Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015
Υπ. Οικ. Πολ. 1133/25.06.2015

Τέλη κυκλοφορίας.
Οφειλή τελών κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους


Υπ. Οικ. Πολ. 1133/25.06.2015

Με αφορμή γραπτές και προφορικές αναφορές πολιτών και Υπηρεσιών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με τις οποίες εκφράζονται διαμαρτυρίες για τη χρέωση τελών κυκλοφορίας σε βάρος ιδιοκτητών επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία όμως δεν τελούν υπό τη φυσική κατοχή τους, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασής τους με την αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας τους, είτε εσκεμμένα επειδή εξαπατήθηκαν, είτε λόγω αδράνειας του αγοραστή (ή του εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου), τον οποίο καλόπιστα εξουσιοδότησε ο πωλητής - ιδιοκτήτης προς τούτο, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με το αριθ. Δ.ΤΕΦΒ' 1166035/31.10.2013 έγγραφό μας διευκρινίστηκε ότι για να γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος του οποίου δεν ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση, δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα που το όχημα δεν βρίσκεται στην φυσική κατοχή του, πρέπει να διαπιστούται το γεγονός που επικαλείται δια δικαστικής αποφάσεως, άλλως θα παρατηρείται το φαινόμενο να εμπλέκεται η Διοίκηση σε ιδιωτική διαφορά (πωλητή - αγοραστή) δεχόμενη ότι έχει γίνει μια μεταβίβαση οχήματος η οποία δεν αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία.

Με το ίδιο ως άνω έγγραφο θεωρήθηκε επίσης ότι από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η καταχώριση των οχημάτων από τα οποία έχουν αποξενωθεί (φυσικά) πλήρως οι ιδιοκτήτες τους, από την Ελληνική Αστυνομία στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Εθνικής Βάσης Δεδομένων, θα ήταν χρήσιμο να παρέχεται η πληροφόρηση αυτή τόσο στο Υπουργείο μας, όσο και στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ορθότερη διαχείριση των ως άνω εξεταζομένων περιπτώσεων όπου ο ιδιοκτήτης έχει αποξενωθεί από την φυσική κατοχή του οχήματος και αγνοεί την τύχη του.

2. Όπως προκύπτει από το Φ 1000.2/31498/2014/16-6-2014 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής «Ο Συνήγορος του Πολίτη» με το οποίο κοινοποιήθηκε πόρισμα σχετικό με το αντικείμενο του θέματος, κατόπιν σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε ύστερα από αναφορές πολιτών, στους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς και στην Υπηρεσία μας, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τροποποίησε - συμπλήρωσε την Κανονιστική Διαταγή 2/1985 « Απολεσθέντα - ανευρεθέντα - κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων» ούτως ώστε η «δήλωση μη μεταβίβασης οχήματος» που υποβάλλεται στις αστυνομικές αρχές από τους πωλητές - ιδιοκτήτες αυτών, να καταχωρείται στην Εθνική Βάση Δεδομένων και τα οχήματα αυτά να αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

3. Ενόψει των ανωτέρω, τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που καταχωρούνται στην ως άνω Εθνική Βάση Δεδομένων με «δήλωση μη μεταβίβασης οχήματος» ως «Απολεσθέντα - ανευρεθέντα - κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων» μπορούν να τεθούν σε αναγκαστική ακινησία από τους κατά τα ως άνω ιδιοκτήτες τους, από την ημερομηνία συντέλεσης του συμβάντος όπως αυτή θα προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται για το σκοπό αυτό από τις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, η οποία και θα υποβάλλεται ως υποχρεωτικό δικαιολογητικό στις αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.), από κοινού με την σχετική αίτηση θέσης σε αναγκαστική ακινησία του κατά περίπτωση επιβατικού αυτοκινήτου. Κάθε άλλη αντίθετη με την ως άνω θέση της Διοίκησης, παύει να ισχύει από την έκδοση της παρούσας.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών -"Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής"» (Β 5779).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1109/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - "Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY"» (Β 2334).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/27.06.2024
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» ως προς τον χώρο της αποθήκης, στον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».
Α.Υ.Ο. Α 1087/28.05.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/02.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο