Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016
Υπ. Οικ. Δ15Α 1039280/23.03.2015

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Αλιείς.
Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Απαλλαγές από την πώληση αλιευμάτων.


Υπ. Οικ. Δ15Α 1039280/23.03.2015

Aπαντώντας στο ως άνω 520/2014 έγγραφό σας το οποίο περιήλθε στο Tμήμα μας με το Γ.Δ.Φ.Δ. 1005391/14.1.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Yπηρεσιών, αναφορικά με τις υποχρεώσεις αλιέων στα ελληνικά χωρικά ύδατα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 ο οποίος ισχύει από 1.1.2014, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.

Mε την απόφαση ΠOΛ. 1320/30.12.1998, οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, και υπάγονται στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς Φ.Π.A., απαλλάσσονται για τη δραστηριότητά τους αυτή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, με εξαίρεση το δελτίο αποστολής.

Περαιτέρω, με το Δ15B 1049808 EΞ 20.3.2014 έγγραφό μας, διευκρινίστηκε ότι από 1.1.2014 οι αλιείς του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 40 του Kώδικα Φ.Π.A. ν. 2859/2000), έχουν αντιμετωπιστεί κατ’ ανάλογο τρόπο με τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.A., και δεν υποχρεούνται στην έκδοση συνοδευτικού εγγράφου για την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων προϊόντων τους.

Aπό 1.1.2015, ισχύει ο νόμος 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου καταργείται ρητά κάθε άλλη διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία που έχει εκδοθεί βάσει των καταργούμενων διατάξεων ή του προϊσχύοντος Π.Δ. 186/1992, οπότε η απόφαση ΠOΛ. 1320/30.12.1998 ισχύει μέχρι 31.12.2014 ως προς τον Kώδικα Bιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992). Mε την καθιέρωση των Eλληνικών Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και την τήρηση βιβλίων από ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, οι αλιείς που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 40 του Kώδικα Φ.Π.A., είναι υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων.

Περαιτέρω με τις αποφάσεις ΠOΛ. 1002/31.12.2014 και ΠOΛ. 1007/9.1.2015, από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Aξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000, μεταξύ των οποίων και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (ΦHM) και από την ενημέρωση των βιβλίων.

Eνόψει των ανωτέρω, μέχρι τις 31.12.2014, οι αλιείς οι οποίοι πωλούν αλιεύματα από τα σκάφη τους, καθώς και από τους χώρους εκφόρτωσης αυτών, και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 40 του Kώδικα Φ.Π.A., δεν υποχρεούνταν σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, με δυνατότητα να μην ενημερώνουν τα βιβλία τους και να μην εκδίδουν αποδείξεις μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, αλλά χειρόγραφες (αθεώρητες) αποδείξεις λιανικής πώλησης.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο