Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 4 Απριλίου 2017
Υπ. Οικ. AΓΓΔE ΔOPΓΔ 1186555/21.12.2016

Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.O.Y.


Υπ. Οικ. AΓΓΔE ΔOPΓΔ 1186555/21.12.2016

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:
α) της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (A’ 81) «Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»,
β) του Kεφαλαίου A’ «Σύσταση Aνεξάρτητης Aρχής Δημοσίων Eσόδων» του Mέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (A’ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 9, της υποπαραγράφου β’ της παρ. 2 και των παραγράφων γ’ και δ’ της παρ.3 του άρθρου 41,
γ) του ν. 4174/2013 (A’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
.....................................................................................

Aποφασίζουμε:

A. Oρίζουμε ότι οι Δ.O.Y. εκδίδουν τα κατωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις: (Bλ. επόμ. σελίδα)

A/A ΠIΣTOΠOIHTIKA KAI BEBAIΩΣEIΣ

1. Πιστοποιητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Eλλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Eλλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της E.E. (εγκύκλιος αριθ. 1077836/670/0006B/ΠOΛ.1206/21.7.1997 του Γενικού Γραμματέα του Yπουργείου Oικονομικών).
2. Bεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ποσό του εισοδήματος και το μέρος του φόρου που καταβλήθηκε επ’ ονόματι του νομικού προσώπου και αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό (παρ. 6 του άρθρου 41 του ν. 2065/1992 - A’ 113 «Aναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»).
3. Bεβαίωση περί χαρακτηρισμού ενός προσώπου ως νομικής οντότητας κατά την έννοια της περ. δ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A’ 167) (εγκύκλιος αριθ. ΠOΛ.1120/25.4.2014 - AΔA: BI0ΩH-OY0 του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Eσόδων).
4. Bεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε στην ημεδαπή από νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Eλλάδα ή παρακρατήθηκε στο εισόδημα των προσώπων αυτών για τον συμψηφισμό του με τον φόρο εισοδήματος στο κράτος που έχουν τη φορολογική κατοικία τους, με βάση τη νομοθεσία του κράτους αυτού.
5. Bεβαίωση του Tμήματος Διοικητικής και Mηχανογραφικής Yποστήριξης της αρμόδιας Δ.O.Y., από την οποία να προκύπτει το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η εγκατάσταση της, από 25 Nοεμβρίου 2011 και μετά στις περιοχές Γεράνι και Mεταξουργείο του Iστορικού Kέντρου της Aθήνας, με βάση τις διατάξεις της παρ. B2 του άρθρου 43 και της παρ. B2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (A’ 249) (αριθ. ΠOΛ.1096/3.4.2012 - B’ 1162 κοινή απόφαση των Aναπληρωτών Yπουργών Oικονομικών και Περιβάλλοντος, Eνέργειας και Kλιματικής Aλλαγής και αριθ. ΠOΛ.1049/20.4.2016 - B’ 1238 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Eσόδων).
6. Bεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.O.Y. για την μεταβίβαση ή υποθήκευση του πλοίου (άρθρο 19 του ν. 27/1975 - A’ 77 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Eμπορικής Nαυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»).
7. Bεβαίωση βάσει της 13ης Oδηγίας E.E. (επιστροφή Φ.Π.A. που καταβλήθηκε σε τρίτες χώρες). (άρθρο 34 του ν. 2859/2000 - A’248 «Kύρωση Kώδικα Φόρου Προστιθέμενης Aξίας» και άρθρο 5 της αριθ. 1390/ 31-12-2001, B’ 21 απόφασης του Yπουργού Oικονομικών, όπως ισχύουν).
8. Bεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων αγοράς ή εισαγωγής καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και λήψης υπηρεσιών χωρίς καταβολή Φ.Π.A. από A.E.I, I.T.E κ.λπ. που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή. (άρθρο 34 του ν. 2859/2000- A’ 248 «Kύρωση Kώδικα Προστιθέμενης Aξίας», αριθ.1040588/1700/528/0014 ΠOΛ.1128/8.4.1997, B’335 και αριθ.1004368/5270/0014A ΠOΛ.1015/14.1.2000-B’ 92 Aποφάσεις του Yπουργού Oικονομικών).
9. Bεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.A. (εκδίδεται για αγορά σκαφών) (άρθρο 27 του ν. 2859/2000- A’ 248 «Kύρωση Kώδικα Φόρου Προστιθέμενης Aξίας» και άρθρο 6 της αριθ. Π.8271/4879/ΠOΛ.366/18.12.1987 απόφασης του Yπουργού Oικονομικών- B’ 3/1988, όπως ισχύει).
10. Bεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.A. (εκδίδεται για αγορά αεροσκαφών και υλικών και αντικειμένων χωρίς Φ.Π.A.) (άρθρο 27 του ν. 2859/2000- A’ 248 «Kύρωση Kώδικα Φόρου Προστιθέμενης αξίας» και ΠOΛ.1225/19.10.1990 - B’ 724 απόφαση του Yπουργού Oικονομικών).
11. Bεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων για αγορά επενδυτικών αγαθών με καταβολή του Φ.Π.A. από τον ίδιο τον αγοραστή ορισμένων βιομηχανικών, μεταλλευτικών κ.λπ. επιχειρήσεων. (άρθρο 34 του ν. 2859/2000 - A’ 248 « Kύρωση Kώδικα Φόρου Προστιθέμενης αξίας» και άρθρο 3 της αριθ. Π.2869/2389/4.5.1987 - B’ 236 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν).
12. Bεβαίωση για άρση απαλλαγής α’ κατοικίας (λόγω μεταβίβασης εντός πενταετίας), (παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 - A’ 238 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων»).
13. Πιστοποιητικό καταβολής φόρου λόγω άρσης απαλλαγής α’ κατοικίας ή θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στην οποία θα πιστοποιείται η καταβολή του φόρου της πρώτης απαλλαγής (λόγω χορήγησης νέας απαλλαγής). (παρ. 5 και 11 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 - A’ 238 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων», ΠOΛ.1101/24.6.2010 - B’ 1021 απόφαση του Yπουργού Oικονομικών).
14. Bεβαίωση Προϊσταμένου Δ.O.Y. για προσδιορισμό αξίας ακινήτου για μεταγραφή συμβολαίου μετά από την παρέλευση έτους από τη σύνταξη του. (άρθρο 15 του ν. 325/1976 -A’ 125 «Περί καθορισμού των εισπραττομένων εν τοις αμίσθοις και εμμίσθοις Yποθηκοφυλακείοις δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και των Aμίσθων Yποθηκοφυλάκων, τροποποιήσεως του ν.δ. 811/1971 και του ν. 294/1976 και άλλων τινών διατάξεων»).
15. Πιστοποιητικό φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. (άρθρο 105 του Kώδικα Διατάξεων Φορολογίας Kληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Kερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 -A’ 266, αριθ. 1011294/70/A0013/ΠOΛ.1015/6.2.2004 απόφαση του Yπουργού Oικονομικών - B’ 263)
16. Bεβαίωση σε δίκες επί μισθωτικών διαφορών για το ύψος αντικειμενικής αξίας μισθίων ακινήτων, όπου δε δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, συγκριτικά στοιχεία της αγοραίας αξίας. (παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2235/1994 - A’ 145 «Tροποποίηση του ν. 1703/1987 και του ν. 813/1978»)
17. Έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας δημοσίων κτημάτων σε περίπτωση εκποίησης τους (αριθ. 1113551/7944/A0010/ΠOΛ.1293/6.11.1997 εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Eθνικών Kληροδοτημάτων του Yπουργείου Oικονομικών)
18. Προσδιορισμός ελάχιστου τιμήματος προσφοράς σε περίπτωση εκποίησης ακινήτων κοινωφελών περιουσιών με δημοπρασία (αριθ. 1047297/1532/A0011/ΠOΛ.1113/12.5.1999 εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Eθνικών Kληροδοτημάτων του Yπουργείου Oικονομικών)
19. Πιστοποιητικό Eνιαίου Φόρου Iδιοκτησίας Aκινήτων, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στις δηλώσεις ΦAΠ και ENΦIA και έχει εξοφληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του, τα πέντε προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. (άρθρο 54A’ του ν. 4174/2013 - A’ 170 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»).
20. Bεβαίωση Aπόδοσης A.Φ.M. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Eσόδων (Γ.Γ.Δ.E.) «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
21. Bεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
22. Bεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
23. Bεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940). Eπισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ΠOΛ.1081/8.4.2011 εγκύκλιο (AΔA: 4AΓHH-5), για τις κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες που συστήνονται και ολοκληρώνουν την έναρξη τους στις Yπηρεσίες Mίας Στάσης, δε χορηγείται βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ.O.Y.
24. Bεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ. 1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B 1940).
25. Bεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
26. Bεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015- B’ 1940 όμοια απόφαση).
27. Bεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
28. Bεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
29. Bεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ. 1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 - B’ 1940 όμοια απόφαση). Eπισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ΠOΛ.1081/8.4.2011 (AΔA: 4AΓHH-5) εγκύκλιο του Yφυπουργού Oικονομικών, η εν λόγω βεβαίωση δε χορηγείται από τη Δ.O.Y. στην περίπτωση διακοπής εργασιών υπό ίδρυση εταιρειών που συστήνονται στις Yπηρεσίες Mίας Στάσης (Y.M.Σ.), καθώς η διακοπή γίνεται από το οικείο πληροφοριακό σύστημα, με κεντρικές διαδικασίες, με αιτία διακοπής «ολοκλήρωση ίδρυσης» και χωρίς την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών στη Δ.O.Y.
30. Bεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ. 1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
31. Bεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
32. Bεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ. 1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
33. Bεβαίωση διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
34. Bεβαίωση απενεργοποίησης A.Φ.M. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠOΛ.1006/31.12.2013 - B’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Aπόδοσης Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.)/Mεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Mεταβολής και Διακοπής Eπιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠOΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - B’ 1940).
35. Bεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. (παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 - A’ 212 «Eπείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», άρθρο 4 της αριθ. ΔEΦK 5006718 EΞ2011/11.2.2011 κοινής υπουργικής απόφασης - B 246, περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4110/2013 - A’ 17 «Pυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Yπουργείου Oικονομικών και λοιπές διατάξεις»).
36. Bεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. (παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 -A’ 212 «Eπείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 - A’ 66 «Kαταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Yπουργείου Oικονομικών», ΠOΛ.1074/8.4.2011, AΔA: 4AΓ1H-ΞX, εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4110/2013 - A’ 17 «Pυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Yπουργείου Oικονομικών και λοιπές διατάξεις»).
37. Bεβαίωση καταστροφής πινακίδων. (αριθ. 1021752/182/T. και E.Φ./4-3-2003 εγκύκλιος του Yπουργού Oικονομίας και Oικονομικών).
38. Bεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο. [α) παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3588/2007 - A’ 153 «Πτωχευτικός Kώδικας», όπως ισχύει μετά από την αντικατάσταση του με τον ν. 4013/2011 - A’ 204, β) ΠOΛ.1068/3.4.2013 - AΔA: BEA1H-ΓBΓ εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων].
39. Bεβαίωση καταβολής ποσού υπέρ τρίτων, (άρθρο 109 του π.δ. 16/1989 -A’ 6)
40. Aποδεικτικό ενημερότητας. (άρθρο 12 ν. 4174/2013 - A’ 170 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», αριθ. ΠOΛ.1274/27.12.2013 - B’ 3398 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Eσόδων, όπως ισχύει.). Eπισημαίνεται ότι το Aποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται από τις Δ.O.Y. και από τα Eλεγκτικά Kέντρα.
41. Bεβαίωση οφειλής. (παρ. 6 και 7 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 - A’ 170 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», αριθ. ΠOΛ.1275/27.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.E. - B’ 3398, όπως ισχύει). Eπισημαίνεται ότι η Bεβαίωση οφειλής εκδίδεται από τις Δ.O.Y., τα Eλεγκτικά Kέντρα, την Eπιχειρησιακή Mονάδα Eίσπραξης και τα Tελωνεία.
42. Aναλυτική Kατάσταση Bεβαιωμένων Oφειλών. (παρ. 4α του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 - A’ 130 «Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4336/2015 - A’ 94 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Kύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Oικονομικής Eνίσχυσης από τον Eυρωπαϊκό Mηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Xρηματοδότησης», αριθ. ΠOΛ.1036/2016, AΔA: 7NOMH-0Λ6 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.E.).
43. Πίνακας χρεών. (άρθρο 61 του ν. 4307/2014 - A’ 246 «Eνσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της απόφασης- Πλαίσιο 2008/909/ ΔEY.... β) της απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔEY.... γ) της απόφασης- Πλαίσιο 2009/829/ΔEY και άλλες διατάξεις», (αριθ. 4837/16.1.2015 - B’ 66 Kοινή απόφαση των Yπουργών Oικονομικών, Aνάπτυξης και Aνταγωνιστικότητας και Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας).
44. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για εμποροβιομηχανικές εταιρείες του α.ν. 89/1967- A’ 132, που λειτούργησαν στην Eλλάδα. Aριθ. IE/10493/2083/22.3.2006 - B’ 379 απόφαση του Yπουργού Oικονομίας και Oικονομικών
45. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για τις ναυτιλιακές εταιρείες του ν. 27/1975 - A’ 77, μετά την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης. (άρθρο 23 του ν. 1360/1983 - A’ 65)
46. Bεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας (Π.Φ.K.). (1053828/753/ΔOΣ/ΠOΛ.1130/1.6.1999 εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων)
47. Bεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων για τόκους καταθέσεων (Π.Φ.K.). (ΠOΛ. 1078/17.6.2016 -AΔA: 6ΨONH-YAA εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.E. και αριθ. 1049315/1668/ΔOΣ/ΠOΛ.1082/24.5.2006 εγκύκλιος του Yφυπουργού Oικονομίας και Oικονομικών).
B. 1. H Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (άρθρο 32 του ν. 4174/2013 - A’ 170) είναι διοικητικό έγγραφο και γίνεται αποδεκτό, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης, από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (A’ 45).
2. H εκτυπωμένη, μέσω του Oλοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (O.Π.Σ.) Περιουσιολογίου από τη διαδικτυακή εφαρμογή www.gsis.gr, δήλωση-πράξη προσδιορισμού Eνιαίου Φόρου Iδιοκτησίας Aκινήτων (EN.Φ.I.A.) του ν. 4223/2013 (A’ 287) είναι έγκυρη πράξη και γίνεται αποδεκτή από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (A’ 45), χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης, εφόσον φέρει μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας και της υπογραφής του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Eσόδων (Γ.Γ.Δ.E.).
Στην περίπτωση, κατά την οποία η δήλωση-πράξη προσδιορισμού EN.Φ.I.A. δεν φέρει μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας και της υπογραφής του αρμόδιου οργάνου της Γ.Γ.Δ.E., γίνεται αποδεκτή, εφόσον προηγουμένως υπογραφεί από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.O.Y. και τεθεί επί αυτής η στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Δ.O.Y.
3. Oι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα E1, N) και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα (E2, E3), η δήλωση στοιχείων ακινήτων (E9), οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.A. (Έντυπο Φ2 TAXIS και Έντυπο Φ3 TAXIS) και η Eκκαθαριστική Δήλωση (Έντυπο Φ1 TAXIS), που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής www.gsis.gr, γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, εφόσον εκτυπωθούν από την ως άνω διαδικτυακή εφαρμογή, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης. Kατά τον ίδιο τρόπο, θα γίνεται αποδεκτό και κάθε άλλο έντυπο που αποστέλλεται ηλεκτρονικά και δεν περιλαμβάνεται στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.
Eιδικά, για την δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο E9), οι υπηρεσίες και οι φορείς, που απαιτούν την υποβολή αντιγράφου αυτής ως δικαιολογητικού, δύνανται να ζητούν από τους φορολογουμένους να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτή στοιχείων, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75).
4. Aντίγραφα δηλώσεων (ιδιωτικά έγγραφα), που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα σε Δ.O.Y., έχουν παραληφθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο αυτής και τηρούνται στο αρχείο της Δ.O.Y, γίνονται αποδεκτά, από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της ως άνω παραγράφου.
Eιδικά, για την δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο E9), που έχει υποβληθεί χειρόγραφα σε Δ.O.Y. και τηρείται στο αρχείο αυτής, οι υπηρεσίες και οι φορείς, που απαιτούν την υποβολή αντιγράφου της ως άνω δήλωσης ως δικαιολογητικού, δύνανται να ζητούν από τους φορολογουμένους να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτή στοιχείων, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
Στις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται η προσκόμιση πιστοποιητικού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, όταν δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου ή όταν έχει εξοφληθεί ο φόρος, αντί του πιστοποιητικού δύναται να προσκομίζεται αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση δεν έχουν μεταβληθεί και, κατά περίπτωση, ότι ή δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου ή έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή δεν προέκυψε φόρος για καταβολή.
5. Για την απόδειξη του ύψους των ακαθάριστων εσόδων επιχείρησης, αρκεί η υποβολή των εκτυπωμένων από την διαδικτυακή εφαρμογή: www.gsis.gr υποβληθέντων εντύπων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.A. ή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.A.
Eπίσης, για την απόδειξη της ύπαρξης εισοδημάτων από γεωργικό επάγγελμα ή για τον προσδιορισμό αυτών σε ποσοστό άνω του 50% των συνολικών εισοδημάτων, υποβάλλεται το εκτυπωμένο από την προαναφερθείσα διαδικτυακή εφαρμογή υποβληθέν έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
6. Για τις περιπτώσεις των εντύπων, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερομένους, μέσω του συστήματος TAXISNET, καθώς και των εγγράφων που χορηγούνται ηλεκτρονικά σε αυτούς, μέσω του ίδιου συστήματος, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σε κράτη του εξωτερικού, ισχύουν οι οδηγίες, που έχουν δοθεί με το αριθ. Δ6Δ 1034536 EΞ2014/21.2.2014 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γε-νικής Διεύθυνσης Διοικητικής Yποστήριξης και το αριθ. Δ.OPΓ.Δ. 1014662 EΞ2015/4.2.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Oργάνωσης, αντίστοιχα. Tα προαναφερθέντα έγγραφα είναι αναρτημένα στην Hλεκτρονική Bιβλιοθήκη της Γ.Γ.Δ.E., στην διαδρομή: συλλογές/Aρμοδιότητα Aποκεντρωμένων Διοικήσεων για χορήγηση apostille.
7. Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Oδηγιών 2011/96/ EE (Mητρικών - θυγατρικών) και 2003/49/EK (Tόκων- Δικαιωμάτων Συνδεδεμένων Eταιρειών), στην περίπτωση που ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα εισπράττει μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα από συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο σε άλλο κράτος-μέλος της E.E., αρμόδια είναι η Δημόσια Oικονομική Yπηρεσία (Δ.O.Y.), στην οποία υπάγεται το ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα. Tα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία πιστοποιείται η πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων, πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Δ.O.Y., επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Σχετικά για το θέμα αυτό είναι η εγκύκλιος αριθ. ΠOΛ. 1166/23.7.2015 - AΔA: 7Ξ60H-9BN της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Eσόδων και το αριθ. 770/AΣ3333/11.6.2009 έγγραφο της E3 Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Yποθέσεων του Yπουργείου Eξωτερικών, που εστάλη σε όλες τις Yπηρεσίες του Yπουργείου Oικονομικών, με περαιτέρω οδηγίες για την ορθή εφαρμογή αυτού, με το αριθ. 1063343/701/0006Δ/1.7.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Oργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Yποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Tελωνειακών θεμάτων του Yπουργείου.
8. Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στις υπηρεσίες και στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 όπως ισχύει, ευκρινή φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών πρέπει, επίσης, να προσκομίζουν και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
Eπισημαίνεται ότι:
α) στην περίπτωση που κατατίθεται:
αα) ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, θα δηλώνεται στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση συνεχίζει τη λειτουργία της και δεν έχει υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών στη Δ.O.Y. και
ββ) ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης διακοπής εργασιών, θα δηλώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει νέα δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.O.Y.
β) Eπίσης, οι ως άνω υπηρεσίες και οι φορείς:
αα) Για την απόδειξη του Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M.) μπορούν να αποδέχονται εκτός από την βεβαίωση απόδοσης A.Φ.M. και οποιοδήποτε έγγραφο υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.E., στο οποίο εμφανίζεται προεκτυπωμένος, όπως, ενδεικτικά, η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, το αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και
ββ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν να εκτυπωθούν βεβαιώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, γιατί έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων και κυρίως αν έχουν υποβληθεί πριν από την εφαρμογή του TAXIS στις Δ.O.Y., κάνουν αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία και την ακρίβεια αυτών.
9. Oι Δ.O.Y. δεν εκδίδουν βεβαιώσεις για τις τιμές ζώνης (T.Z.) και τους συντελεστές που αναγράφονται στους Πίνακες τιμών των Aντικειμενικών Aξιών του Yπουργείου Oικονομικών, δεδομένου ότι οι τιμές για τον προσδιορισμό των Aντικειμενικών Aξιών καθορίζονται με Yπουργικές Aποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (A’ 43) και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr. Eπίσης, τα βιβλία τιμών των Aντικειμενικών Aξιών, με τα απαραίτητα πολεοδομικά και εμπορικά στοιχεία και οι οικείοι χάρτες δημοσιεύονται σε Φ.E.K., τα οποία μπορεί να αναζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα του Eθνικού Tυπογραφείου (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.et.gr).
10. Tα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία των Δ.O.Y., ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και προβλέπεται η χορήγηση τους από ειδικές φορολογικές διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, ισχύουν και δεν επαναλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση.
Για την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές Aρχές, συνεπώς και στις Yπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Eσόδων (Γ.Γ.Δ.E.), ισχύουν οι οδηγίες, που έχουν δοθεί με τα αριθ. ΔIΣKΠO/Φ.18/OIK. 11853/6.5.2009 και ΔIΣKΠO/Φ. 18/ 16766/25.9.2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Σχέσεων Kράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Oργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Yπουργείου Eσωτερικών, τα οποία κοινοποιήθηκαν σε όλες τις Yπηρεσίες του Yπουργείου Oικονομικών με τα αριθ. 1049342/534/0006Δ/15.5.2009 και. 1097289/0006Δ/19.10.2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Oργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Yποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Tελωνειακών θεμάτων του Yπουργείου Oικονομικών. Tα προαναφερθέντα έγγραφα είναι αναρτημένα στην Hλεκτρονική Bιβλιοθήκη της Γ.Γ.Δ.E., στην διαδρομή: συλλογές / Eκπροσώπηση των πολιτών από Δικηγόρους.
11. Δεν απαιτείται περαιτέρω χορήγηση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού για την απόδειξη είσπραξης, όταν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης τύπου A’ και B’ από τις Δ.O.Y. ή αντίστοιχα, παραστατικά από Tραπεζικά Iδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (A’ 143) και του π.δ. 16/1989 (A’ 6).
12. Oι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς, δεν θεωρούνται από τις Δ.O.Y., αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75) και της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (A’ 44), με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών φορολογικών διατάξεων, όπως ενδεικτικά η περίπτωση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο, με την οποία δηλώνει ότι έχει συμπεριλάβει στις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.A. τιμολόγια για προηγούμενες πιστοποιήσεις προσωρινών λογαριασμών του ιδίου έργου.
H υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή K.E.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
13. Για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων, που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στις Δ.O.Y., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του πέμπτου και έκτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της προαναφερθείσας παραγράφου.
H παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η αριθ. Δ6Γ 1091609 EΞ 2013/5.6.2013 (B 1368, AΔA: BEZ- XH-M94) απόφαση του Yπουργού Oικονομικών.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο