Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016
Υπ. Οικ. : ΔΕΕΦ Α 1036028/04.03.2016

Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο ισχύος του συμπληρωματικού ορίου που χορηγήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1061/08, το όριο απαλλαγής με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1167/2015 και τα απαιτούμενα με την 2869/87 δικαιολογητικά

Υπ. Οικ. : ΔΕΕΦ Α 1036028/04.03.2016

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. πρωτ. ………………….

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με το χρόνο ισχύος του συμπληρωματικού ορίου που χορηγήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1061/26.3.2008, πάγια θέση της Υπηρεσίας μας είναι ότι «το συμπληρωματικό όριο απαλλαγής που χορηγείται βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1061/26.3.2008 ισχύει μόνο ως συμπληρωματικό όριο για την ίδια δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο για την οποία χορηγήθηκε και το αρχικό όριο, δηλαδή το συμπληρωματικό όριο προσαυξάνει το αρχικό όριο για την ίδια δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο για την οποία αυτό χορηγήθηκε και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν της λήξης της διαχειριστικής περιόδου αυτής». Προς αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθ. πρωτ. Δ14 1197783 ΕΞ 2013/30.12.2013 έγγραφό μας.

2. Σχετικά με ερώτημά σας, εάν μπορούν να συμπεριληφθούν στο εγκρινόμενο ποσό με βάση την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1167/29.7.2015:

α) τα τιμολόγια που αφορούν BONUS πωλήσεων που δίνει το Δημοπρατήριο στην ........... στον έλληνα έμπορο, λόγω της καλής ποιότητας του εμπορεύματος, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που μας παρείχατε κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία στις 28/1/2016, καθώς επίσης

β) τα συμπληρωματικά τιμολόγια τα οποία αφορούν τη διαφορά της αξίας του αρχικού τιμολογίου που εκδίδεται κατά την αποστολή των αγαθών από τον έλληνα έμπορο προς το δημοπρατήριο στην .........., με την αξία που πουλήθηκαν τα αγαθά από το εν λόγω δημοπρατήριο, και με δεδομένο ότι τα εν λόγω τιμολόγια περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, σας γνωρίζουμε ότι:

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας διενεργείται παράδοση αγαθών από τον έλληνα έμπορο προς το Δημοπρατήριο σε άλλο κράτος-μέλος, η οποία απαλλάσσεται με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2859/2000, εφόσον πληρούνται οι όροι/προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Επίσης, τα ποσά των εν λόγω τιμολογίων ορθά συμπεριλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, εφόσον αποτελούν το τίμημα του «έλαβε ή πρόκειται να λάβει» η ελληνική επιχείρηση, με βάση την συμφωνία της με το δημοπρατήριο, ο έλεγχος του οποίου ως πραγματικό γεγονός υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσία σας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1167/29.7.2015 ΑΓΓΔΕ, προκειμένου για την έγκριση ή μη του ορίου απαλλαγής, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει τη «συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας και αφού λάβει υπόψη του τα δεδομένα:

i) Των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων β και γ,

ii) Των υποβληθέντων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που αφορούν το κρινόμενο χρονικό διάστημα,

iii) Την κατάσταση Εξαγωγών από τα Στοιχεία Τελωνείων ( ICISnet) στο Taxis,..»

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα εν λόγω τιμολόγια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο υπολογισμό του ορίου απαλλαγής.

3. Σχετικά με ερώτημά σας για τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται, στην αίτηση της ΠΟΛ. 2869/87 περί αναστολής καταβολής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις με δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υδραυλική ενέργεια, σας γνωρίζουμε δεν υπάρχει διάταξη κάποιας άλλης απόφασης που να καθορίζει διαφορετικά δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις αυτές.

 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο