Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017
Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980/29.12.2016

Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούργια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασης τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων


Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980/29.12.2016


(ΦΕΚ Β' 4295/30-12-2016)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 11, 18, 19, 35, 25, 38 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων του Μέρους τέταρτου του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 128, 130 και 133.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331/Α), 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α), 36 του ν. 1563/ 1985 (ΦΕΚ 151/Α), 1 παράγραφος 2 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α) και 3 της υπ’αριθμ. Δ.245/11/1-3-1988 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 195/Β), όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α), και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
5. Τα προεδρικά διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).
6. Το Π.Δ. 111/2014 (178/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
7. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ 865/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές».
8. Την υπ’αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β), κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 20.01.2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
10. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α. αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης από εταιρίες εμπορίας αυτοκινήτων και στη συνέχεια μεταβιβάζονται σε δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

τον καθορισμό διαδικασίας για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις απόκτησης αυτοκινήτων από άλλο κ-μ της Ε.Ε., τα οποία μεταβιβάζονται από την εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων σε δικαιούχα απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης πρόσωπα.

Άρθρο 1
Καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα, τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης από εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων εγκατεστημένη στη χώρα μας, παραλαμβάνονται με την τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας:

Κατά τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 128 και 130 του ν. 2960/2001 χρόνο, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή την ίδια χρονική στιγμή:
1. Δήλωση Ε.Φ.Κ. από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που πραγματοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση, για την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2859/2000, με βάση το φορολογικό στοιχείο που αφορά την ενδοκοινοτική απόκτηση. Στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης και δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.
2. Δήλωση Ε.Φ.Κ. από το δικαιούχο απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπο για τη χορήγηση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α. προς καταβολή στην τελωνειακή αρχή. Με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δικαιολογητικά. Επιπλέον, προσκομίζεται και το φορολογικό στοιχείο το οποίο εκδόθηκε από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων προς το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο και αφορά την παράδοση του αυτοκινήτου στο εσωτερικό της χώρας και στο οποίο περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.
3. Η Δήλωση Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων παραμένει σε εκκρεμότητα, μέχρι την έκδοση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων επ' ονόματι του δικαιούχου απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης προσώπου.
4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και κατά την έξοδο των αυτοκινήτων οχημάτων από φορολογική αποθήκη κοινοτικών οχημάτων, για παράδοση σε δικαιούχα απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης πρόσωπα και ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή με βάση τη φορολογητέα αξία, όπως διαμορφώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2859/2000.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Φεβρουαρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

 


 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο