Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017
Υπ. Οικ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1007713/18.01.2017

Οδηγίες σχετικά με τις προμετωπίδες των εγγράφων που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στην επικοινωνία τους με Διεθνείς Φορείς και Αρχές άλλων χωρών, καθώς και για τη χρήση των εντύπων που φέρουν τον τίτλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπ. Οικονομικών, στην αγγλική γλώσσα

Υπ. Οικ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1007713/18.01.2017ΣΧΕΤ: 1. Η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1186513 ΕΞ 2016/21.12.2016 (Β’ 4179, ΑΔΑ: 6ΚΧΗΗ-ΔΘΦ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).
2. Το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1189288 ΕΞ 2016/29.12.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
3. Το αριθ. ΔΗΛΕΔ 1190649 ΕΞ 2016/30.12.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

1. Σε συνέχεια της, με α/α 1, σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), που σας έχει αποσταλεί και των, με α/α 2 και 3 εγγράφων, για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην επικοινωνία τους με διεθνείς Φορείς και Αρχές άλλων χωρών, παραθέτουμε το λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε., στην αγγλική, στο οποίο η πλήρης επωνυμία αυτής “Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων” αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα, ως κατωτέρω:

2. Το προτυπωμένο σήμα συντίθεται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 της, με α/α 1 απόφασης, με μόνη διαφορά ότι κάτω από το ακρωνύμιο που αποτελείται από τα αρχικά της επωνυμίας “ΑΑΔΕ” αναγράφεται, ολογράφως, η επωνυμία με την συντομογραφία αυτής στα αγγλικά “Independent Authority for Public Revenue (IAPR)”.

3. Το προτυπωμένο σήμα, στις περιπτώσεις ασπρόμαυρης αποτύπωσής του, δύναται να χρησιμοποιείται σε μαύρο χρώμα. Επίσης, η αναλογία (λόγος) πλάτους προς ύψος του σήματος αυτού είναι 4,5 : 1.

4. Επισημαίνεται ότι και τα υπόλοιπα στοιχεία της προμετωπίδας των εγγράφων, όπως η φράση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία (ταχυδρομική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο), τα οποία αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του, με α/α 2, σχετικού εγγράφου της Διεύθυνσης Οργάνωσης, πρέπει να αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα.

5. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), στα οποία αναγράφονται στοιχεία στην αγγλική γλώσσα και μέχρι της εξαντλήσεως των αποθεμάτων αυτών, αφού θέσουν στην προμετωπίδα την τετράγωνη σφραγίδα της Υπηρεσίας, με τον τίτλο ΑΑΔΕ - Independent Authority for Public Revenue (IAPR) ή στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν, αφού αναγράψουν, χειρόγραφα, τα προαναφερθέντα στοιχεία.

6. Το παρόν αποστέλλεται στην Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ. ΟΙΚ., προκειμένου να μεριμνήσει για την καταχώρισή του στα Πρότυπα Εγγράφων της Α.Α.Δ.Ε. του Ο.Π.Σ.Κ.Υ. – Livelink , στην αγγλική γλώσσα για χρήση των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., που διακινούν τα έγγραφά τους μέσω του συστήματος αυτού, καθώς και για την προσαρμογή των υφιστάμενων εντύπων, ηλεκτρονικών και εκτυπωμένων, που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και εκδίδονται στην αγγλική γλώσσα.

7. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της A.A.Δ.Ε., πρέπει να μεριμνήσει, ώστε να αποσταλούν πρότυπα εγγράφων στην αγγλική γλώσσα στις Υπηρεσίες της A.A.Δ.Ε., που δεν χρησιμοποιούν το Ο.Π.Σ.Κ.Υ. – Livelink για την ενιαία και ομοιόμορφη εμφάνιση των εγγράφων τους, που εκδίδουν στην αγγλική γλώσσα.

8. Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τα έγγραφά τους, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, που απευθύνονται, αντίστοιχα, σε άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, Φορείς και πολίτες στην Ελλάδα ή σε διεθνείς Φορείς και Αρχές άλλων χωρών, τα οποία διακινούνται μέσω του Ο.Π.Σ.Κ.Υ. – Livelink, θα χρησιμοποιούν μόνο τα Πρότυπα Εγγράφων της Α.Α.Δ.Ε. που είναι καταχωρημένα στο σύστημα αυτό.Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο