Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016
Υπ. Οικ.: ΑΤΚΕ 1078300/24.5.2016

Επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και στα καύσιμα/λιπαντικά των επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων, που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4371/31.3.2016 Ερώτηση.

Υπ. Οικ.: ΑΤΚΕ 1078300/24.5.2016

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ.4371/31.3.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τους Βουλευτές του πίνακα διανομής, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, με τις οποίες ενσωματώνονται στην εθνική μας νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 148 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ:

-η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία από υποκείμενο στο φόρο του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή για άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, η παράδοση και η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα της περίπτωσης αυτής.
Εξαιρούνται τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.

-η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων και πλωτών μέσων, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α'. Προκειμένου για πλοία και πλωτά μέσα της εμπορικής ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού, καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η απαλλαγή περιορίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά.

Με την ΠΟΛ.1156/9.5.1997 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι, από 07.03.1996, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση στο εσωτερικό της χώρας και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορές προσώπων ή αγαθών με κόμιστρο ή άλλη εμπορική. βιομηχανική ή αλιευτική εκμετάλλευση ή για το Δημόσιο γενικά.
Καθίσταται σαφές εκ των ανωτέρω, ότι ένα πλοίο προκειμένου να απαλλάσσεται από ΦΠΑ και κατ' επέκταση να παραλαμβάνει αγαθά για τον εφοδιασμό του με απαλλαγή από ΦΠΑ πρέπει όχι μόνον να έχει ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα αλλά συγχρόνως να διενεργεί δραστηριότητα στην ανοικτή θάλασσα.
Με τις ΠΟΛ.1010/18.1.2016 και ΠΟΛ.1037/18.3.2016 εγκυκλίους έγινε δεκτό στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης να διατηρήσουν την ισχύ τους διοικητικές πράξεις έγκρισης ή αιτήσεις εγκρίσεων για ναυπηγήσεις (που έχουν υποβληθεί μέχρι 18.01.2016) πλοίων τα οποία δραστηριοποιούνται σε αποστάσεις μικρότερες των 12 ναυτικών μιλίων και δεν διενεργούν πλόες στην ανοικτή θάλασσα με απαλλαγή από ΦΠΑ για προμήθεια υλικών για την ναυπήγησή τους.
Όσον αφορά τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας σημειώνεται ότι σύμφωνα με :

- το άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000 και με τη διαδικασία της αριθ. Π.8272/18.02.1987 Α.Υ.Ο., όσα ναυπηγεία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος απορούν να προμηθεύονται αγαθά, από την εγχώρια αγορά ή από την αγορά του εξωτερικού με απαλλαγή από τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α., τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ναυπήγηση των πλοίων και να καταβάλλουν το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο τελικά κατασκευαζόμενο σκάφος ή εφόσον προβλέπεται απαλλαγή να παραλαμβάνεται αυτό χωρίς την καταβολή του Φ.Π.Α.

- το άρθρο 27 Κώδικα ΦΠΑ του Ν. 2859/2000 και με την αριθ. Π.8271/4873/ΠΟΛ.366/1988 Α.Υ.Ο., ορίζεται η διαδικασία παραλαβής και εισαγωγής υλικών και αντικειμένων με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ή μετατροπή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), εφόσον η κατασκευή αυτή πραγματοποιείται εκτός Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από Φ.Π.Α. των υλικών και αντικειμένων συγκροτείται η Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 της αρ.πρωτ. Τ.1400/10/00 (ΦΕΚ 418/Β) Α.Υ.Ο., όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με την αρ.πρωτ. Τ1940/41/2003 (ΦΕΚ 516/Β) Α.Υ.Ο., σε συνδυασμό με τις διατάξεις άρθρου 17 του Κεφαλαίου Δ της αρ.πρωτ. Π.8271/4873/ΠΟΛ 366/87/88 Α.Υ.Ο.

Η Επιτροπή, συντάσσει σχετική Έκθεση-Γνωμοδότηση με βάση την οποία η αρμόδια τελωνειακή ή φορολογική αρχή εκδίδει απόφαση για την έγκριση της απαλλαγής των υλικών και αντικειμένων από Φ.Π.Α.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο