Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016
Υπ. Οικ.: ΔΕΦΚΦ 1082463/31.05.2016

Κοινοποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»


Υπ. Οικ.: ΔΕΦΚΦ 1082463/31.05.2016


Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 58, 60, 61, 66 και 67 του ψηφισθέντος από 22.5.2016 σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στη φορολογία των ενεργειακών, καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων, επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στον καφέ και επιπρόσθετα επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις σε διατάξεις του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ.281/Α'), του ν.δ. της 29-12-1923 (ΦΕΚ.384/Α') και του ν.4303/2014 (ΦΕΚ.231/Α').

Ειδικότερα διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Ι . Βιομηχανοποιημένα καπνά (άρθρο 60, παράγραφος 1)

Α) Τσιγάρα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν.2960/2001 συντελεστής του αναλογικού φόρου που επιβάλλεται στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 Φορολογική Μονάδα), ορίζεται σε ποσοστό 26%, αντί του 20% που ισχύει σήμερα.

Β) Λεπτοκομμένος Καπνός

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ν.2960/2001 συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ο οποίος υπολογίζεται ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους, ορίζεται στα 170 ευρώ αντί των 156,70 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις στη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης των νέων συντελεστών Ε.Φ.Κ., οι υπόχρεοι για την καταβολή του Ε.Φ.Κ. του άρθρου 101 του ν.2960/2001 Ε.Τ.Κ., που επιβάλλεται στα τσιγάρα και στον λεπτοκομμένο καπνό, θέτουν σε ανάλωση κάθε μήνα ποσότητα των εν λόγω προϊόντων, όχι μεγαλύτερη από την ποσότητα που αντιστοιχεί στον μέσο όρο των μηνιαίων αναλώσεών τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Για την εφαρμογή της εν λόγω μεταβατικής διάταξης, τα αρμόδια Τελωνεία για την φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών, υποχρεούνται ανά μήνα να ελέγχουν και να παρακολουθούν ανά υπόχρεο, τις αναλωθείσες ποσότητες των εν λόγω προϊόντων, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου έως 31.12.2016, έτσι ώστε οι ποσότητες αυτές να μην υπερβαίνουν το μέσο όρο των μηνιαίων αναλώσεών τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Γ) ΦΠΑ (Βιομηχανοποιημένων Καπνών).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ως άνω σχεδίου νόμου, οι οποίες σας κοινοποιήθηκαν με την αρ. ΠΟΛ.1063/30.5.2016 ΔΥΟ, ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 48/Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», συντελεστής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), αναπροσαρμόζεται από 23% σε 24%. Ως εκ τούτου, ο διαμορφούμενος συντελεστής ΦΠΑ, ο οποίος επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά, αναπροσαρμόζεται από 18,70 % σε 19,35% επί της τιμής λιανικής πώλησης.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις στη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών αναφορικά με τον Φ.Π.Α., ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου.

ΙΙ. Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά (άρθρο 60, παράγραφος 2)

Α) Αιθυλική αλκοόλη

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν.2960/2001 μειωμένος κατά 50% συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή που εφαρμόζεται στην περιοχή Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται στα αλκοολούχα ποτά ή άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από τα άλλα Κράτη Μέλη της Κοινότητας, αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος ή εισάγονται στην περιοχή αυτή από τρίτες χώρες, καταργείται από 1.1.2018. Από την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΕΦΚ που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 81 του ανωτέρω σχεδίου νόμου.

Β) Μπύρα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 β του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, από 1.6.2016 ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) της μπύρας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου 2960/2001 αυξάνεται από δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60€) σε πέντε ευρώ (5€) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, προβλέπεται αντίστοιχη αύξηση του μειωμένου κατά 50% συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) της μπύρας έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για τη μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.

Ευνόητο είναι ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω συντελεστών θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν.2960/2001 και όχι η ημερομηνία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου αυτού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 110 του ιδίου νόμου.

III. Ενεργειακά προϊόντα (άρθρο 60, παράγραφος 3 - άρθρο 61)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, αυξάνονται οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των περιπτώσεων (β), (γ) (στ), (ζ), (η), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ) και (κστ) των ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001.

Ειδικότερα, οι συντελεστές ΕΦΚ των ως άνω περιπτώσεων αυξάνονται ως ακολούθως:
- Βενζίνη χωρίς μόλυβδο (περιπτώσεις β, γ) από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
- Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (περιπτώσεις στ, ζ, η), από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
- Φωτιστικό πετρέλαιο (περιπτώσεις ι, ια, ιβ,) από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
- Υγραέριο κίνησης της περίπτωσης (ιγ), από 330 σε 430 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα.
- Βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων της περίπτωσης (κστ), από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου.

Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη), των περιπτώσεων (ζ) και (ια), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου, αυξάνονται από 230 σε 280 ευρώ ανά 1000 λίτρα.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 15 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του ανωτέρω σχεδίου νόμου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 61, του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου, ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 61, με τις οποίες αντικαθίσταται η περίπτωση ζ), του άρθρου 78, του ν.2960/2001 (ΦΕΚ/Α'/265), χορηγείται απαλλαγή στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 61, αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) του φυσικού αερίου των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, των περιπτώσεων ιζ) και ιη), της παρ. 1 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, ως ακολούθως:

α) Στην περίπτωση ιζ) που αφορά στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της οικιακής χρήσης και της χρήσης από τους λοιπούς καταναλωτές. Όσον αφορά την οικιακή χρήση ο συντελεστής ΕΦΚ μειώνεται από 1,5 σε 0,30€/Gigajoule, ενώ για την χρήση από τους λοιπούς καταναλωτές παραμένει σε 1,50 €/Gigajoule.

β) Στην περίπτωση ιη) που αφορά στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (π.χ. βιομηχανική, κλπ) εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιστ) και ιζ) της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ και πλέον επιβάλλεται κλιμακωτά, αναλόγως της κατανάλωσης που πραγματοποιείται, ως εξής:
-για ετήσια κατανάλωση >3.600.000 Gjoule (>1.000.000 Mwh), 0,30 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule (από 500.001 έως 1.000.000 Mwh), 0,35 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule (από 100.001 έως 500.000 Mwh), 0,40 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360.000 Gjoule (από 10.000 έως 100.000 Μwh), 0,45 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση < 36.000 Gjoule (<10.000 Μwh), 1,5 €/Gigajoule

Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 61, η περίπτωση ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο έκτο του ν. 4379/2016 (Α' 63), η οποία αφορά στην απαλλαγή από τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων, καταργείται από τότε που ίσχυσε.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61, ισχύουν από 1.6.2016, ενώ οι διατάξεις της παρ. 2, ισχύουν από 1.1.2017, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου.

IV. Ηλεκτρονικό Τσιγάρο-Καφές (άρθρο 58)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου, προστίθεται στο ν.2960/2001άρθρο 53Α, με τις διατάξεις του οποίου επιβάλλεται από 1.1.2017 φόρος κατανάλωσης στα οριζόμενα στο άρθρο αυτό προϊόντα, είτε εισάγονται από τρίτες χώρες, προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή παράγονται εγχωρίως και συγκεκριμένα στα υγρά αναπλήρωσης που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στον καφέ και επιπλέον καθορίζεται η βάση υπολογισμού του φόρου αυτού, οι συντελεστές, η διαδικασία, η χρονική στιγμή βεβαίωσης και είσπραξης καθώς και ο υπόχρεος καταβολής του φόρου.

Ειδικότερα:

Α) Ηλεκτρονικό Τσιγάρο

Με τις εν λόγω διατάξεις του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ο οποίος ορίζεται στα δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος. Επισημαίνεται ότι οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού Σ.Ο. 85437090 δεν υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης, εφόσον αποτελούνται μόνο από την εξωτερική συσκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται μέσω αυτής.

Β) Καφές

Με τις εν λόγω διατάξεις του σχεδίου νόμου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στον καφέ, οι συντελεστές του οποίου ορίζονται ανάλογα με το είδος αυτού ως ακολούθως:
1. Στον καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00 ο συντελεστής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
2. Στον μη καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 11 00 και 0901 12 00 ο συντελεστής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
3. Στον στιγμιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00 ο συντελεστής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
4. Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα, ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. ΕΧ 2101 12 92 και 2101 12 98, ο συντελεστής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, που περιέχεται στο τελικό προϊόν.

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω προϊόντα, τα οποία παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη στο εσωτερικό της χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα, παρέχεται η δυνατότητα θέσης αυτών σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης με την εκ παραλλήλου αναστολή καταβολής του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α., ήτοι το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που τα προϊόντα αυτά είτε παράγονται εγχωρίως είτε παραλαμβάνονται από άλλο Κράτος Μέλος, εκτός καθεστώτος αναστολής, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης αυτών ενεργείται το αργότερο εντός 10 ημερών από τη γένεση της σχετικής υποχρέωσης, ενώ όταν τα εν λόγω προϊόντα εισάγονται από τρίτες χώρες, ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Γ) Όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α.

1. Με το φόρο κατανάλωσης των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και του καφέ βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή και ο Φ.Π.Α.

2. Η φορολογητέα αξία επιβολής του Φ.Π.Α. προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 του ν.2859/2000 με βάση την αξία πώλησης των προϊόντων (τιμολογιακή αξία) στην ενδοκοινοτική απόκτηση, ενώ στην εισαγωγή προσδιορίζεται από το άρθρο 20 του ν.2859/2000, με βάση την δασμολογητέα αξία προστιθεμένων των δασμών, φόρων κ.λ.π. καθώς και των παρεπόμενων εξόδων, όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας κ.λ.π.

3. Σημειώνεται ότι οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές των εν λόγω προϊόντων ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών τους με την υποβολή του προβλεπόμενου παραστατικού στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, βάσει του άρθρου 30 του ν.2859/2000.

4. Τέλος, για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς φορολογικής αποθήκης αναστέλλεται η καταβολή πέραν του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 48/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.

V. Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ (άρθρο 66)

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ.281/Α') «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» καθώς και του ν.δ. της 29ης -12-1923 (ΦΕΚ.384/Α') «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων»

Ειδικότερα:

1. Με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου και για λόγους ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2969/2001 με τις οποίες ελαττώνεται το προβλεπόμενο για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος όριο ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότητας των οινοπνευματοποιείων Β' κατηγορίας από 15.000 σε 10.000 λίτρα ανύδρου αλκοόλης.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.δ. της 29-12-1923 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» και καθορίζεται με τρόπο σαφή ότι για τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων που αφορούν σε παραβάσεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου από τις αρμόδιες Αρχές (Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους) καθώς και την κατάσχεση, δήμευση και απόδοση των εν λόγω προϊόντων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 13 αντίστοιχα του ν.2969/2001, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ΦΕΚ. 265/Α').

Επιπλέον, με την περ. β' της εν λόγω παραγράφου αποσαφηνίζεται ότι ο τομέας του ζύθου και των προϊόντων ζύθου εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ.32/Α') και ότι για τα εν λόγω προϊόντα εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου, του ν. 2960/2001 και του ν. 2969/2001.

VI. Τροποποίηση του ν.4303/2014 (άρθρο 67)

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 4303/2014 (ΦΕΚ.231/Α') και ειδικότερα οι διατάξεις της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 2 και της υποπαραγράφου 5 της παραγράφου 10 του έκτου άρθρου «Παραγωγή και διάθεση ξυδιού» προκειμένου, κατόπιν της επιβολής με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4346/2015 στα προϊόντα των άρθρων 90 (κρασί) και 92 (ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα) του ν.2960/2001 μη μηδενικού συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ των πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού και όταν παραλαμβάνονται από τα οξοποιεία προς κατεργασία και οξοποίηση απαλλάσσονται του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, οι όροι και διατυπώσεις ελέγχου και κυρώσεων που προβλέπονται για την αιθυλική αλκοόλη (αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα, προϊόντα απόσταξης κλπ) που παραλαμβάνεται από τα οξοποιεία προς κατεργασία και οξοποίηση, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ, να επεκταθούν και για τις λοιπές επιτρεπόμενες πρώτες ύλες παραγωγής ξυδιού.

 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο