Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016
Υπ. Οικ.: ΑΤΚΕ 1036120/03.03.2016

Σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ στη διαδικασία αγοραπωλησίας των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3018/9.2.2016 ερώτηση

Υπ. Οικ.: ΑΤΚΕ 1036120/03.03.2016

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.3018/9.2.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α) του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, πέραν των άλλων, στην εμπορική ναυσιπλοΐα ή για άλλη εκμετάλλευση, καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 1γ' του ίδιου άρθρου, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α η παράδοση και εισαγωγή καυσίμων και λιπαντικών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ως άνω δικαιούχων απαλλαγής πλοίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής είναι η δραστηριοποίηση των σκαφών αυτών στην ανοιχτή θάλασσα (άρθρο 148 Οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ , ΠΟΛ.1156/9.5.1997 ΔΥΟ, ΠΟΛ.1155/26.7.1999 ΔΥΟ, ΠΟΛ.1087/23.5.2008 κα).

Ειδικότερα για τα ημερόπλοια με την ΠΟΛ.1087/23.5.2008, διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 27 περί ειδικών απαλλαγών, του ν. 2859/2000 του ΦΠΑ, δεν ισχύουν για τα θαλάσσια μέσα πχ πλοιάριο, ταχύπλοα, λέμβους ή καΐκια κλπ τα οποία πραγματοποιούν πράξεις για σκοπούς αναψυχής ή αθλητισμού (π.χ θαλάσσια μπάνια θαλάσσιες εκδρομές ή περιήγησης περιορισμένης ναυσιπλοΐας, όπως ο γύρος του νησιού ή θαλάσσιες εκδρομές κοντινών αποστάσεων μεταξύ των νησιών, καταδύσεις, σκι κλπ.)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1.ζ και 12 του ν. 4256/2014 επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατικό τουριστικό πλοίο που εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι.

Σκοπός του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού είναι η αναψυχή των επιβατών με την διενέργεια θαλάσσιας εκδρομής ή θαλάσσιου λουτρού ή την περιήγηση μέσω προγράμματος που περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες σε διάφορους λιμένες ή όρμους ή ακτές.

Δηλαδή η δραστηριοποίηση των πλοίων αυτών αφορά την εκτέλεση κατά μείζονα λόγο τοπικών πλόων περιορισμένης έκτασης μη απομακρυσμένων από τις ακτές πέραν κάποιων ναυτικών μιλιών και δεν είναι εφικτό να χαρακτηριστούν ως πλοία που χρησιμοποιούνται στην ναυσιπλοΐα της ανοικτής θάλασσας.

Επιπλέον για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κώδικα ΦΠΑ» αναφορικά με τις απαλλαγές από ΦΠΑ των δικαιούχων πλοίων η υπηρεσία μας κατά την κοινοποίηση των διατάξεων του ν 4256/2014 με την αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1141/30.6.2015 διευκρίνισε ότι τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να τους παρέχεται απαλλαγή από ΦΠΑ.

Τέλος επισημαίνουμε ότι οι απαλλαγές από τον ΦΠΑ προβλέπονται από την Κοινοτική Οδηγία 2006/112/ΕΚ, η οποία υποχρεωτικά εφαρμόζεται από τα Κ-Μ της Ε.Ε. και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελούσε παράβαση του ενωσιακού δικαίου δια της αιτίας αυτής δυσμενείς συνέπειες για την χώρα μας.

 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο