Τρίτη, 30 Μαϊου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
Υπ. Οικ. Πολ. 1148/25.09.2017

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α' 47/04.04.2017)

Υπ. Οικ. Πολ. 1148/25.09.2017

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017(ΦΕΚ Α' 47/04.04.2017) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου αυτού προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 26 του ν. 4416/2016. Με τις νέες διατάξεις εισάγεται απαλλαγή από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών του άρθρου 9 του ν.2579/1998, για τις εργασίες και τις συναλλαγές που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων της (με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.), καθώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Επομένως, κατά τη μεταβίβαση μετοχών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (οι οποίες αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998), αντίστοιχα.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι, για μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιούνται από τις 4.04.2017 και εφεξής.

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του νόμου αυτού αποσαφηνίζεται ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς η οποία επιβλήθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3808/2009 και της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 επί των αλλοδαπών εταιρειών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόμου (γενικές διατάξεις).

Ως εκ τούτου, ως καθαρό εισόδημα των υπόψη αλλοδαπών επιχειρήσεων για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, με βάση τις σχετικές διατάξεις, λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδά τους που πραγματοποιούνται από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και πραγμάτων γενικά, από ελληνικούς αερολιμένες και μέχρι τον αλλοδαπό αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί της διάταξης, η ρύθμιση ισχύει ανεξαρτήτως του αν οι εν λόγω εταιρείες είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για τα συγκεκριμένα οικονομικά έτη και ανεξαρτήτως του καθαρού εισοδήματος ή κερδών που είχαν δηλώσει.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, και στις κατά τη δημοσίευση του άρθρου αυτού (4.04.2017) εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διοίκησης, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του νόμου αυτού προστέθηκε νέα περίπτωση απαλλασσόμενων νομικών προσώπων από τον φόρο εισοδήματος στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 υπό τον αριθμό στ'. Με τις ως άνω διατάξεις, οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου από 1.1.2016 και εξής, ορίζεται ότι από τον φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ωστόσο, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας των εισοδημάτων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν.4172/2013. Οδηγίες αναφορικά με τον ορθό τρόπο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος -εντύπου Ν από τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ειδικά για το φορολογικό έτος 2016 έχουν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε. http://www.aade.gr (βλ. ερώτηση- απάντηση με αριθμό 40 στο σχετικό πεδίο συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις αναφορικά με το έντυπο Ν).

Τέλος, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν τα ως άνω νομικά πρόσωπα για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013 έως και 31.12.2015, εξακολουθούν και ισχύουν τα αναφερόμενα στο με αρ. ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017/01-02-2017 έγγραφό μας (με ΑΔΑ 7Η5ΠΗ-63Ν) καθόσον η νέα απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης στ' του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 ισχύει από 1.1.2016 και εφεξής.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084/26.05.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (ΕΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (ΕΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.5.2023.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/22.05.2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072/18.05.2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/23.05.2023
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων
Κ.Υ.Α. Α 1082/26.05.2023
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο