Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015
Α.Υ.Ο. Πολ. 1263/10.12.2015

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94)


Α.Υ.Ο. Πολ. 1263/10.12.2015

(ΦΕΚ Β' 2793/21-12-2015)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α' 77) έτσι όπως αυτό τέθηκε για πρώτη φορά με την παράγραφο 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ4 της παραγράφου Δ, του άρθρου 2, του Ν. 4336/2015 (Α 94).

2. Την Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 Απόφαση Ορισμού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Μπάκα Ιωάννη (ΦΕΚ Β' 2294).

3. Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Αντικείμενο των διατάξεων του άρθρου 26α του Ν. 27/1975

Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α'77), «Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου» όπως προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ4, της παραγράφου Δ, του άρθρου 2, του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94), προβλέπεται για πρώτη φορά αλλαγή του τρόπου φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, για τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται με τα πλοία αυτά από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής.

Συγκεκριμένα από την ημερομηνία αυτή και μετά, τα πλοία αυτά θα φορολογούνται με βάση τους κόρους ολικής χωρητικότητας (tonnage tax) όπως και τα αντίστοιχα πλοία με ελληνική σημαία, ενώ πριν από την ημερομηνία αυτή η φορολόγηση των εν λόγω πλοίων γινόταν με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Τα πλοία που υπάγονται στο άρθρο 26α σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα πλοία εκείνα με ξένη σημαία (και συνεπώς και με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής) που φορολογούνται με το άρθρο 26 του Ν. 27/1975. Τα πλοία του άρθρου 26 διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Ελλάδα με εγκατεστημένα για το σκοπό αυτό γραφεία-υποκαταστήματα του άρθρου 25 του ιδίου Νόμου.

Έτσι, με το άρθρο 26α εντάσσουμε στη φορολογία των πλοίων με βάση τους κόρους ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 27/1975 και εκείνες τις κατηγορίες πλοίων υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής που μέχρι την 31/12/2014 φορολογούνταν με τις γενικές διατάξεις φορολογίας (Κ.Φ.Ε), για υπηρεσίες που παρείχαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

'Αρθρο 2
Κατηγορίες πλοίων που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 26α του Ν. 27/1975

Τα πλοία που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 είναι τα εξής:

α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής καθώς και τα ημερόπλοια με σημαία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4256/2014 (Α' 92) και τα οποία από 1-1-2015 θα υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 27/1975, με βάση τους κ.ο.χ. αυτών.

β. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 2932/2001 (Α' 145) και τα οποία από 1-1-2015 θα υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 27/1975, με βάση τους κ.ο.χ. αυτών.

γ. Τα λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής και τα οποία από 1-1-2015 θα υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 27/1975 με βάσει τους κόρους ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ) αυτών και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

'Αρθρο 3
Προσδιορισμός του φόρου των πλοίων του άρθρου 26α του Ν. 27/1975

Για την επιβολή του φόρου, τα υποκείμενα σε αυτόν πλοία κατατάσσονται σε κατηγορίες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κατατάσσονται και τα αντίστοιχα πλοία με ελληνική σημαία, δηλαδή με τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 27/1975.

Ο φόρος υπολογίζεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές και κλιμάκια που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 27/1975 για τα πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σημαία.

Ειδικότερα και κατ' εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου διευκρινίζονται τα εξής:

α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής καθώς και τα ημερόπλοια με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4256/2014, αποτελούν πλοία δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 12 του ιδίου Νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3182/2003.
Προσοχή: Οι απαλλαγές και οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 27/1975 δεν ισχύουν για τα πλοία αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3182/2003.

β. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορων), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 2932/2001 (Α' 145), αποτελούν πλοία δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 12 του ιδίου Νόμου. Για τα πλοία αυτά έχουν ισχύ οι απαλλαγές και οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 27/1975 και υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων αυτών.

Τα φορτηγά πλοία δρομολογημένα σε τακτική γραμμή θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα ως ανωτέρω, αποτελούν πλοία δεύτερης κατηγορίας εφόσον έχουν χωρητικότητα κάτω των 3000 κ.ο.χ. και φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 12 του ιδίου Νόμου.

Για τα πλοία αυτά έχουν ισχύ οι απαλλαγές και οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 27/1975 και υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων αυτών.

Στην περίπτωση όμως που τα εν λόγω φορτηγά έχουν χωρητικότητα από 3000 κ.ο.χ. και άνω αποτελούν πλοία πρώτης κατηγορίας και στην περίπτωση αυτή ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα του άρθρου 6 του Ν. 27/1975 λαμβάνοντας υπόψη και τις απαλλαγές και μειώσεις του άρθρου 7 του ιδίου Νόμου.

γ. Τα λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής αποτελούν στην πλειοψηφία τους πλοία δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 12 λαμβάνοντας υπόψη τις απαλλαγές και τις μειώσεις των άρθρων 12 και 13 του ιδίου Νόμου.

Εξαιρετικά, τα πλοία του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις αυτών να αποτελούν πλοία πρώτης κατηγορίας του Ν. 27/1975, π.χ. επιβατηγά πλοία μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Στην περίπτωση αυτή ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα του άρθρου 6 του Ν. 27/1975 και λαμβάνονται υπόψη οι απαλλαγές και μειώσεις του άρθρου 7 του ιδίου Νόμου.

δ. Επίσης και για τα πλοία με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής ισχύουν αναλογικά τα άρθρα 7, 12 και 13 του Ν. 27/1975, εάν συντρέχουν οι κατά Νόμο προϋποθέσεις εφαρμογής τους, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των ως άνω πλοίων.

Τέλος, για όλα τα παραπάνω πλοία του άρθρου αυτού θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 σχετικά με τη μείωση του φόρου που προκύπτει λόγω αργίας των πλοίων αυτών.

Οι προϋποθέσεις ύπαρξης αργίας και η αναγνώριση αυτής από την αρμόδια φορολογική αρχή είναι αντίστοιχες με αυτές που απαιτούνται στην περίπτωση αργίας πλοίων υπό ελληνική σημαία.

ε. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 διευκρινίζεται κατ' ανάλογο τρόπο του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου ότι με την καταβολή του φόρου χωρητικότητας των πλοίων με βάση τον Νόμο αυτό, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του άρθρου 26α από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

'Αρθρο 4
Υποκείμενο του φόρου πλοίων του άρθρου 26α του Ν. 27/1975

Ο φόρος πλοίων βαρύνει τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες, τους εγγεγραμμένους στο οικείο νηολόγιο κατά την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα αυτών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 27/1975 και των άρθρων 8 και 50 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ) προκύπτει ότι, αλληλεγγύως υπόχρεος προς καταβολή του φόρου είναι και οποιοσδήποτε με εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε Αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει τους ναύλους, καθώς και ο κατά την παρούσα απόφαση προβλεπόμενος νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής του πλοιοκτήτη, αποδεχθείς εγγράφως τον διορισμό του.

Σε περίπτωση εκούσιας μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου ο νέος πλοιοκτήτης τυγχάνει εξ ολοκλήρου υπόχρεος μαζί με τους κατά την μεταβίβαση υπόχρεους δικαιοπαρόχους του σε πληρωμή του φόρου που βαρύνει το πλοίο κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

'Αρθρο 5
Τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πλοίων του άρθρου 26α του Ν. 27/1975

1. Ο τρόπος δραστηριοποίησης στην Ελλάδα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης των πλοίων του άρθρου 26α υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, θα προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις των συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) που έχει συνάψει και εφαρμόζει η χώρα μας και πιο συγκεκριμένα από τα προβλεπόμενα σ' αυτές, όσον αφορά την υποχρέωση των αλλοδαπών επιχειρήσεων για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Στις ΣΑΔΦΕ, ως μόνιμη εγκατάσταση μιας επιχείρησης αναφέρονται ενδεικτικά ο τόπος διοίκησης, το υποκατάστημα, το γραφείο, κ.λπ. καθώς και η άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης μέσω εξαρτημένου προσώπου.

2. Με βάση την προηγούμενη παράγραφο οι πλοιοκτήτες- πλοιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων υπό σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) πλην της ελληνικής, εφόσον υποχρεούνται σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη ΣΑΔΦΕ, μπορούν να επιλέξουν τη μορφή της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια μπορούν εκτός από την έδρα ή το γραφείο ή το υποκατάστημα, κ.λπ., στην Ελλάδα, να ασκήσουν την δραστηριότητα τους μέσω «εξαρτημένου προσώπου». Στην περίπτωση του εξαρτημένου προσώπου μπορούν να αναθέσουν τη διαχείριση των πλοίων τους από τη χώρα μας σε διαχειριστή - εγγυητή ή σε διαχειρίστρια-εγγυήτρια εταιρεία. Η ανάθεση αυτή της διαχείρισης των πλοίων από την Ελλάδα, γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο ίσης ισχύος έγγραφο μεταφρασμένο και θεωρημένο νομίμως από την αρμόδια Αρχή. Η παραπάνω ανάθεση της διαχείρισης συνοδεύεται απαραιτήτως με αντίστοιχη «δήλωση αποδοχής» της ανάθεσης διαχείρισης από τον διαχειριστή - εγγυητή ή τη διαχειρίστρια - εγγυήτρια εταιρεία. Η δήλωση αποδοχής υπέχει θέση «υπεύθυνης δήλωσης» του Ν. 1599/1986 για τα παραπάνω υπόχρεα πρόσωπα θεωρημένη νομίμως.

Τα παραπάνω έγγραφα ανάθεσης διαχείρισης και οι δηλώσεις αποδοχής αυτής προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του πλοίου. Τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μεταβολή σχετικά με τον διαχειριστή - εγγυητή των πλοίων του άρθρου 26α.

Προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας διευκρινίζουμε ότι η διαχειρίστρια του άρθρου αυτού είναι ιδιαίτερη επιχείρηση (τρίτο πρόσωπο). Επίσης η διαχειρίστρια αυτή φορολογείται για το εισόδημα της με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, σαν επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, καθώς μόνο η πλοιοκτήτρια εταιρεία φορολογείται με το φόρο πλοίων, (tonnage tax) για την εκμετάλλευση των πλοίων της στην Ελλάδα μέσω της παραπάνω διαχειρίστριας.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο πλοιοκτήτης πλοίου με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, δεν επιλέξει τις παραπάνω μορφές μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα δηλαδή ή με την έδρα του, ή το γραφείο του ή το υποκατάστημα του, κ.λπ., ή να αναθέσει σε διαχειρίστρια εταιρεία τη διαχείριση των πλοίων από την Ελλάδα και επιλέξει να διορίσει κάποιο φυσικό πρόσωπο ως «νόμιμο εκπρόσωπο και εγγυητή του», ο διορισμός αυτός γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) ή άλλο ίσης ισχύος έγγραφο μεταφρασμένο και θεωρημένο νομίμως από την αρμόδια Αρχή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και οπωσδήποτε υπήκοος Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.

Η παραπάνω βεβαίωση ή η απόφαση διορισμού νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή, συνοδεύεται απαραιτήτως με αντίστοιχη «δήλωση αποδοχής» του διορισμού του νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή.

Τα παραπάνω έγγραφα διορισμού και οι δηλώσεις αποδοχής αυτών προσκομίζονται στην αρμόδια για τη φορολογία του πλοίου Δ.Ο.Υ. Η δήλωση αποδοχής υπέχει θέση «υπεύθυνης δήλωσης» του Ν. 1599/1986 για τα εν λόγω υπόχρεα πρόσωπα. Τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μεταβολή σχετικά με τον νόμιμο εκπρόσωπο - εγγυητή του πλοιοκτήτη.

4. Οι παραπάνω κατά το παρόν άρθρο και κατά περίπτωση διαχειριστές -εγγυητές ή διαχειρίστριες - εγγυήτριες εταιρείες και νόμιμοι εκπρόσωποι και εγγυητές των πλοιοκτητών, είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεοι με τους πλοιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την καταβολή του φόρου χωρητικότητας των πλοίων και για οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση προκύψει από τη δραστηριότητα των πλοίων τους στην Ελλάδα. Την ευθύνη αυτή αναλαμβάνουν, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να αποδεσμευτούν από αυτή, πριν το διορισμό νέου διαχειριστή - εγγυητή ή κατά περίπτωση νέου νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή και εφόσον αυτός αποδεχτεί το διορισμό του. Στην περίπτωση αυτή, ο παλαιός διαχειριστής -εγγυητής ή ο παλαιός νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής ευθύνεται για την καταβολή του φόρου των πλοίων του άρθρου 26α και τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις που αναλογούν στο χρονικό διάστημα μέχρι και την αποδοχή του διορισμού από το νέο διαχειριστή - εγγυητή, ή το νέο νόμιμο εκπρόσωπο και εγγυητή.

5. Σε περίπτωση που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από περισσότερες της μίας διαχειρίστριες - εγγυήτριες εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα όλες αυτές οι διαχειρίστριες - εγγυήτριες εταιρείες θα ευθύνονται εις ολόκληρο για την καταβολή του φόρου του άρθρου 26α του Ν. 27/1975. Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια - εγγυήτρια εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, η διαχειρίστρια - εγγυήτρια εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του συγκεκριμένου πλοίου.

6. Όταν ο πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο ή η διαχείριση των πλοίων από την Ελλάδα, γίνεται από νομικό πρόσωπο, για την καταβολή του φόρου χωρητικότητας των πλοίων και για τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, είναι αλληλέγγυα υπόχρεος με τα πρόσωπα αυτά και εις ολόκληρο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων ή εντεταλμένος ή συμπράττων σύμβουλος, ο διαχειριστής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και κάθε πρόσωπο εντολοδόχο για τη διοίκηση ή διαχείριση του πλοίου. Τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και οπωσδήποτε υπήκοοι Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.

7. Όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τον Φ.Π.Α, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α (Ν. 2859/2000), όπως ισχύουν.

'Αρθρο 6
Υποχρέωση υποβολής ετήσιων στοιχείων δραστηριότητας

1. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου, οι πλοιοκτήτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τη δραστηριοποίηση τους στην Ελλάδα αλλά και ετησίως εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, έχουν την υποχρέωση οι ίδιοι ή οι διαχειριστές - εγγυητές των πλοίων τους εφόσον η διαχείριση γίνεται από την Ελλάδα καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι και εγγυητές των πλοιοκτητών να υποβάλλουν «συγκεντρωτική δήλωση δραστηριότητας» στην αρμόδια για την φορολογία των πλοίων Δ.Ο.Υ. Στην δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται αφενός τα ονόματα των πλοίων που εντάσσονται στο άρθρο 26α, η σημαία τους, το λιμάνι νηολόγησης αυτών, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.), ο αριθμός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα τους (κ.ο.χ.) και η ηλικία αυτών και αφετέρου τα στοιχεία των πλοιοκτητών, τα στοιχεία των διαχειριστών - εγγυητών που διαχειρίζονται τα πλοία αυτά από την Ελλάδα και τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων και εγγυητών που εκπροσωπούν τους πλοιοκτήτες κατά την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους όταν πρόκειται για πλοία πρώτης κατηγορίας του Ν. 27/1975 και κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, όταν πρόκειται για πλοία δεύτερης κατηγορίας του ιδίου Νόμου. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου ανατίθεται σε άλλη διαχειρίστρια - εγγυήτρια εταιρεία ή διορίζεται άλλος νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής των πλοιοκτητών μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται συμπληρωματική - συγκεντρωτική δήλωση από τη νέα διαχειρίστρια - εγγυήτρια εταιρεία, ή τον νέο νόμιμο εκπρόσωπο και εγγυητή του πλοιοκτήτη, εντός μηνός από την ανάληψη της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης. Όλες οι ανωτέρω συγκεντρωτικές δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 για τα παραπάνω υπόχρεα πρόσωπα.

2. Εξαιρετικά, κατά την υποβολή των παραπάνω συγκεντρωτικών δηλώσεων του άρθρου αυτού για πρώτη φορά, θα συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τη βεβαίωση του οικείου ναυπηγείου για το χρόνο παράδοσης του πλοίου, έτοιμο για εμπορική εκμετάλλευση μεταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης, η ηλικία του πλοίου θα προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου.

β) Το έγγραφο εθνικότητας για το όνομα, τη σημαία, τον λιμένα και τον αριθμό νηολόγησης, το διεθνές δια-κριτικό σήμα (Δ.Δ.Σ.), τον αριθμό ΙΜΟ, την ολική χωρητικότητα και την ηλικία των πλοίων που εκμεταλλεύονται στην Ελλάδα ή διαχειρίζονται ή εκπροσωπούνται από την Ελλάδα.

γ) Το συμβολαιογραφικό έγγραφο των πλοιοκτητών για την ανάθεση της διαχείρισης ή την εκπροσώπηση κατά περίπτωση μεταφρασμένο και θεωρημένο νομίμως από τις αρμόδιες Αρχές.

δ) Την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας - εγγυήτριας ή του νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή ότι αποδέχεται την ανάθεση της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης αντίστοιχα, επικυρωμένης νομίμως.

ε) Το πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής ή προξενικής Αρχής ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών, πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρμόδια Αρχή (μεταφρασμένο δεόντως) του τόπου όπου ναυλοχεί το πλοίο, για την αργία αυτού, όπου συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση έλλειψης όλων των παραπάνω Αρχών, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου, θεωρημένο δεόντως.

στ) Τη βεβαίωση της μελέτης υπολογισμού του πλοίου σε κ.ο.χ., η οποία εκδίδεται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ν.Α. σύμφωνα με τη σχετική Κ.Υ.Α.

3. Λόγω της πρώτης εφαρμογής του άρθρου 26α, τις παραπάνω υποχρεώσεις του άρθρου 6 της παρούσας, έχουν και όλες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύτηκαν μέχρι την 31/12/2014 πλοία που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 26α και μέχρι την ημερομηνία αυτή φορολογήθηκαν με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, εφόσον συνεχίζουν την εκμετάλλευση των εν λόγω πλοίων. Αυτό είναι απαραίτητο, για να είναι δυνατός ο υπολογισμός του φόρου των πλοίων τους με βάσει τους κ.ο.χ. και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 27/1975 όπως αυτές ισχύουν από την 1/1/2015 και μετά.

Τέλος, τις ίδιες υποχρεώσεις με τις παραπάνω επιχειρήσεις θα έχουν και οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν κάνει έναρξη από την 1/1/2015 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

'Αρθρο 7
Δήλωση και καταβολή του φόρου πλοίων - Προθεσμίες

1. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου των πλοίων του άρθρου 26α, γίνεται κατ' ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων στον Ν. 27/1975 για το φόρο που επιβάλλεται στα πλοία υπό ελληνική σημαία.

Όταν το πλοίο είναι πρώτης κατηγορίας του Ν. 27/1975, θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 27/1975 σύμφωνα με τις οποίες η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Μαζί με την δήλωση καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) του οφειλόμενου φόρου, τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) του φόρου καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις μέσα στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους που υποβάλλεται η δήλωση. Εξαιρετικά, στην περίπτωση πλοίου πρώτης κατηγορίας που βρίσκεται σε εκμετάλλευση κατά το έτος 2015, για την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 26α αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας του εν λόγω πλοίου, θα πρέπει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2016, να υποβληθούν δύο χωριστές δηλώσεις εκ των οποίων η μία θα αφορά το έτος 2015 και η άλλη το έτος 2016.

Όταν το πλοίο είναι δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του ιδίου Νόμου όπου δεν υποβάλλεται δήλωση φόρου, αλλά αυτό γίνεται οίκοθεν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο φόρος καταβάλλεται σε τέσσερες ίσες τριμηνιαίες δόσεις μέσα στους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο κάθε έτους. Υπάλληλος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται μόλις συντάξει το απόσπασμα του οικείου χρηματικού καταλόγου βεβαίωσης του φόρου, να το κοινοποιήσει στον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή στους κατά Νόμο εκπροσώπους του.

Σε περίπτωση που η εκμετάλλευση του πλοίου αρχίζει σε ημερομηνία μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλεται φόρος σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Σαν μήνας θεωρείται η χρονική περίοδος τουλάχιστον 16 ημερών. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου διενεργείται από τους πλοιοκτήτες ή τους διαχειριστές -εγγυητές ή τους νομίμους εκπροσώπους και εγγυητές κατά περίπτωση στο όνομα και για λογαριασμό των πλοιοκτητών τους.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, είναι παρόμοιος με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης των πλοίων με ελληνική σημαία προσαρμοσμένος στις ανάγκες του άρθρου 26α και είναι όπως τα δύο συνημμένα υποδείγματα δηλώσεων. Η υποβολή της δήλωσης και η καταβολή του φόρου διενεργείται με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 27/1975 με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή - εγγυητή ή του νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή κατά περίπτωση όταν το πλοίο είναι πρώτης κατηγορίας και οίκοθεν με ευθύνη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. όταν το πλοίο είναι δεύτερης κατηγορίας.

3. α. Για την οίκοθεν βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την έδρα ή το γραφείο-υποκατάστημά του στην Ελλάδα ο πλοιοκτήτης ή ο από την Ελλάδα διαχειριστής -εγγυητής. Στην περίπτωση που υπάρχει νόμιμος εκπρόσωπος - εγγυητής αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής που έχει αποδεχθεί εγγράφως τον διορισμό του από τον πλοιοκτήτη. Εξαιρετικά για το νομό Αττικής και τις νήσους Κέα, ’νδρο, Μήλο, Σαλαμίνα, Αίγινα, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες και Κύθηρα, αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. πλοίων Πειραιά.

β. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. πλοίων Πειραιά για όλη την επικράτεια.

γ. Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στο φόρο πλοίων του άρθρου 26α ενεργείται στην Ελλάδα και ανάλογα με την περίπτωση, ή στην μόνιμη εγκατάσταση του πλοιοκτήτη στην Ελλάδα ή στην έδρα του διαχειριστή - εγγυητή, ή στην έδρα του νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή, που εκπροσωπεί νομίμως τον πλοιοκτήτη.

δ. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από τον Νόμο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ).

ε. Τα έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, θα καταχωρούνται στον ΚΑΕ 141 και στο είδος φόρου 1216.

'Αρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών -"Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής"» (Β 5779).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1109/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - "Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY"» (Β 2334).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/27.06.2024
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» ως προς τον χώρο της αποθήκης, στον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».
Α.Υ.Ο. Α 1087/28.05.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/02.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο