Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016
Α.Υ.Ο.: ΔΕΦΚΦ Β 1120050/11.08.2016

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραλαβή από άλλο Κράτος-Μέλος από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, της περίπτωσης στ) της παραγράφου του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, την επιβολή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού

Α.Υ.Ο.: ΔΕΦΚΦ Β 1120050/11.08.2016

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ.265/Α), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα:
α) του άρθρου 53Α, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4389/16, «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 94/Α') και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15,16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 141/Α') και ιδίως της παραγράφου 10 αυτού και β) των άρθρων 55, 56, 63, 64, 106, 109, 111 και 119Α.
2. Τις διατάξεις του ν.2859/00 (ΦΕΚ 248 Α), «Κώδικας Φ.Π.Α.», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2,3,11,15,18,19,25,30.
3. Την αριθ. Δ.634/435/29.04.1993 Α.Υ.Ο., περί διαδικασίας έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών καπνοβιομηχανικών προϊόντων (ΦΕΚ Β'/343/1993).
4. Την αριθμ. πρωτ. Φ.639/447/2002 (ΦΕΚ.1109/Β') Α.Υ.Ο.Ο., «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. πρωτ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β') Α.Υ.Ο., «Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. πρωτ. Φ.118/57/2001 (Φ.Ε.Κ.175/Β') Α.Υ.Ο., «Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών και βιβλίου καταχώρησης αυτής».
7. Την αριθμ. πρωτ. Φ.119/58/2001 (Φ.Ε.Κ. 157/Β') Α.Υ.Ο., «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».
8. Την αριθμ. πρωτ. Φ.44/21/1994 (ΦΕΚ 109/Β') Α.Υ.Ο., «Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».
9. Την αριθμ. πρωτ. Κ.4412/905/1986 Α.Υ.Ο., «Θέση σε κυκλοφορία νέου τύπου ένσημων ταινιών φορολογίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθμ. πρωτ. Κ.8177/2274/1986 Α.Υ.Ο., «Θέση σε κυκλοφορία νέου τύπου ένσημων ταινιών φορολογίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων διαστάσεων μήκους 45 χιλιοστών και πλάτους 19 χιλιοστών».
11. Την αριθμ. πρωτ. Δ.82/30/1993 (Φ.Ε.Κ. 11/Β') Α.Υ.Ο., «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες για επικόλληση στα πακέτα συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών της χώρας του ηλεκτρικά
θερμαινόμενου προϊόντος καπνού της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α' του ν.2960/01, όπως ισχύει, την επιβολή φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού, λόγω της επιβολής φόρου κατανάλωσης στο προϊόν αυτό από 3.8.2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4410/2016 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 53Α' του ν.2960/01, με τον συντελεστή φόρου που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
13. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
14. Το Π.Δ. 111/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178/2014 και Α' 25/2015 για διόρθωση σφάλματος).
15. Το Π.Δ. 73/15, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116 και Α' 121 για διόρθωση σφάλματος).
16. Την υπ' αριθ. Υ14/03-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β' 2144).
17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

'Αρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή από άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.2960/01 και της αριθμ. Φ.883/530/1999 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, και κατέχουν μία ή περισσότερες φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2960/01 και της αριθμ. Φ.639/447/2002 Α.Υ.Ο.Ο., όπως ισχύει, όπου αποθηκεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, όπως ισχύει, την επιβολή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.


'Αρθρο 2
Διακίνηση και κυκλοφορία του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού
1. Η διακίνηση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραλαμβάνουν τα προϊόντα αυτά από άλλα κράτη-μέλη, πραγματοποιείται με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς καθώς και εμπορικά έγγραφα, εφόσον προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και είναι διαθέσιμα.
2. Η νόμιμη κυκλοφορία του ανωτέρω προϊόντος, το οποίο καταναλώνεται στο εσωτερικό της χώρας, αποδεικνύεται με τις ένσημες ταινίες φορολογίας, του είδους των βιομηχανοποιημένων καπνών "άλλα καπνά για κάπνισμα", οι οποίες είναι επικολλημένες στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία διάθεσής τους στους καταναλωτές.
3. Δικαιούχα πρόσωπα για την διάθεση των εν λόγω ενσήμων ταινιών για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, αποτελούν οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών.
4. Η διαδικασία διάθεσης και επικόλλησης ενσήμων ταινιών στα δικαιούχα πρόσωπα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.2960/2001 καθώς και τις αριθμ. πρωτ. Φ.118/57/8.2.2001, Φ.119/58/8.2.2001, Φ.44/21/94 και Δ.82/30/93 Α.Υ.Ο., όπως ισχύουν.

'Αρθρο 3
Παραλαβή από άλλα Κράτη-Μέλη του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού από εγκεκριμένο αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών - είσοδος στη φορολογική του αποθήκη

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας και παραλαμβάνουν από άλλα κράτη-μέλη τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, δύνανται να τα θέσουν υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων στη φορολογική τους αποθήκη.
2. Κατά την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας από άλλο Κράτος-Μέλος, οπότε γεννάται και η υποχρέωση καταβολής του φόρου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, υποβάλλεται Δήλωση Παραλαβής από τον υπόχρεο-εγκεκριμένο αποθηκευτή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής των προϊόντων, η οποία καταχωρείται σε χωριστό βιβλίο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή (αριθμός αδείας, επωνυμία, ταχ.δ/νση, κ.λπ.) και της φορολογικής αποθήκης (αριθμός αδείας, ταχ.δ/νση, κ.λπ.) β) στοιχεία της αποστέλλουσας εταιρίας (επωνυμία, ταχ.δ/νση, κ.λπ.)
γ) ποσότητα του προϊόντος δ) είδος/περιγραφή προϊόντος
ε) στοιχεία του μεταφορέα και του μεταφορικού μέσου
στ) σχετικά συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς, τα οποία επισυνάπτονται στη δήλωση ζ) τιμολόγια, εφόσον προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και είναι διαθέσιμα.
3. Η θέση των εν λόγω προϊόντων στο καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων στη φορολογική αποθήκη γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους στο εσωτερικό της χώρας, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.
4. Τα προϊόντα αυτά συναποθηκεύονται με τα βιομηχανοποιημένα καπνά, τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της αριθμ. πρωτ. Φ.639/447/02 Α.Υ.Ο.Ο., όπως ισχύει, κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ύστερα από σχετική θετική εισήγηση του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης. Για της εφαρμογή της ανωτέρω περίπτωσης απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης με την προσθήκη στο πεδίο των παρατηρήσεων της φράσης «έγκριση συναποθήκευσης ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού».
5. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης, όπου συναποθηκεύονται τα προϊόντα αυτά, ασκείται από την τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης.
6. Το χρονικό διάστημα παραμονής των προϊόντων αυτών σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων είναι απεριόριστο, εφόσον δεν υφίσταται χρονικό όριο για το κατάλληλο της κατανάλωσης τους ή δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
7. Η είσοδος στη φορολογική αποθήκη των προϊόντων αυτών γίνεται με την υποβολή από τον υπόχρεο, πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνοδευτικών εγγράφων, αίτησης επανεισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), προκειμένου να χρεωθεί η φορολογική αποθήκη με τα προϊόντα αυτά. Η διενέργεια ελέγχων από την αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά την παραλαβή και φυσική είσοδο των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη γίνεται κατά περίπτωση, κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης διαφόρων παραγόντων κινδύνου ή άλλων πληροφοριών, προκειμένου για την επαλήθευση του είδους των προϊόντων και την καταμέτρηση της δηλωθείσας ποσότητας αυτών, σύμφωνα με τη Δήλωση Παραλαβής και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα αλλά και τον έλεγχο του κανονικού της επικόλλησης των ενσήμων ταινιών και της γνησιότητάς τους.


'Αρθρο 4
Χρόνος επιβολής Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ-Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης

1. Ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωσής του στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 53Α του ν.2960/01 και με τον συντελεστή της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
2. Η διαδικασία και οι διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αυτά πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ιδίου νόμου, με την υποβολή από τον υπόχρεο του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικού εγγράφου (Δ.Ε.Φ.Κ.), μαζί με αναλυτική κατάσταση για τις ποσότητες που εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής, με το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ο φόρος κατανάλωσης το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής.
3. Κατά την ίδια χρονική στιγμή και με το ίδιο παραστατικό έγγραφο, με το φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται και ο αναλογών Φ.Π.Α. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου προστιθεμένης αξίας πραγματοποιείται επί της φορολογητέας αξίας, όπως διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ.
4. Με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές των εν λόγω προϊόντων ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις της τελωνειακής και ΦΠΑ νομοθεσίας σε συνδυασμό με τη διαδικασία της αριθ. Δ.634/435/29.04.1993 Α.Υ.Ο.

'Αρθρο 5
Υποχρεώσεις εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών

Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής βιομηχανοποιημένων καπνών, όταν συναποθηκεύει τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας στη φορολογική του αποθήκη, κατόπιν λήψης της σχετικής έγκρισης της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούται:
α) Να τηρεί χωριστή λογιστική διαχείριση μεταξύ των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένων καπνών και των προϊόντων του άρθρου 1 για λόγους βέλτιστης παρακολούθησης.
β) Να τηρεί ειδικό Βιβλίο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αριθμημένο και θεωρημένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στο οποίο θα καταχωρεί τις Δηλώσεις Παραλαβής των εν λόγω προϊόντων. Σε περίπτωση που το εν λόγω βιβλίο τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, η καταχώρηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού υποδείγματος και περιγραφικού σημειώματος της καταχώρησης των στοιχείων της εταιρίας στο οικείο τελωνείο ελέγχου για σχετική εκ των προτέρων έγκριση, η οποία αναφέρεται στην άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή.
γ) Να τηρεί διακριτούς χώρους αποθήκευσης μεταξύ των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένων καπνών και των προϊόντων του άρθρου 1 για τη διευκόλυνση του ελέγχου. Το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού θα πρέπει να τοποθετείται εντός των εγκαταστάσεων της φορολογικής αποθήκης, κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η διάκρισή του από τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής των φόρων. δ) Να δέχεται οποιονδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. ε) Να παρέχει πάγια εγγύηση (χρηματική, τραπεζική, ασφαλιστήριο συμβόλαιο), η οποία κατατίθεται στην αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια και αναλογεί στο 8% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής δεν έχει διενεργήσει προηγούμενες παραλαβές των εν λόγω προϊόντων, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης λαμβάνεται υπόψη ο φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωσή του θα παραληφθούν κατά το πρώτο έτος παραλαβής, με το ίδιο ελάχιστο όριο. Το επιλεγόμενο από τον ενδιαφερόμενο είδος εγγύησης γίνεται αποδεκτό μόνο στην περίπτωση που διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων. Η εν λόγω πάγια εγγύηση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτει τον φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην εκάστοτε δηλωθείσα προς παραλαβή ποσότητα προϊόντων, η οποία δεν έχει ακόμη εισαχθεί στη φορολογική αποθήκη. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται ο αναλογών φόρος κατανάλωσης από την πάγια εγγύηση κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο. Η εν λόγω εγγύηση καλύπτει τόσο τους κινδύνους της αποθήκευσης υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων όσο και τους κινδύνους της διακίνησης του προϊόντος.


'Αρθρο 6
Έλεγχοι-Κυρώσεις
1. Για σκοπούς διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, δύναται να ζητείται από τον υπόχρεο-εγκεκριμένο αποθηκευτή αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που υποβάλλει στις αρμόδιες φορολογικές αρχές καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.
2. Για τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο των φορολογικών αποθηκών, όπου συναποθηκεύονται υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα οριζόμενα στις γενικότερες οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων.
3. Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστωθεί διαφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν εισήχθη στη φορολογική αποθήκη το σύνολο ή μέρος της δηλωθείσας ποσότητας των εν λόγω προϊόντων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων.
4. Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 119Α του ν.2960/01, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.

'Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο