Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015
Υπ. Οικ.: Δ14Β 1090827/02.07.2015

Φορολογική αντιμετώπιση δραστηριοτήτων αγιογράφου

Υπ. Οικ.: Δ14Β 1090827/02.07.2015

Σχετ.: Το έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου Δ14 1038413/2015

Με το ανωτέρω έγγραφό σας, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον τρόπο φορολογικής αντιμετώπισης των δραστηριοτήτων σας ως αγιογράφος. Ειδικότερα, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον εφαρμοστέο συντελεστή Φ.Π.Α.. για την αγιογράφηση πάνω σε τοίχους εκκλησιών καθώς και για την παράδοση εικόνων ζωγραφισμένων, -κατόπιν παραγγελίας,- πάνω σε ξύλο, και οι οποίες προορίζονται να τοποθετηθούν μόνιμα στο τέμπλο εκκλησίας. Επίσης, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν προβλέπεται κάποιου είδους παρακράτηση φόρου για τις σχετικές αμοιβές σας.

1. Σύμφωνα με την περίπτωση 3 του Κεφαλαίου Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο μειωμένο συντελεστή 13% υπάγονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, εφόσον δεν απαλλάσσονται με το Άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α..

2. Σύμφωνα με την περίπτωση 54 του Κεφαλαίου Α' «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο μειωμένο συντελεστή 13%, υπάγεται η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος V του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο το δημιουργό ή τους διαδόχους του. Στην περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Α' «Αντικείμενα Καλλιτεχνικής Αξίας» του Παραρτήματος V του Κώδικα Φ.Π.Α. εντάσσονται ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ' ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι καθώς και έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες (Δ.Κ. 9701).

3. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.347/11.12.1987 έχει διευκρινιστεί, μεταξύ άλλων, ότι οι αγιογράφοι θεωρούνται καλλιτέχνες και ότι οι αγιογραφήσεις και άλλες διακοσμήσεις που γίνονται πάνω σε τοίχο είναι σταθερά και μόνιμα συνδεδεμένες με αυτόν έτσι ώστε να μην μπορούν να αποχωριστούν από το κύριο πράγμα (αποτοιχιστούν) χωρίς βλάβη τους ή χωρίς βλάβη του κυρίου πράγματος (ακινήτου). Είναι δηλαδή συστατικά μέρη του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 953 του Αστικού Κώδικα και δεν μπορούν, επομένως, να αποτελούν αντικείμενο χωριστής κυριότητας. Συνεπώς, ο αγιογράφος που φιλοτεχνεί αγιογραφήσεις ή άλλες διακοσμήσεις στον τοίχο δεν αποκτά κυριότητα, δεν πωλεί επομένως πράγμα, αλλά παρέχει υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω Εγκύκλιο, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, και όταν η αγιογράφηση γίνεται πρώτα πάνω σε πανί (κάμποτο) και στη συνέχεια κολλιέται και συμπληρώνεται πάνω στον τοίχο (σπατουλάρισμα άκρων, ζωγραφική συμπλήρωση λεπτομερειών εικόνας και προσαρμογή χρωμάτων, μπορντούρες, περιμετρικά πλαίσια με πινέλο κ.λ.π.). Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές η αρχική ζωγραφική επάνω στο πανί, που στη συνέχεια κολλιέται στον τοίχο, είναι ενδιάμεσο στάδιο της όλης τοιχογραφικής εργασίας, και συνεπώς η όλη δραστηριότητα θεωρείται ως παροχή υπηρεσίας με συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.

4. Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον αγιογραφείτε είτε απευθείας πάνω στον τοίχο είτε πάνω σε πανί το οποίο εν συνεχεία κολλιέται στον τοίχο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.347/11.12.1987, παρέχετε καλλιτεχνικές υπηρεσίες και οφείλετε να επιρρίπτετε Φ.Π.Α. με συντελεστή 13%.

5. Εφόσον, αγιογραφείτε πάνω σε ξύλο η κυριότητα του οποίου σας ανήκει και εν συνεχεία προβαίνετε στην πώληση της έτοιμης πλέον εικόνας, τότε προβαίνετε σε παράδοση αγαθού ενσώματου κινητού αγαθού (εικόνας), ανεξαρτήτως εάν αυτό τελικά τοποθετείται μόνιμα ή όχι πάνω στο τέμπλο της εκκλησίας.

6. Στην περίπτωση που προβαίνετε στην παράδοση εικόνων των οποίων είστε δημιουργός, κατά τα ανωτέρω, τότε οφείλετε να επιρρίπτετε Φ.Π.Α. με το μειωμένο συντελεστή 13%, μόνο εφόσον οι παραδιδόμενες εικόνες εντάσσονται στη Δασμολογική Κλάση 9701.

Σε διαφορετική περίπτωση οφείλετε να επιρρίπτετε Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή 23%.

7. Αρμόδια υπηρεσία για να σας απαντήσει κατά πόσον, οι παραδιδόμενες εικόνες των οποίων είστε δημιουργός εντάσσονται στη Δασμολογική Κλάση 9701, είναι η Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων, στην οποία πρέπει να απευθυνθείτε και προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένο απλό φωτοαντίγραφο του ερωτήματός σας.

8. Αρμόδια υπηρεσία για να σας απαντήσει ως προς το εάν προβλέπεται κάποια παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των αμοιβών σας είναι το τμήμα Α' - Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με συνημμένο φωτοαντίγραφο του ερωτήματός σας, προκειμένου να σας απαντήσει.

9. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. στην οποία και κοινοποιείται το παρόν.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο