Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016
Υπ. Οικ. Αρ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1004860/13.01.2016

Το ερώτημα σας αναφορικά με το Σύλλογο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα «......»


Υπ. Οικ. Αρ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1004860/13.01.2016


Σχετ.: Το από ΔΕΕΦ 1122811/21.09.2015 έγγραφό σας.

Στο ανωτέρω έγγραφό σας, επισυνάψατε αντίγραφο του καταστατικού του Συλλόγου μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα «......» και μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε το κατά πόσον ο εν λόγω σύλλογος απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., κατ' εφαρμογήν των διατάξεων 22.1.η' ή/και 22.1.ιστ' του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και βάσει της ΠΟΛ.1156/9.5.1997. Επίσης, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, το κατά πόσον, ο εν λόγω σύλλογος μπορεί να διοργανώνει ευκαιριακές εκδηλώσεις με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογήν της διάταξης 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α.. Στο έγγραφό σας, διευκρινίζετε ότι ο εν λόγω Σύλλογος διαθέτει όλα τα σχετικά χρηματικά ποσά στο ......................

1. Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014 ΦΕΚ 178 Α'), μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβάνονται και η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων. Με άλλα λόγια η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για το χειρισμό ζητημάτων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ., όπως π.χ. η μελέτη του Καταστατικού ενός συλλόγου και η χορήγηση (ή μη) απαλλαγής για τη διοργάνωση ευκαιριακών εκδηλώσεων βάσει της διάταξης 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α.. Στα πλαίσια αυτά ζητήσαμε τηλεφωνικώς την αναδιατύπωση του ερωτήματος σας, με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς το ερμηνευτικό ερώτημα που ανακύπτει από το συνδυασμό α) των ανωτέρω διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. β) της ΠΟΛ.1156/9.5.1997 και γ) του Καταστατικού του εν λόγω συλλόγου. Έως και σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποιο σχετικό συμπληρωματικό στοιχείο.

?2. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται πως ο μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου καθορίζεται καταρχήν από τη νομότυπη αναγνώρισή του ως τέτοιου και την καταχώριση αυτού στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. Από εκεί και πέρα, ο μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου υφίσταται όσο από τα πραγματικά περιστατικά δεν προκύπτει οποιουδήποτε είδους διανομή κερδών προς τα μέλη του.
Σχετικές προς τούτο, είναι τόσο η Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-174/00 (σκέψεις 27-28) όσο και το ’ρθρο 106 του Αστικού Κώδικα βάσει του οποίου, η περιουσία σωματείου που διαλύθηκε δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.

3. Επίσης, διευκρινίζεται ότι από τις διατάξεις 22.1.η', 22.1.ιστ' και 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α. δεν προκύπτει κάποιος περιορισμός ως προς τις απαλλαγές από το φόρο, βάσει του εάν οι πόροι, ενός προσώπου διανέμονται με σκοπό τη χρηματοδότηση ενός Ν.Π.Δ.Δ.. Φυσικά, τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη ότι οι σχετικοί πόροι δεν διατίθενται με τρόπο ο οποίος καταστρατηγεί το πνεύμα των ανωτέρω προεκτειθέμενων διατάξεων (π.χ. συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. με οποιοδήποτε τρόπο με την ιδιότητα του μέλους στο οικείο πρόσωπο κ.λ.π.).

4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την περαιτέρω συμβολή της Υπηρεσίας μας, παρακαλούμε όπως αναδιατυπώσετε το ερώτημά σας, βάσει όσων αναφέρουμε στο σημείο 1 του παρόντος.

5. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. και των εκάστοτε ελεγκτικών υπηρεσιών.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο