Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016
Υπ. Οικ. αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1094040/17.06.2016

Παροχή υπηρεσιών καταδυτικού συνεργείου από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Βουλγαρία

Υπ. Οικ. αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1094040/17.06.2016Σχετ.: Το από 29.03.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της .............

Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Η 1072409/10.05.2016 έγγραφο του Τμήματος Η' Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της Δ/νσης Ελέγχων τ ου Υπουργείου μας, και όσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν τηλεφωνικά, επιχείρηση εγκατεστημένη στη Βουλγαρία επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες καταδυτικού συνεργείου στην Ελλάδα για τον καθαρισμό πλοίων βάσει της υπ' αριθ. 513.12/13/57/09.01.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου που αφορά στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για την άσκηση δώδεκα (12) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3844/2010 (Α' 63) κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της εν λόγω ΚΥΑ, πριν την παροχή της υπηρεσίας, απαιτείται η εκ μέρους των παρόχων υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση Υποδείγματα του Παραρτήματος της ΚΥΑ αυτής.

Εν προκειμένω, ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την περίπτωση δ' των απαιτούμενων δικαιολογητικών του Υποδείγματος της Δήλωσης Προσωρινής / Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταδυτικού Συνεργείου, όπου αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 εκ μέρους του ενδιαφερόμενου παρόχου των υπηρεσιών αυτών ότι διαθέτει δήλωση έναρξης εργασιών, η οποία του έχει χορηγηθεί από την Δ.Ο.Υ.. Η περίπτωση αυτή έχει δημιουργήσει ασάφεια, δεδομένου ότι πρόκειται για πάροχο εγκατεστημένο στη Βουλγαρία και από τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά της Δήλωσης αυτής δεν προκύπτει υποχρέωση για εγκατάστασή του στο εσωτερικό της χώρας μας.

2. Όσον αφορά στο ΦΠΑ, η παροχή υπηρεσιών φορολογείται, κατά γενικό κανόνα, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, όπου ορίζεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται προς υποκείμενο στο φόρο λήπτη, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, υπάγονται σε ΦΠΑ στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών. Στην περίπτωση που κατ' εφαρμογή της εν λόγω διάταξης οι υπηρεσίες φορολογούνται στην Ελλάδα ως τόπο εγκατάστασης του υποκείμενου λήπτη και υπό τον όρο ότι ο παρέχων τις υπηρεσίες δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας μας, υπόχρεος να αποδώσει το ΦΠΑ που οφείλεται στην Ελλάδα είναι ο λήπτης, σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, ενώ ο παρέχων δεν έχει κάποια φορολογική υποχρέωση, από πλευράς ΦΠΑ, εντός του εσωτερικού της χώρας.

3. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 9.α' του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ, ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με πραγματογνωμοσύνες και εργασίες σε κινητά ενσώματα αγαθά προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι στο εσωτερικό της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος να αποδώσει τον οφειλόμενο στην Ελλάδα ΦΠΑ είναι ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές, ακόμη και στην περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας μας, αλλά στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ. Για την εκπλήρωση της εν λόγω φορολογικής υποχρέωσης, ο μη εγκατεστημένος στην Ελλάδα πάροχος υποχρεούται σε λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ, είτε μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου εφόσον το επιθυμεί, είτε με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1113/22.5.2013.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση ΠΟΛ.1113/22.5.2013, οι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι πραγματοποιούν πράξεις για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή ΦΠΑ στην Ελλάδα, υποβάλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών δήλωση για απόδοση ΑΦΜ/έναρξη εργασιών σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτωση που επιχείρηση της Βουλγαρίας παρέχει υπηρεσίες καταδυτικού συνεργείου για τον καθαρισμό πλοίων προς λήπτη υποκείμενο στο φόρο εντός Ελλάδος (ελληνική επιχείρηση), η βουλγαρική επιχείρηση δεν οφείλει ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας μας και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα. Στην περίπτωση, όμως, που ο λήπτης των υπηρεσιών καθαρισμού πλοίων είναι μη υποκείμενος στο φόρο και οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά στο εσωτερικό της χώρας μας, η βουλγαρική επιχείρηση οφείλει ΦΠΑ 24% στην Ελλάδα για τις υπηρεσίες της, συνεπώς υποχρεούται σε λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα, κατά τα ανωτέρω.Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο