Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016
Υπ. Οικ. Αρ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1004859/14.01.2016

Παράδοση αγαθών στα πλαίσια διαδικασίας crowdfunding

Υπ. Οικ. Αρ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1004859/14.01.2016


Σχετ.: Το έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου Δ14 1104930/05.08.2015

Στο ανωτέρω έγγραφο σας, περιγράφετε την περίπτωσή ενός πελάτη σας που ασχολείται με crowdfunding μέσω του site ....... Η εταιρεία του πελάτη σας πρότεινε σε επενδυτές ανά τον κόσμο να κατασκευάσει ......... νομίσματα με παραστάσεις .......... Μετά την ολοκλήρωση του έργου ο πελάτης σας θα διένεμε σε κάθε επενδυτή από ένα πλήρες σετ νομισμάτων, χωρίς την είσπραξη κάποιας αντιπαροχής, πέραν του ποσού, που είχαν ήδη καταβάλει οι επενδυτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πριν την ολοκλήρωση του project. Μετά την ολοκλήρωση του project, το site κατέθεσε το εν λόγω ποσό συνολικού ύψους $ .......... στο λογαριασμό του πελάτη σας.

Σημειώνεται ότι, από το έγγραφό σας δεν προκύπτει ούτε το κατά πόσον η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει κάποια υπηρεσία στον πελάτη σας ούτε ο τρόπος υπολογισμού ή καταβολής της σχετικής αμοιβής. Βάσει των ανωτέρω και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη 2.1.α' του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικείμενο του φόρου είναι, μεταξύ άλλων, η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα.

2. Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο («συνεισφέρων» ή «επενδυτής») λαμβάνει ως αντάλλαγμα για τη χρηματική συνεισφορά του, μια αμοιβή μη - χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, όπως ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, από το πρόσωπο («επιχειρηματίας» ή «φορέας του έργου»), που λαμβάνει την εν θέματι χρηματική συνεισφορά μέσω μιας διαδικασίας crowdfunding, τότε αυτή η συναλλαγή συνιστά, κατ' αρχήν, φορολογητέα πράξη για σκοπούς Φ.Π.Α. (παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας).

3. Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της παράδοσης των αγαθών ή/και της παροχής των υπηρεσιών (παροχή) και της χρηματικής συνεισφοράς (αντιπαροχή). Σημειώνεται ότι, ακόμα και αν το ύψος της τιμής αγοράς ή της κανονικής αξίας, είναι χαμηλότερο από το ύψος της χρηματικής συνεισφοράς, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί το φορολογητέο χαρακτήρα της συναλλαγής, εκτός εάν το όφελος του πελάτη («συνεισφέρων» ή «επενδυτής») είναι αμελητέο ή ανύπαρκτο ή παντελώς ασυσχέτιστο με το ύψος της χρηματικής συνεισφοράς. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα της χρηματοδότησης ενός project στον τομέα της υγείας με ελάχιστο ύψος δωρεάς δέκα (10) ευρώ όπου ο κάθε συνεισφέρων λαμβάνει ως αντάλλαγμα μια αναμνηστική κονκάρδα αξίας ενός (1) ευρώ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση και μόνο η συναλλαγή μέσω μιας πλατφόρμας crowdfunding θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δωρεά, υπό την επιφύλαξη της εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών από τη Φορολογική Διοίκηση. Αυτονόητο είναι πως στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, (Ν. 2961/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Στις συναλλαγές crowdfunding συνιστά συνήθη πρακτική, η καταβολή της χρηματικής συνεισφοράς να προηγείται της παράδοσης του αγαθού ή της παροχής της υπηρεσίας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της συναλλαγής ως φορολογητέας πράξης, τότε αυτού του είδους η χρηματική συνεισφορά αντιμετωπίζεται ως προκαταβολή της αντιπαροχής, στο βαθμό που το παραδοτέο αγαθό ή η προς παροχή υπηρεσία είναι γνωστά κατά το χρόνο καταβολής της χρηματικής συνεισφοράς, όπως προκύπτει ότι ίσχυε στην περίπτωση της εταιρείας του πελάτη σας.

5. Προς αποφυγή παρερμηνειών τονίζεται πως ως φορολογητέα αξία λογίζεται το ποσό της συνεισφοράς (αντιπαροχής) που ο κάθε πελάτης («επενδυτής») καταθέτει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και όχι το καθαρό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της τυχόν αμοιβής με την οποία επιβαρύνθηκε ο πελάτης σας («φορέας του έργου») από την εταιρεία που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το ποσό της τυχόν αμοιβής αυτής συνιστά σε κάθε περίπτωση δαπάνη (εισροή) για την εταιρεία του πελάτη σας, ανεξαρτήτως του τρόπου καταβολής αυτής (π.χ. με παρακράτησή του ποσού της αμοιβής αυτής από το συνολικό ποσό που κατατέθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα).

6. Σχετικές με όλα τα παραπάνω είναι και οι κατευθυντήριες γραμμές που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της 102ης Σύσκεψης της Επιτροπής Φ.Π.Α (βλέπε στο τέλος του κειμένου) . και οι οποίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφό σας, προκύπτει ότι η εταιρεία του πελάτη σας έχει διεξάγει φορολογητέες πράξεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ........ Για τις πράξεις αυτές, η εταιρεία του πελάτη σας έχει καταστεί υπόχρεη τήρησης όλων των υποχρεώσεων με την παράλληλη δυνατότητα άσκησης όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους υποκειμένους στο φόρο από τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης κλπ).

8. Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. της εταιρείας του πελάτη σας και στις εν γένει ελεγκτικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο