Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016
Υπ. Οικ. Πολ. 1074/07.06.2016


Κοινοποίηση των άρθρων 45 έως και 49 και 206 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94).

Υπ. Οικ. Πολ. 1074/07.06.2016

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 45 έως και 49 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) περί τροποποίησης των διατάξεων για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (άρθρα 39 του ν.3371/2005, 31 του ν.2778/1999, 20 του ν.2778/1999, 103 του ν.4099/2012), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 206 με τις οποίες δίδονται υποκειμενικές φορολογικές απαλλαγές στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και στις άμεσες θυγατρικές της και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Αρθρο 45
Φορολογικές ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
(άρθρο 39 ν.3371/2005)

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από κινητές αξίες και τόκους ομολογιακών δανείων που αποκτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Η κατάργηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά νομοτεχνική τακτοποίηση, καθόσον με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 έχει ήδη καθιερωθεί γενική υποκειμενική απαλλαγή για τις εταιρείες αυτές. Δηλαδή, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3371/2005 απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, για τα κάθε είδους εισοδήματά τους, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, ενώ εξακολουθούν να υποχρεούνται σε καταβολή φόρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ίδιου νόμου (σχετ. η ΠΟΛ.1044/10.2.2015 εγκύκλιός μας).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το Επιτόκιο Αναφοράς είναι μεταβλητό, συνάγεται ότι με τις διατάξεις αυτές επιβλήθηκε κατώτερο όριο οφειλόμενου φόρου για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, το όποιο υπολογίζεται ως το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές.

Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις καταργήθηκαν οι προϊσχύσασες διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, καθόσον μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 δεν επιβάλλεται πλέον φόρος επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών, αλλά και ούτε διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των κτηθέντων μερισμάτων, λόγω της γενικής υποκειμενικής απαλλαγής που ισχύει για τις εταιρείες αυτές με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 46 του ν. 4172/2013.

Λοιπές τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί με το άρθρο 45 του ν.4389/2016 και αφορούν στον τρόπο βεβαίωσης του φόρου των Α.Ε.Ε.Χ. αποτελούν νομοτεχνικές βελτιώσεις, καθόσον γίνεται μνεία σε αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του ψηφισθέντος νόμου.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4389/2016, από 01.06.2016 και μετά. Κατά συνέπεια, ο φόρος που πρόκειται να αποδοθεί από τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν.3371/2005 μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2016 και μετά θα υπολογίζεται με βάση τις νέες διατάξεις.

Αρθρο 46
Φορολογικές ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
(άρθρο 31 ν.2778/1999)

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.2778/1999. Ειδικότερα, με βάση τις νέες διατάξεις, οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μερισμάτων ημεδαπής, λόγω της ρητής διατύπωσης στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου περί δυνατότητας συμψηφισμού του παρακρατηθέντος αυτού φόρου από τον οφειλόμενο φόρο που προκύπτει με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999, σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν. 2778/1999.
Από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι το Επιτόκιο Αναφοράς είναι μεταβλητό, συνάγεται ότι με τις διατάξεις αυτές επιβλήθηκε κατώτερο όριο οφειλόμενου φόρου για τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, το οποίο υπολογίζεται ως το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επίσης, με ίδιες διατάξεις τροποποιήθηκε το άρθρο 31 του ν.2778/1999 καθόσον γίνεται αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) και του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του ψηφισθέντος νόμου καθώς και λόγω του ότι πλέον δεν προβλέπεται φόρος επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών.

3. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 προκειμένου αυτή να επικαιροποιηθεί με βάση τα οριζόμενα στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και να εξακολουθεί η μεταβίβαση μετοχών των Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών να απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4389/2016, από 01.06.2016 και μετά. Κατά συνέπεια, ο φόρος που βαρύνει τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν.2778/1999 και πρόκειται να αποδοθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2016 και μετά θα υπολογίζεται με βάση τις νέες διατάξεις.

Αρθρο 47
Φορολογικές ρυθμίσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων (άρθρο 20 ν.2778/1999)

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.2778/1999, σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου που βαρύνει τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι το Επιτόκιο Αναφοράς είναι μεταβλητό, συνάγεται ότι με τις διατάξεις αυτές επιβλήθηκε κατώτερο όριο για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων, το όποιο υπολογίζεται ως το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

2. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 20 του ν. 2778/1999 σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4389/2016, από 01.06.2016 και μετά. Κατά συνέπεια, ο φόρος που βαρύνει τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων και πρόκειται να αποδοθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2016 και μετά θα υπολογίζεται με βάση τις νέες διατάξεις.

Αρθρο 48
Φορολογικές ρυθμίσεις για τους ΟΣΕΚΑ (άρθρο 103 ν.4099/2012)

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από κινητές αξίες και τόκους ομολογιακών δανείων που αποκτούν οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες. Η κατάργηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά νομοτεχνική τακτοποίηση, καθόσον με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 έχει ήδη καθιερωθεί γενική υποκειμενική απαλλαγή για τους οργανισμούς αυτούς που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Δηλαδή, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, για τα κάθε είδους εισοδήματα που αποκτούν, μη εφαρμοζομένων των όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012, ενώ εξακολουθούν να υποχρεούνται σε καταβολή φόρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012. Τα ίδια ισχύουν και για τους ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (σχετ. η ΠΟΛ.1044/10.2.2015 εγκύκλιός μας).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου που βαρύνει τους ΟΣΕΚΑ. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος: α) του 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς, β) του 0,175% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ, γ) του 0,25% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μικτούς ΟΣΕΚΑ, δ) του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μετοχικούς και λοιπούς ΟΣΕΚΑ. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το Επιτόκιο Αναφοράς είναι μεταβλητό, συνάγεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβλήθηκε για τους ΟΣΕΚΑ κατώτερο όριο οφειλόμενου φόρου ανά κατηγορία ΟΣΕΚΑ, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα οριζόμενα στις νέες αυτές διατάξεις.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στα ποσά του φόρου που εκπίπτουν από τον φόρο που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, καθόσον δεν προβλέπεται πλέον φόρος επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών και περαιτέρω, οι ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα κάθε είδους εισοδήματά τους.

Επισημαίνεται, ότι τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που είχε σχηματιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 103, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το άρθρο 48 του κοινοποιούμενου νόμου, μεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφείλεται με τις επόμενες δηλώσεις.

Λοιπές νομοτεχνικές βελτιώσεις έγιναν στην παράγραφο 5 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του κοινοποιούμενου νόμου, προκειμένου για την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).

4. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού προστέθηκε νέα παράγραφος 8 στο άρθρο 103 του ν. 4099/2012, με την οποία ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4389/2016, από 01.06.2016 και μετά. Κατά συνέπεια, για τους ΟΣΕΚΑ για τους οποίους, με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 ο φόρος λογίζεται καθημερινά επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ή τυχόν επί μέρους επενδυτικών του τμημάτων, ο φόρος που πρόκειται να αποδοθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2016 και μετά θα υπολογίζεται με βάση τις νέες διατάξεις. Είναι προφανές ότι με την τροποποίηση των υπόψη διατάξεων επιβαρύνονται οι μεριδιούχοι που λαμβάνουν μέρισμα από τους ΟΣΕΚΑ από την 01.06.2016 και μετά.

Αρθρο 206
Φορολογικές απαλλαγές της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και των άμεσων θυγατρικών της

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.4389/2016 συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (παρ. 1). Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (παρ. 2).

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 188 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας τα πιο κάτω νομικά πρόσωπα, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωματώνουν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, θεωρούνται για τους σκοπούς του ίδιου νόμου άμεσες θυγατρικές (οι «άμεσες θυγατρικές»):
α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»),
β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 («ΤΑΙΠΕΔ»),
γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ»),
δ. Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε., η οποία συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 188.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4389/2016 ορίζεται ότι η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (εκτός από το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των ιδρυτικών τους νόμων), απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου, πλην του ΦΠΑ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημά του, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., καθώς και οι άμεσες θυγατρικές της, με εξαίρεση το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ, ήτοι η ΕΤΑΔ και η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε., απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα πιο πάνω πρόσωπα υπάγονται κατ' αρχήν στα πρόσωπα του άρθρου 45 του Κ. Φ. Ε., προκύπτει ότι υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε.. Εξάλλου, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης των κερδών τους, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. και όσα έχουν διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας.

Η ανωτέρω φορολογική μεταχείριση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ισχύει από τον χρόνο καταχώρησης του καταστατικού της στο ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας του Εμπορίου (χρόνος απόκτησης νομικής προσωπικότητας). Όσον αφορά στις άμεσες θυγατρικές της και ειδικότερα στην υφιστάμενη ΕΤΑΔ η ανωτέρω φορολογική μεταχείριση ισχύει από τον χρόνο της μεταβίβασης των μετοχών της στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., ενώ όσον αφορά στη νεοσυσταθείσα Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών η ως άνω φορολογική μεταχείριση ισχύει από τη σύστασή της. Όσον αφορά στην ΕΤΑΔ και δεδομένου ότι η φορολογική μεταχείρισή της ενδέχεται να μεταβληθεί εντός του ίδιου φορολογικού έτους, με αποτέλεσμα, στη συνολική διάρκεια αυτού, μέρος των αποτελεσμάτων της εταιρείας να υπόκειται σε φόρο (όσα προκύπτουν σε χρόνο προγενέστερο της μεταβίβασης των μετοχών της στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.) και μέρος αυτών να απαλλάσσεται (όσα προκύπτουν σε χρόνο μεταγενέστερο της πιο πάνω μεταβίβασης), η εταιρεία θα υποβάλει μια ενιαία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των αποτελεσμάτων της, υποκείμενα σε φόρο και απαλλασσόμενα, χωρίς διάσπαση του φορολογικού έτους σε δύο περιόδους και υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων.

Τα αναφερόμενα πιο πάνω δεν ισχύουν για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και το ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία εξακολουθούν να απολαμβάνουν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης βάση των ιδρυτικών τους νόμων. Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις της περ. ε' του άρθρου 46 του ν.4172/2013, το ΤΑΙΠΕΔ απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος με βάση τις κείμενες διατάξεις του ν.3986/2011 που το διέπουν (σχετ. η ΠΟΛ.1044/10.2.2015 εγκύκλιός μας). Αναφορικά με το ΤΧΣ, κατισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου ν.3864/2010 (άρθρο 15), με βάση τις οποίες το ΤΧΣ απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών του Δημοσίου, απαλλασσόμενο από την καταβολή άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης, εξαιρουμένου του ΦΠΑ.

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1035/22.03.2023
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.
Α.Υ.Ο. Α 1033/21.03.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1021/24.02.2023
Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο