Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015
Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1096546/15.07.2015

Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.


Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1096546/15.07.2015

(ΦΕΚ Β' 1586/28.07.2015)ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου Γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α' 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α' 254) και ισχύει.

β) Των υποπαραγράφων Δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107).

γ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.

δ) Των άρθρων 1, 8 και 18 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού και των άρθρων 61 και 71 του Π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. α) Τα έγγραφα αριθμ.:

αα) Δ.Φ.Σ. Β 1037718 ΕΞ 2015/19-03-2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

ββ) Δ.Ε.Ε. 1061190 ΕΞ 2015/06-05-2015 και Δ.Ε.Ε. 1080277 ΕΞ 2015/12-06-2015 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε.

β) Το από 7 Απριλίου 2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε.

4. Το αριθ ΔΟΑ/Φ.4.2/23365/14.7.2015 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού: α) των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε. και της σύστασης επιπλέον Γραφείων σε αυτά και β) των στόχων της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. και των αρμοδιοτήτων αυτής, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Διευθύνσεων αυτών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α.- Τροποποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 8 «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου» και 18 « Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης» της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής:

1) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β'-Υλοποίησης, Γ'-Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και Δ' Εσωτερικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, συστήνουμε από δύο (2) Γραφεία στα Τμήματα Β' και Γ αυτής, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες τους και αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 και τις υποπαραγράφους ΙΙ, III και IV της παραγράφου 5, ως κατωτέρω:

«3.- Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, από τα οποία το ένα (1) εδρεύει εκτός της έδρας της, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και σε ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, που υπάγεται απ' ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α'- Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β' - Υλοποίησης, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:
(αα) Γραφείο Α' - Υλοποίησης Φορολογικών Εσωτερικών Ελέγχων
(ββ) Γραφείο Β' - Υλοποίησης Τελωνειακών και λοιπών Εσωτερικών Ελέγχων
γ) Τμήμα Γ'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:
(αα) Γραφείο Α'-Αξιολόγησης Προσωρινών Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
(ββ) Γραφείο Β'-Παρακολούθησης της Υλοποίησης Βελτιωτικών Ενεργειών
δ) Τμήμα Δ'- Εσωτερικού Ελέγχου, με έδρα την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:
(αα) Γραφείο Α' - Υλοποίησης (ββ) Γραφείο Β' - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης»

«5.- II. Τμήμα Β' - Υλοποίησης
(α) Η έκδοση εντολών για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων και η διενέργεια αυτών στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες, γενικά, των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η διενέργεια ελέγχων στους τομείς και μονάδες που υπάρχουν ενδείξεις ή αποδεικτικά στοιχεία αδυναμιών των λειτουργιών και των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ή περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχείρισης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ή παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης.
(γ) Η σύνταξη της προσωρινής και της οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου. Η αποστολή της προσωρινής και της οριστικής έκθεσης στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε. Η υποβολή της οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένης της οριστικής έκθεσης του Γραφείου Α' - Υλοποίησης του Τμήματος Δ' - Εσωτερικού Ελέγχου της ίδιας Διεύθυνσης.
(δ) Η υλοποίηση του προγράμματος /επιχειρησιακού σχεδίου εσωτερικών ελέγχων, κατά το μέρος που αναλογεί στο Τμήμα, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του, ως κατωτέρω:
(α) Γραφείο Α'- Υλοποίησης Φορολογικών Εσωτερικών Ελέγχων
Το Γραφείο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος κατά το μέρος που αφορούν στην υλοποίηση φορολογικών εσωτερικών ελέγχων.
(β) Γραφείο Β'- Υλοποίησης Τελωνειακών και λοιπών Εσωτερικών Ελέγχων
Το Γραφείο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος κατά το μέρος που αφορούν στην υλοποίηση τελωνειακών και λοιπών εσωτερικών ελέγχων.
III. Τμήμα Γ'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του, ως κατωτέρω:
(α) Γραφείο Α'- Αξιολόγησης Προσωρινών Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
Η αξιολόγηση των προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου.
(β) Γραφείο Β'- Παρακολούθησης της Υλοποίησης Βελτιωτικών Ενεργειών
(α) Η περιοδική παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίηση τους.
(β) Η επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου, αρμοδιότητας του Τμήματος και η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης του Γραφείου Β'-Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Τμήματος Δ'- Εσωτερικού Ελέγχου, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να απειλούν τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.
IV. Τμήμα Δ'- Εσωτερικού Ελέγχου
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του και ασκούνται στο πλαίσιο της κατά τόπον αρμοδιότητας του, ως κατωτέρω:
(α) Γραφείο Α'- Υλοποίησης
Το Γραφείο ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β'- Υλοποίησης της Διεύθυνσης, με εξαίρεση την υποβολή της οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου, η οποία πραγματοποιείται από το Τμήμα Β'.
(β) Γραφείο Β'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Το Γραφείο ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της ίδιας Διεύθυνσης, με την διαφορά ότι υποβάλλει στο Τμήμα αυτό την έκθεση, που αναφέρεται στην περίπτωση Β' της υποπαραγράφου III της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»

2) Μετονομάζουμε το «Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Στόχευσης Οφειλετών» της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών σε «Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων», ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του και τροποποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 «Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης» της απόφασης μας, ως κατωτέρω:

α) Προσθέτουμε νέα περίπτωση (ε) στην παράγραφο 2 αυτού και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση (ε) σε (στ), ως εξής:
«2. (ε) Η δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πιθανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας.
(στ) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.»

β) Αντικαθιστούμε την περίπτωση β) της παραγράφου 3 αυτού, ως εξής:
«3.- β) Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων»

γ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο ΙΙ. της παραγράφου 4 αυτού, ως εξής:
«4.- II. Τμήμα Β'- Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων
(α) Η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την φορολογική συμμόρφωση.
(β) Ο εντοπισμός μη συμμορφούμενων φορολογουμένων, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε), Τρίτων Φορέων, καθώς και λοιπών πηγών.
(γ) Η ανάπτυξη κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου με σκοπό την διενέργεια δράσεων εθελοντικής συμμόρφωσης.
(δ) Η εισήγηση απαιτήσεων για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής για την ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης και την βελτίωση - επικαιροποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών πληροφορικής, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(ε) Η εισήγηση για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης φορολογουμένων, με στόχο την παρακολούθηση της φορολογικής συμπεριφοράς, τόσο ως προς την υποβολή δηλώσεων και την ειλικρίνεια του περιεχομένου τους, όσο και ως προς την εξόφληση των βεβαιωμένων οφειλών τους, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(στ) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring), για την επιλογή της απαιτούμενης δράσης συμμόρφωσης οφειλετών, με σκοπό τόσο την αύξηση της εκούσιας συμμόρφωσης αυτών, όσο και την υποστήριξη της αποτελεσματικότερης λήψης μέτρων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η προώθηση των αποτελεσμάτων στην Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(ζ) Η ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό του εκτιμώμενου φόρου για όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις.
(η) Η δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πιθανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας.»

Β.- Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Στόχευσης Οφειλετών» της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., στο εξής νοείται το «Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων» της ίδιας Διεύθυνσης.

Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

Δ.- Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν δέκα (10) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο