Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016
Υπ. Οικ. ΔΕΕΦ Α 1148654/11.10.2016


Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε μεταβίβαση ακινήτου

Υπ. Οικ. ΔΕΕΦ Α 1148654/11.10.2016

Σχετ: Το με αριθ. πρωτ. ... ερώτημα σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, φωτοαντίγραφο του οποίου μας διαβιβάστηκε από το σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Όπως προκύπτει από το έγγραφο σας, είστε εκ κληρονομιάς συγκύρια κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου ακινήτου (οικοπέδου με ημιτελή πολυώροφη οικοδομή). Το εν λόγω ακίνητο προέκυψε κατόπιν υπογραφής συμβολαιογραφικού προσυμφώνου κατά το σύστημα της αντιπαροχής το έτος 2007 μεταξύ του οικοπεδούχου πατέρα σας, ο οποίος απεβίωσε το έτος 2011, και εργολάβου-κατασκευαστή ακινήτων. Η σχετική οικοδομική άδεια, εκδόθηκε το έτος 2009 και εκτελέσθηκαν εργασίες ανέγερσης οικοδομής μέχρι και το έτος 2010 όπου το έργο εγκαταλείφθηκε ημιτελές από τον κατασκευαστή-εργολάβο λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν αφενός την ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς Φ.Π.Α. ενδεχόμενης πώλησης του ανωτέρω αναφερομένου ακινήτου προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αφετέρου τη διαδικασία απόδοσης του Φ.Π.Α. σε ενδεχόμενη υπαγωγή της μεταβίβασης σε Φ.Π.Α. καθόσον όλοι οι συνιδιοκτήτες, όπως σχετικά αναφέρετε, τυγχάνουν μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και δεν επιθυμούν την ένταξη στο Φ.Π.Α..

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 5 και 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, επιβάλλεται ΦΠΑ στις παραδόσεις ακινήτων των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2006 (ή αναθεωρείται από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής) εφόσον γίνονται από υποκείμενο στο φόρο, με επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά.

Περαιτέρω, από το άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση γ' του ως άνω Κώδικα Φ.Π.Α., προκύπτει ότι κάθε πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, μπορεί, εφόσον  επιθυμεί, να δηλώσει την ένταξη του στο κανονικό καθεστώς.

3. Εφόσον οι συγκύριοι κληρονόμοι της ημιτελούς πολυώροφης οικοδομής δεν έχουν προβεί στο παρελθόν κατά συνήθη δραστηριότητα σε κατασκευή και πώληση, ούτε και επιθυμούν την ένταξη τους σε Φ.Π.Α., η πώληση των ακινήτων από αυτούς, δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α.. Με δεδομένο ότι η εν λόγω μεταβίβαση δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. η απάντηση στο δεύτερο ερώτημά σας παρέλκει.

4. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη συνήθους δραστηριότητας είναι θέμα πραγματικό που μπορεί να ελεγχθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή όπου υπάγεται ο κάθε συγκύριος κληρονόμος.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο