Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015
Υπ. Οικ. ΔΔΑΔ Α 1082846/15.06.2015

Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων Τελωνειακών Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Υπ. Οικ. ΔΔΑΔ Α 1082846/15.06.2015
ΦΕΚ Β' 1245/24-06-2015

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 54/Α'/14.03.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'/ 26.07.1985), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α'/10.09.1992) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/ Α'/14.03.1997),

β) του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», (ΦΕΚ 265/Α'/26.11.2007).

2. Την υπ' αριθμ. Τ.1648/539/0003β/04.03.2002 (ΦΕΚ 441/Β'/10.04.2002) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Κανονισμού Στολής Τελωνειακών Υπαλλήλων και ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και ειδικών υπηρεσιακών διακριτικών της Τελωνειακής Υπηρεσίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθμ. Τ.4162/1313/0003Β/09.10.2002 (ΦΕΚ 1331/ Β'/14.10.2002), Τ.3374/1082/0003Β/21.07.2003 (ΦΕΚ 1052/Β'/29.07.2003) και Τ.3648/1275/24.09.2004 (ΦΕΚ 1494/Β'/06.10.2004) αποφάσεις.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213/28.01.2013 (ΦΕΚ 130/Β'/28.01.2013) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Των άρθρων 64 παρ. 4, 81 και 87 παρ. 4 του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την ανάγκη έκδοσης Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Τελωνειακών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρθρο 1
Υπηρεσιακές Ταυτότητες

Είναι κατασκευασμένες από χαρτί ανοικτού πράσινου χρώματος, διαστάσεων 7?11 εκατοστών, πλαστικοποιημένες.

Στο αριστερό μέρος της πρόσθιας πλευράς αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.», με κεφαλαία μαύρα γράμματα, αρμονικά κατανεμημένα σε τέσσερις σειρές. Από κάτω αναγράφονται οι λέξεις «ΔΕΛΤΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ» με κεφαλαία μαύρα γράμματα, αρμονικά κατανεμημένα σε τρεις σειρές. Κάτω από αυτές αναγράφονται οι λέξεις «ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ - GENERAL NUMBER» κατανεμημένα σε δύο σειρές. Από κάτω υπάρχει πλαίσιο οριζόμενο από γραμμές μαύρου χρώματος διαστάσεων 0,8?3 εκατοστών, εντός του οποίου αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας κάθε υπαλλήλου.

Κάτωθι του πλαισίου αναγράφονται σε τέσσερις σειρές με κεφαλαία μαύρα γράμματα τα ακόλουθα: Στην πρώτη σειρά η λέξη «ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ/CERTIFIED». Στη δεύτερη σειρά η λέξη «ΑΘΗΝΑ/ATHENS» και έχει αφεθεί χώρος για την αναγραφή της ημερομηνίας επικύρωσης. Στην τρίτη και τέταρτη σειρά αναγράφεται «Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/DIRECTOR GENERAL» και έχει αφεθεί ο κατάλληλος χώρος για την υπογραφή και την αναγραφή της ιδιότητας και του ονόματος του αρμοδίου Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

Στο δεξί μέρος της πρόσθιας πλευράς αναγράφονται τα εξής: «HELLENIC REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE – SECRETARIAT GENERAL of PUBLIC REVENUE (G.S.P.R.) – DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE», με κεφαλαία μαύρα?γράμματα, αρμονικά κατανεμημένα σε τέσσερις σειρές. Από κάτω αναγράφονται οι λέξεις «CUSTOMS OFFICER ’S ID CARD» σε μία σειρά. Από κάτω υπάρχει πλαίσιο, οριζόμενο από γραμμές μαύρου χρώματος διαστάσεων 3,5?3,5 εκατοστών, εντός του οποίου υπάρχει η φωτογραφία του υπαλλήλου, ένστολου και με τα διακριτικά του βαθμού του στις επωμίδες. Από κάτω αναγράφονται σε μία γραμμή οι λέξεις «Υπογραφή Κατόχου/Holder’s Signature» και έχει αφεθεί ο κατάλληλος χώρος για το υπόδειγμα υπογραφής του κατόχου.

Στην πίσω πλευρά της ταυτότητας έχουν αναγραφεί σε επτά σειρές και με κεφαλαία μαύρα γράμματα τα ακόλουθα:

Στην πρώτη σειρά «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ»

Στη δεύτερη σειρά «HOLDER’S DETAILS»

Στην τρίτη σειρά οι λέξεις «ΕΠΩΝΥΜΟ/SURNAME» με χώρο για την αναγραφή τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Στην τέταρτη σειρά οι λέξεις «ΟΝΟΜΑ/NAME» με χώρο για την αναγραφή τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Στην πέμπτη σειρά οι λέξεις «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ/FATHER’S NAME» με χώρο για την αναγραφή τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Στην έκτη σειρά οι λέξεις «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DATE OF BIRTH» με χώρο για την αναγραφή τους με αριθμητικούς χαρακτήρες.

Στην έβδομη σειρά οι λέξεις «ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ/BRANCH AND GRADE» με χώρο για την αναγραφή τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Κάτω από τα στοιχεία του υπαλλήλου αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

«Οι Διωκτικές και Στρατιωτικές Αρχές και άλλες Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου Τομέα, έχουν υποχρέωση να συνδράμουν τον/την ανωτέρω κατά την άσκηση των καθηκόντων του/της, εφόσον ζητηθεί τούτο. Ο/Η κάτοχος του παρόντος κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών και διωκτικών καθηκόντων του/της δικαιούται να οπλοφορεί. (Άρθρο 3 Ν. 2960/01 – Α' 265)».

«Law Enforcement and Military Authorities, as well as other agencies and institutions of the Public Sector are obliged to assist the above ID holder during the exercise of his/her duties, if so requested. The ID holder, during the exercise of his/her investigation and enforcement duties is entitled to be armed. (Article 3 of Law 2960/01 - A' 265)».

Κάτω από το κείμενο αναγράφονται τα ακόλουθα: «Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / DIRECTORATE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT», «ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / REGISTRY, PERSONNEL RIGHTS AND OBLIGATIONS DEPARTMENT» με κεφαλαία μαύρα γράμματα, αρμονικά κατανεμημένα σε τέσσερις σειρές.

Κάτω από αυτό το κείμενο έχει αφεθεί κατάλληλος χώρος για την υπογραφή και την αναγραφή του ονοματεπώνυμου του Προϊσταμένου του προαναφερθέντος Τμήματος, με αναγραφή των λέξεων

«Ο Προϊστάμενος του Τμήματος - Head of the Department», οι οποίες κατανέμονται σε δύο σειρές.

Σε όλο το μήκος της διαγωνίου από αριστερά προς δεξιά και από κάτω προς τα πάνω με κόκκινα κεφαλαία γράμματα αναγράφονται οι λέξεις:

Στην πρώτη σειρά «ΔΙΩΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Στη δεύτερη σειρά «ANTI?SMUGGLING ENFORCEMENT»

Όλοι οι υπάλληλοι της Τελωνειακής Υπηρεσίας ανεξάρτητα της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετούν εντός της Γ.Γ.Δ.Ε. υποχρεούνται να φέρουν ταυτότητα όπως και να την αντικαθιστούν κάθε φορά που αλλάζουν βαθμό. Αν για οποιοδήποτε λόγο παύσουν να έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου της Τελωνειακής Υπηρεσίας, υποχρεούνται να ακυρώσουν την υπηρεσιακή ταυτότητα με διάτρησή της με διακορευτή παρουσία του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου και να αποστείλουν θεωρημένη φωτοτυπία της ακυρωμένης υπηρεσιακής τους ταυτότητας ή την ακυρωμένη ταυτότητα τόσο στο Τμήμα Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αν για οποιοδήποτε λόγο απολεσθεί η υπηρεσιακή ταυτότητα τότε θα πρέπει άμεσα να δηλώνεται η απώλειά της στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και να κοινοποιείται εγγράφως τόσο στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής.

Αρθρο 2
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την δημοσίευσή της παύει κάθε προηγούμενος κανονισμός ταυτοτήτων Τελωνειακών υπαλλήλων της ΓΓΔΕ.

Η απόφαση αυτή, μετά του προσαρτημένου υποδείγματος Υπηρεσιακής Ταυτότητας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κειμένου της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο