Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 23 Απριλίου 2015
ΕΔΥΟ ΔΔΘΤΟΚ Γ 5008461/21.04.2015

 

Επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α) αναφορικά με τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α)- Παροχή διευκρινήσεων επί κοινοποιούμενων διατάξεων

ΕΔΥΟ ΔΔΘΤΟΚ Γ 5008461/21.04.2015

ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5020328 ΕΞ 2014/27.8.2014 ΕΔΥΟ περί κοινοποίησης διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις».
β) Η αριθμ. πρωτ. 3343.10/04/2014/25-9-2014 εγκύκλιος του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου
γ) Το αριθμ. πρωτ. 3343.10/06/2014/7-10-2014 έγγραφο του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου

Κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4276/2014 , όπως δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ. 155 τεύχος Α' και γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας με το γ) ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για ενημέρωση και εφαρμογή. Ειδικότερα επί των ανωτέρω διατάξεων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4276/2014 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 περί ναυλοσυμφώνου του ν. 4256/2014 και η φράση «με καταστάσεις επιβαινόντων» αντικαθίσταται με τη φράση «με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων». Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει πλέον η υποχρέωση ενημέρωσης της κατάστασης επιβαινόντων από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη με τις εκάστοτε μεταβολές που λαμβάνουν χώρα χωρίς ωστόσο να απαιτείται η δήλωση της μεταβολής στη λιμενική αρχή ή η θεώρηση της κατάστασης επιβαινόντων.

2. Με την περίπτωση ε) της παρ. 2 του ως άνω ιδίου άρθρου και νόμου τροποποιείται η παράγραφος 3δ. υποπερίπτωση α) του άρθρου 9 περί ειδικών ρυθμίσεων του ν. 4256/2014 αναφορικά με τις υποχρεώσεις για την υποβολή πληροφοριών κατάπλου και απόπλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Συνεπώς, για τα πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα δεν απαλλάσσεται ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης και το πλοίο από τις μεταξύ άλλων υποχρεώσεις τους (δηλαδή τήρησης ναυτιλιακών εγγράφων , καταβολή λιμενικών και λοιπών τελών και δικαιωμάτων) καθώς και της υποχρέωσης για την υποβολή πληροφοριών κατάπλου και απόπλου.

3. Επιπλέον, σύμφωνα με τη β) ανωτέρω σχετική διαταγή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, απαραίτητη προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό ενός πλοίου αναψυχής ως επαγγελματικού είναι, έως την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του Μητρώου του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, να διαθέτει άδεια του ν. 2743/1999 σε ισχύ (ή άδεια του ν. 2743/1999 για την οποία δεν έχει παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία για τη θεώρησή της κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4256/2014) ή να έχει εφοδιαστεί με προσωρινή άδεια της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014. Σε αντίθετη περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται επαγγελματικό πλοίο αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014, ενώ μπορεί να έχει χαρακτηριστεί επαγγελματικό σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

Ωστόσο, πλοία που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά στη χώρα μας σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν να εκτελούν διεθνείς πλόες, δηλαδή:

α) να παραλάβουν τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το εάν θα τους αποβιβάσουν ή όχι στην Ελλάδα ή

β) να παραλάβουν τους επιβάτες τους από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα τους αποβιβάσουν στην αλλοδαπή ή

γ) να διέρχονται από την Ελλάδα, έχοντας παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους (αποβίβαση) στην αλλοδαπή.

4. Υπενθυμίζεται ότι ο εφοδιασμός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 ή του ν. 4256/2014 με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. καυσίμων πραγματοποιείται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19 της αριθμ. Τ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β'), ενώ ο εφοδιασμός των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία πραγματοποιείται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις αριθμ. Ε.180/10/Α0018/22-2-2002, Δ.1105/70/Α0018/8-7-2005 καθώς και την αριθμ. Δ.762/70/Α0018/4-5-2007 ΕΔΥΟ. Οι ποσότητες καυσίμου με τις οποίες μπορούν να εφοδιάζονται τα ως άνω πλοία είναι οι ποσότητες που κρίνονται αναγκαίες με βάση το ναυλοσύμφωνο για την εκτέλεση του ναύλου τους.

5. Τέλος και δεδομένου ότι σύμφωνα με το ν. 4256/2014 δίνεται η δυνατότητα σε πλοία αναψυχής που δεν εκτελούν σύμβαση ναύλωσης να ιδιοχρησιμοποιούνται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εφοδιασμού ή αντίστοιχα επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων, στην προσεκτική εξέταση των εκάστοτε προσκομιζόμενων ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για την ορθή φορολογική μεταχείριση των παραλαμβανόμενων καυσίμων. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας αναφορικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη νόμιμη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο του καυσίμου, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο