Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 27 Ιουνίου 2017
Υπ. Οικ. Πολ.1089/26.06.2017

Διευκρινίσεις επί ζητημάτων φορολογίας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» στην Ελλάδα.


Υπ. Οικ. Πολ.1089/26.06.2017


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

I. ΓΕΝΙΚΑ:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του ν.4217/2013 (ΦΕΚ 267 Α') κυρώθηκε η από 26 Ιουνίου 2013 Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας (ΣΦΧ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG)» στην Ελλάδα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του όρου 2.1 της παραγράφου 2 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ) του Προοιμίου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι υπό την επιφύλαξη του όρου 2.5, η έναρξη ισχύος της παρούσας τελεί υπό την προϋπόθεση:

α) της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης από τα Μέρη,

β) της κύρωσης της Διακρατικής Συμφωνίας από την Βουλή του Κράτους, της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της θέσης της σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της,

γ) της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας του νόμου της Βουλής του Κράτους που κυρώνει την παρούσα Σύμβαση,

δ) της λήψης Απόφασης περί μη ύπαρξης παράνομης Κρατικής Ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν η Απόφαση περί μη ύπαρξης παράνομης Κρατικής Ενίσχυσης χορηγηθεί υπό την επιφύλαξη της διενέργειας τροποποιήσεων στην παρούσα Σύμβαση ή υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων, αυτές οι τροποποιήσεις ή προϋποθέσεις έχουν γίνει εγγράφως αποδεκτές από τον Επενδυτή του Έργου και

ε) της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος σύμφωνα με τον όρο 2.2. Εφόσον οποιοδήποτε Μέρος θεωρεί ότι όλες οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στον όρο 2.1 (εκτός της προϋπόθεσης που περιγράφεται στον όρο 2.1 (ε)) έχουν εκπληρωθεί, θα ειδοποιεί το άλλο Μέρος. Εφόσον το άλλο Μέρος συμφωνεί ότι όλες οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στον όρο 2.1 (εκτός της προϋπόθεσης που περιγράφεται στον όρο 2.1 (ε)) έχουν εκπληρωθεί, θα επιβεβαιώνει την συμφωνία του με ειδοποίηση προς το πρώτο Μέρος• η ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης θα είναι η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Υπό την επιφύλαξη του όρου 2.5, κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος η παρούσα Σύμβαση παράγει αποτελέσματα και τίθεται σε ισχύ (όρος 2.2 της παραγράφου 2).

3. Επίσης, με τις διατάξεις του όρου 12.1 της παραγράφου 12 (ΦΟΡΟΙ) του Προοιμίου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι το Κράτος διασφαλίζει ότι η μεταχείριση για σκοπούς φορολογίας των Συμμετεχόντων στο Έργο και κάθε άλλου προσώπου αναφορικά με οποιοδήποτε τμήμα του Έργου ή σχετικού περιουσιακού στοιχείου ή δραστηριότητας, δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που εφαρμόζεται στους υπηκόους του κράτους υπό τις ίδιες συνθήκες σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία του περί φορολογίας.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις του όρου 12.5 (Εφαρμογή στον Επενδυτή του Έργου) της παραγράφου 12 του Προοιμίου του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι υπό την επιφύλαξη του όρου 12.6 και εκτός αν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά ή επιτρέπεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ο Φορολογικός Νόμος του Κράτους :

(α) όπως ισχύει κατά την Ημερομηνία Υπογραφής, με εξαίρεση το συντελεστή ΦΠΑ (ο Κώδικας Φορολογίας της Ημερομηνίας Υπογραφής), θα είναι έγκυρος και θα ισχύει για τον Επενδυτή του Έργου έως, και συμπεριλαμβανομένης, της Ημερομηνίας Δεκαετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας,

(β) όπως ισχύει κατά την ημέρα μετά την Ημερομηνία Δεκαετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας, με εξαίρεση το συντελεστή ΦΠΑ (ο Κώδικας Φορολογίας Δεύτερης Περιόδου), θα είναι έγκυρος και θα ισχύει για τον Επενδυτή του Έργου από την ημέρα μετά τη Ημερομηνία Δεκαετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας έως, και συμπεριλαμβανομένης, της Ημερομηνίας Εικοσαετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας (η Δεύτερη Φορολογική Περίοδος), και

(γ) όπως ισχύει κατά την ημέρα μετά την Ημερομηνία Εικοσαετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας, με εξαίρεση το συντελεστή ΦΠΑ (ο Κώδικας Φορολογίας Τρίτης Περιόδου), θα είναι έγκυρος και θα ισχύει για τον Επενδυτή του Έργου από την ημέρα μετά τη Ημερομηνία Εικοσαετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας έως την, και συμπεριλαμβανομένης, της Ημερομηνίας Εικοσιπενταετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας (η Τρίτη Φορολογική Περίοδος), σε κάθε περίπτωση, κατ' αποκλεισμό όλων των άλλων φόρων κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

II. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ:

1. Με τις διατάξεις του όρου 12.9 (Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων) της παραγράφου 12 του Προοιμίου του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι η Μόνιμη Εγκατάσταση στο Κράτος υπόκειται στον ελληνικό φόρο εισοδήματος δυνάμει του Ελληνικού Νόμου Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), όπως αυτός ο Φόρος υφίσταται και εφαρμόζεται κατά την Ημερομηνία Υπογραφής, όπως τροποποιείται από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Από την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου (παρ.26).

3. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγονται τα εξής:

- Ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος του όρου 12.5 της παραγράφου 12 του Προοιμίου του ως άνω νόμου περί παγώματος του Φορολογικού Νόμου (tax freeze), ο ν.2238/1994 (προηγούμενος Κ.Φ.Ε.) εφαρμόζεται από τις 11.03.2016 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω παράγραφο, ήτοι από την ημερομηνία ειδοποίησης περί έναρξης ισχύος της εν λόγω ΣΦΧ βάσει της σχετικής επιστολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την εταιρεία «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG)» (σχετ. η αριθ. πρωτ.1384/11.03.2016 επιστολή). Επομένως, ως προς τη φορολογία εισοδήματος της εν λόγω εταιρείας, για τα φορολογικά έτη 2014, 2015, καθώς και για το χρονικό διάστημα από 1.01.2016 έως και 10.03.2016 τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν.4172/2013, ενώ από τις 11.03.2016 έως, και συμπεριλαμβανομένης, της Ημερομηνίας Δεκαετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν.2238/1994. Επισημαίνεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2016 (1.01.2016 - 31.12.2016), η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., ενώ ως προς τον χρόνο υποβολής της και καταβολής του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4172/2013, δεδομένου ότι η διαχειριστική περίοδος είναι ενιαία και δεν νοείται η διάσπαση των αποτελεσμάτων της.

- Ως προς τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, την προκαταβολή φόρου και την έκπτωση του φόρου σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994 (παρ. 1 άρθρου 109, παρ. 1 άρθρου 111 και παρ. 2 άρθρου 110, αντίστοιχα) από τις 11.03.2016 και μέχρι την πάροδο μιας δεκαετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να γίνεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. με τα έντυπα του προηγούμενου Κ.Φ.Ε., δεδομένου ότι δεν υποστηρίζεται η ηλεκτρονική υποβολή τους με το έντυπο Ν των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ακόμη, επισημαίνεται ότι ως προς τον χρόνο υποβολής των παραπάνω δηλώσεων και καταβολής του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994 (παρ. 2 άρθρου 107 και παρ. 1 άρθρου 110, αντίστοιχα).

- Ως προς τον συντελεστή παρακρατούμενου φόρου δικαιωμάτων, τόκων υπερημερίας και τόκων που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του υφιστάμενου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται μόνο για τον Επενδυτή του Έργου και όχι για τρίτους που επιβαρύνονται με τον παρακρατούμενο φόρο.

- Ως προς τις αμοιβές που λαμβάνει ο Επενδυτής του Έργου για την παροχή υπηρεσιών στην ημεδαπή δεν παρακρατείται φόρος από τις 11.03.2016 και μέχρι την πάροδο μιας δεκαετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας, δεδομένου ότι με τις διατάξεις του ν.2238/1994 δεν προβλεπόταν παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονταν σε μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών για την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

- Ως προς την έκπτωση των δαπανών του Επενδυτή του Έργου από τις 11.03.2016 και μέχρι την πάροδο μιας δεκαετίας από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994 και οι σχετικές εγκύκλιοι - αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τη Διοίκηση. Ως προς την έκπτωση των γενικών εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης στην αλλοδαπή και με τα οποία επιβαρύνεται ο Επενδυτής του Έργου για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν.2238/1994.

- Ως προς το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτά ο Επενδυτής του Έργου για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994 (άρθρα 20 έως και 22, παρ. 1 άρθρου 105). Επισημαίνεται, ότι στο παραπάνω εισόδημα υπολογίζεται και συμπληρωματικός φόρος (3% επί του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος από ακίνητα - παρ. 3 άρθρου 109).

- Ως προς το δάνειο που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994 (παρ. 3 άρθρου 25 και παρ.1 άρθρου 105) και επομένως, οι τόκοι αυτού φορολογούνται ως εισόδημα από κινητές αξίες στο όνομα της μόνιμης εγκατάστασης του Επενδυτή του Έργου.

- Ως προς την υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου που ιδιοχρησιμοποιείται ή έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της μόνιμης εγκατάστασης του Επενδυτή του Έργου για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994 και επομένως, απαλλάσσεται του φόρου εφόσον εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και φορολογείται σε περίπτωση διανομής του ή διάλυσης της επιχείρησης. Ωστόσο, το κέρδος που τυχόν προκύπτει από την πώληση ακινήτου φορολογείται στο όνομα της μόνιμης εγκατάστασης του Επενδυτή του Έργου ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Κατά τον υπολογισμό του υπερτιμήματος από την πώληση ακινήτου, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (παρ.3 ζ άρθρου 28 και παρ. 1 άρθρου 105).

- Ως προς τη μεταφορά της φορολογητέας ύλης για τη μόνιμη εγκατάσταση του Επενδυτή του Έργου και για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994 (άρθρα 72 και 113).

- Ως προς την προθεσμία υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα πληροφοριών (υποβολή ηλεκτρονικά), σύνταξης του Φακέλου Τεκμηρίωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994 (άρθρο 39Α του ν.2238/1994 και η Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1179/18.7.2013), ήτοι το τέλος του τετάρτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, μη υποβολής του ΣΠΠ ή μη διάθεσης του Φακέλου τεκμηρίωσης καθώς και παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39 του 2238/1994 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2523/1997.

- Ως προς τους συντελεστές παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και για τις αμοιβές των Διευθυντών εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του ν.2238/1994 (για εισοδήματα που αποκτώνται από τους δικαιούχους από 26.6.2013 -31.12.2013) καθώς και οι εκάστοτε διατάξεις του ν.4172/2013 (για εισοδήματα που αποκτώνται από τους δικαιούχους από 1.1.2014 και μετά), καθόσον οι ρυθμίσεις περί παγώματος του Φορολογικού Νόμου αφορούν μόνο τον Επενδυτή του Έργου και όχι τη φορολογία τρίτων (εργαζομένων, Διευθυντών).

IIΙ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Α. Ως προς τις φορολογίες κατοχής ακινήτων:

1) Η εταιρεία «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» υποχρεούται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

2) Ως προς τη φορολόγηση της κατοχής ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, για τα έτη 2014 και για ολόκληρη την Πρώτη Περίοδο Εφαρμογής της σύμβασης, σε συμμόρφωση με τον όρο 12.5 (πάγωμα φορολογικού νόμου) οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονταν στις διατάξεις του ν. 3842/2010 που διέπουν το Φ.Α.Π. (όπως αυτές ίσχυαν κατά την 26/6/2013) χειρόγραφα δηλώσεις Φ.Α.Π. κάθε έτους, χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο δήλωσης που ίσχυε για το έτος 2013, με τις αξίες ακινήτων, τους συντελεστές και λοιπούς όρους που εφαρμόζονταν κατά την 1-1-2013 στο φόρο αυτό (Φ.Α.Π.). Η Δ.Ο.Υ. θα εκκαθαρίσει τη δήλωση χειρόγραφα επιβάλλοντας, εφόσον συντρέχει λόγος, πρόσθετο φόρο κατά το ν. 2523/1997. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον όρο 12.16 της συμφωνίας, για τον υπολογισμό του φόρου της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας οποιαδήποτε αξία του εξοπλισμού εξαιρείται από τη φορολογική βάση.

Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Α.Π. έχει ήδη εκδοθεί η μηχανογραφική δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (η οποία σε κάθε περίπτωση εκδίδεται βάσει της υποβληθείσας δήλωσης στοιχείων ακινήτων), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφείλει να προχωρήσει οίκοθεν στη διαγραφή του φόρου αυτού κατ' εφαρμογή της ΣΦΧ. Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Α.Π. δεν έχει ακόμα εκδοθεί η ανωτέρω δήλωση/πράξη, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφείλει να έλθει σε συνεννόηση με τη ΔΗΛΕΔ, προκειμένου μην προχωρήσει σε έκδοση αυτής.

3) Ως προς τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων με συντελεστή 15% του ν. 3091/2002, σύμφωνα με τον όρο 12.15, η εταιρεία δεν υπόκειται στον ειδικό αυτό φόρο και ούτε απαιτείται από αυτήν να υποβάλλει τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.

B) Ως προς τις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου:

1) Όσον αφορά τις συμβάσεις μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο από επαχθή αιτία, όπως αναλύονται στο άρθρο 1 του α.ν. 1521/1950, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 1587/1950, εφόσον η εταιρεία «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG » είναι υπόχρεη σε φόρο, επιβάλλεται φόρος στην αξία τους σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι ίσχυαν κατά το χρόνο υπογραφής της ΣΦΧ, δηλαδή στις 26-6-2013. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την περίπτωση Γ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 1521/1950, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3842/2010 και ίσχυε τότε, προβλεπόταν συντελεστής 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της αξίας και 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της.

2) Σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, όπως αυτές προβλέπονται στον Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001, εφόσον η εταιρεία είναι υπόχρεη σε φόρο, επιβάλλεται φόρος στην αξία τους σύμφωνα με τις κλίμακες και τους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι ίσχυαν κατά το χρόνο υπογραφής της ΣΦΧ. (Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία υπογραφής της ΣΦΧ μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά αλλαγή στις κλίμακες και τους φορολογικούς συντελεστές.)

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό των ως άνω φόρων (μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών) λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες, οι οποίες ίσχυαν στις 26-6-2013.

3) Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον όρο 12.20 της Σύμβασης, σε περίπτωση εκχώρησης απαίτησης προς οποιονδήποτε τρίτο χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα (κατά τον όρο αυτό) υπόκειται σε φόρο δωρεάς και απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν.2961/2001.

IV. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΈΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1κ' του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), προβλέπεται αντιστροφή της υποχρέωσης στην περίπτωση παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών προς εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στο φόρο με δραστηριότητα μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών, εφόσον πρόκειται για αγαθά και υπηρεσίες, που αποκλειστικά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αγωγών αυτών.
Η περ. κ' του άρθρου 35 προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4330/2015 (ΦΕΚ Α 59/16-6-2015). Έναρξη ισχύος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου η δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή η 16-6-2015.

Κατά συνέπεια, κατά την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, που αποκλειστικά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, στην εταιρεία «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» (ως υποκείμενης στο φόρο με δραστηριότητα μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών), οι υποκείμενοι που παραδίδουν τα αγαθά και παρέχουν τις υπηρεσίες δεν χρεώνουν φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και αναγράφουν σε αυτά «Άρθρο 35 παρ. 1κ', υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης».

Η εταιρεία «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» (ως υποκείμενη στο φόρο με δραστηριότητα μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών), που καθίσταται υπόχρεη προς απόδοση του ΦΠΑ στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, καταβάλλει το φόρο στο δημόσιο με χρεοπίστωση, δηλαδή η φορολογητέα αξία και ο αναλογών φόρος καταχωρούνται στη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται για την αντίστοιχη φορολογική περίοδο έκδοσης των φορολογικών παραστατικών, τόσο στις εκροές, όσο και στις εισροές και στον αντίστοιχο συντελεστή.

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του όρου 12.20 της παραγράφου 12 (ΦΟΡΟΙ), ορίζεται ότι η εταιρεία «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» στην Ελλάδα, δικαιούται να εκχωρεί έναντι χρηματικού ανταλλάγματος οποιοδήποτε δικαίωμα μπορεί να έχει αναφορικά με επιστροφές φόρου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατασκευής ή άλλου ΦΠΑ εισροών) σε οποιονδήποτε τρίτο, και αυτός ο τρίτος δικαιούται να λαμβάνει τις σχετικές επιστροφές, ή να τις συμψηφίζει με φορολογικές υποχρεώσεις αυτού κατ' επιλογή του. Οι εν λόγω εκχωρήσεις απαιτήσεων δεν θα βαρύνονται με ελληνικό ΦΠΑ ή με τέλος χαρτοσήμου.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο