνο σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο του.
β) Στην περίπτωση που μέχρι τον χρόνο δημοσίευσης της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι 21.9.2017, έχει συνταχθεί, αλλά δεν έχει ακόμη θεωρηθεί η έκθεση ελέγχου ή δεν έχει υπογραφεί η πληροφοριακή έκθεση ή έχει εκδοθεί Σημείωμα Διαπιστώσεων του άρθρου 28 του ΚΦΔ ή έχει επιδοθεί κλήση του άρθρου 14 του ΚΦΔ, συντάσσεται σχετική έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου ή της έρευνας, η οποία τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο του. Στην περίπτωση αυτή η υπόθεση αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικό Κέντρο) αποκλειστικά και μόνο για λόγους πληρότητας του φακέλου.
γ) Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, εάν οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας ή διάπραξης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή των βασικών αδικημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.3691/2008, αποστέλλουν αναφορά απευθείας και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 (σχετ. ΠΟΛ.1049/2012 και ΠΟΛ.1180/2014).

3. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις προτεραιοποιημένες και μη σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
α) Για τις προτεραιοποιημένες χρήσεις συντάσσεται ξεχωριστή έκθεση ελέγχου ή πληροφοριακή έκθεση και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ε) της παραγράφου 1 ανωτέρω.
β) Για τις μη προτεραιοποιημένες χρήσεις συντάσσεται υπηρεσιακό σημείωμα ή σχετική έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου, στην περίπτωση που μέχρι τις 21.9.2017, ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., έχει εκδοθεί Σημείωμα Διαπιστώσεων του άρθρου 28 του
ΚΦΔ ή έχει επιδοθεί κλήση του άρθρου 14 του ΚΦΔ και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ανωτέρω.
γ) Εφόσον για την υπόθεση μέχρι τον χρόνο δημοσίευσης της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι 21.9.2017, έχει ήδη συνταχθεί ενιαία έκθεση ελέγχου ή πληροφοριακή έκθεση για το σύνολο των ελεγχόμενων χρήσεων, εφαρμόζονται τα ανωτέρω (α) και (β) και περαιτέρω, η ήδη συνταχθείσα έκθεση τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτού.

4. Λοιπά θέματα
α) Για υποθέσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν δηλώσεις στο πλαίσιο οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5761 του ν.4446/2016, σε κάθε περίπτωση, έχουν εφαρμογή οι οδηγίες και οι διευκρινίσεις που έχουν ήδη δοθεί από τη Διοίκηση (σχετ. Αποφ. Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/2017, ΠΟΛ.1009/2017, Αποφ. Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1110/2017 και ΠΟΛ.1115/2017).
β) Η ολοκλήρωση διενέργειας ελέγχων ή ερευνών και η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή πληροφοριακών εκθέσεων, κατά περίπτωση, για τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν σε Εισαγγελικές Παραγγελίες, αντιμετωπίζονται με την ίδια ως ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.


Α.Υ.Ο. Α 1127/22.09.2022
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2074/12.09.2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2073/20.09.2022
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2022-2023, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2072/15.09.2022
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. 1125/02.09.2022
Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α 71).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 32/23.09.2022
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ αρ. 122836/01.09.2022 (ΦΕΚ Β, 4696/08.09.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 29/29.07.2022
Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 28/26.07.2022
Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 27/15.07.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α 112) σχετικά με την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ αυτού
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 26/15.07.2022
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο