Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016
Υπ. Οικ.: ΔΔΑΔ Α 1028329/02.02.2016


Τήρηση διατάξεων περί ασυμβιβάστων έργων και ιδιοτήτων και διαδικασία γνωστοποίησης στοιχείων συγγενικών προσώπων που ασκούν το λογιστικό επάγγελμα

Υπ. Οικ.: ΔΔΑΔ Α 1028329/02.02.2016

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. πρωτ. Δ2ΣΤ 1025852 ΕΞ2013/13.2.2013 Εγκύκλιος.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υποχρεώσεων των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., επισημαίνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

Α. 1. Οι διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α'), ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και συμμετοχή σε Εταιρίες. Περαιτέρω, η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και η συμβατότητα των έργων προς την ιδιότητα των υπαλλήλων της Γ.Γ.ΔΕ υπόκεινται στον έλεγχο της Διοίκησης και στην κρίση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γ.Γ.Δ.Ε.

2. Το αρ. 107 παρ. 1 περ. (κε) του Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α ), ορίζει ως πειθαρχικό παράπτωμα την άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της Υπηρεσίας.

3. Οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 56 ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113Α'), απαγορεύουν σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή να παρέχουν σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απολύεται αυτοδικαίως της υπηρεσίας.

Β. Τα άρθρα 33, 34 και 35 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α') προσδιορίζουν τα ασυμβίβαστα έργα και ιδιότητες των δημοσίων υπαλλήλων.

 1. Το αρ. 33 εισάγει απαγόρευση σε δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση έργων ασυμβιβάστων με το βουλευτικό αξίωμα, όπως αυτά ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.

2. Η διάταξη του αρ. 34 ορίζει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ως ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δικηγόρου.

2.α) Σύμφωνα με το αρ. 7 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α) -Κώδικας Δικηγόρων- ο Δικηγόρος που διορίζεται ή κατέχει οποιαδήποτε έμμισθη θέση με σύμβαση εργασιακής ή υπαλληλικής σχέσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία δημόσια (πολιτική ή στρατιωτική), δικαστική υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στο σύλλογο που ανήκει και να υποβάλλει την παραίτηση του, ώστε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Παρακάτω το αρ. 140 του Κώδικα Δικηγόρων αναφέρει ως πειθαρχικό παράπτωμα κάθε πράξη ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δικηγόρου.

-Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για τον ασκούμενο Δικηγόρο, εφόσον σύμφωνα με το αρ. 11 του ανωτέρω Κώδικα, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που ορίζονται για τον δικηγόρο, ισχύουν και για τον ασκούμενο δικηγόρο

2. β) Σύμφωνα με το αρ. 37 παρ. 1, ν. 2830/2000 (ΦΕΚ 96 Α') - Κώδικας Συμβολαιογράφων μεταξύ των ασυμβιβάστων των έργων των συμβολαιογράφων είναι και η ανάληψη υπηρεσίας στο Δημόσιο. Παρακάτω το αρ. 42 του ανωτέρω νόμου αναφέρει ως πειθαρχικό παράπτωμα κάθε πράξη ασυμβίβαστη με το έργο του συμβολαιογράφου.

3. Τέλος το αρ. 35 του ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα απαγορεύει την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο, όπως οι διατάξεις του άρθρου ορίζουν.

Γ. Επίσης, για τις ανάγκες επικαιροποίησης των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., ιδιαίτερα κατόπιν της εκδόσεως του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α'), οι υπάλληλοι της Γ Γ.Δ.Ε. με συγγενικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν το επάγγελμα του λογιστή (σε λογιστικό γραφείο ή επιχείρηση) και εφόσον πρόκειται για σύζυγο ή γονέα ή γονέα συζύγου ή τέκνα ή αδελφούς, έχουν την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία αυτών, με την κάτωθι διαδικασία:

α) Όσοι από τους ως άνω υπαλλήλους δεν έχουν ήδη υποβάλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, κατόπιν της προαναφερθείσας Δ2ΣΤ 1025852 ΕΞ 2013/13.2.2013 Εγκυκλίου, την υποβάλουν προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποποίηση της παρούσας ή τη δημιουργία των σχετικών προϋποθέσεων (έναρξη υπαλληλικής σχέσης, έναρξη δραστηριότητας λογιστικών υπηρεσιών συγγενούς κλπ), οποτεδήποτε συντρέξουν αυτές.

β) Η υπεύθυνη δήλωση αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του συγγενικού προσώπου, όπως το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμο του, την ταχυδρομική διεύθυνση του λογιστικού γραφείου ή επιχείρησης που διατηρεί ή εργάζεται και το χρονικό διάστημα άσκησης δραστηριότητας ή απασχόλησης,
γ) Στη συνέχεια οι Προϊστάμενοι, αφού διαφυλάξουν ακριβές αντίγραφο αυτής στο βοηθητικό φάκελο του εκάστου υπαλλήλου, συντάσσουν συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα όσων υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις και με συνημμένες τις πρωτότυπες, τη διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Α', εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας. Ο ι υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, πρέπει να διαβιβάζονται από την εκάστοτε υπηρεσία στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός 10 (δέκα) ημερών.

Η τήρηση όλων των ανωτέρω καθίσταται υποχρεωτική, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον, να μην μειώνεται η αξιοπιστία και το κύρος των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προς τους πολίτες, καθώς και για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αμερόληπτη τέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων των υπαλλήλων.

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που αναφέρονται στον Πίνακα Διανομής ως Αποδέκτες για Ενέργεια, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ακριβή εφαρμογή της παρούσας και με προσωπική τους ευθύνη να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών τους.

 

 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο