Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015
Υπ. Οικ. Πολ. 1033/26.01.2015

Πετρελαιοειδή προϊόντα. Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων για σκοπούς ΦΠΑ

Υπ. Οικ. Πολ. 1033/26.01.2015

ΣΧΕΤ.: α. Η με αριθ. πρωτ. Φ.781/529/05.10.2001 Δ.Υ.Ο
β. Η με αριθ. πρωτ. 5002057/135/16.01.2009 Δ.Υ.Ο
γ. Η με αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5005962 ΕΞ 18.2.2013 Δ.Υ.Ο
δ. Η με αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5027336 ΕΞ 19.7.2013 Δ.Υ.Ο
ε. Η με αριθ. πρωτ. Ε. 2973/366/π.ε/01.04.2008 Δ.Υ.Ο
στ. Η με αριθ. πρωτ. 5015452/1404/19.06.2009 Δ.Υ.Ο

Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων σχετικά με τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων για σκοπούς ΦΠΑ σε συνδυασμό με την εφαρμογή του συστήματος αποστολής τιμών πετρελαιοειδών προϊόντων σε ημερήσια βάση και τις εκδοθείσες εγκυκλίους επί του θέματος, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

i. Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατά την έξοδο αυτών από φορολογική αποθήκη και τη θέση τους σε ανάλωση με εφαρμογή του συστήματος αποστολής τιμών σε ημερήσια βάση

Με την α'σχετική Δ.Υ.Ο καθιερώθηκε σύστημα αποστολής τιμών πετρελαιοειδών προϊόντων σε ημερήσια βάση για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ κατά την έξοδο των προϊόντων αυτών από φορολογική αποθήκη και τη θέση τους σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

Οι τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων που διαβιβάζονται σε ημερήσια βάση από την υπηρεσία μας στις τελωνειακές αρχές διαμορφώνονται καθημερινά από την εταιρεία ΕΛ.ΠΕ βάσει διεθνών χρηματιστηριακών τιμών κατόπιν προσαρμογής με συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού και αφορούν πετρελαιοειδή προϊόντα που διατίθενται από την εταιρεία αυτή.

Οι ανωτέρω τιμές εφαρμόζονται για τα τελωνειακά παραστατικά θέσης σε ανάλωση πετρελαιοειδών προϊόντων (ΔΕΦΚ) που υποβάλλονται από όλες τις εταιρείες πετρελαιοειδών και γίνονται αποδεκτά από τις τελωνειακές αρχές την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εξυπακούεται ότι, για πετρελαιοειδή προϊόντα για τα οποία δεν κοινοποιούνται τιμές καθότι δεν διατίθενται από την εταιρεία ΕΛ.ΠΕ αλλά αποτελούν αντικείμενο εμπορίας από άλλες εταιρείες, το σύστημα αποστολής τιμών πετρελαιοειδών προϊόντων δεν τυγχάνει
εφαρμογής και η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται βάσει σχετικών τιμολογίων πώλησης.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι:

- σε περίπτωση που μία ημέρα δεν σας έχουν κοινοποιηθεί τιμές, λόγω μη διαθεσιμότητας π.χ λόγω αργίας, απεργίας κ.λ.π, εφαρμόζονται οι τιμές που έχουν γνωστοποιηθεί τελευταία από την υπηρεσία μας.

- σε περίπτωση που για ένα προϊόν δεν κοινοποιείται τιμή καθότι δεν διατίθεται πλέον από την εταιρεία ΕΛ.ΠΕ, τυχόν αποθέματα τίθενται σε ανάλωση με την τιμή του προϊόντος που έχει κοινοποιηθεί τελευταία από την υπηρεσία μας.

- σε περίπτωση που κάποια ημέρα δεν διατίθεται τιμή BIODIESEL κίνησης, για τη θέση σε ανάλωση αποθεμάτων λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κοινοποιηθείσα τιμή από την υπηρεσία μας και όχι τιμή DIESEL χωρίς προσαύξηση με BIO (β'σχετική).

- σε περίπτωση που κάποια ημέρα δεν διατίθεται τιμή DIESEL κίνησης ΒΟΡΡΑΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη τιμή DIESEL κίνησης ΝΟΤΟΣ και αντίστροφα, ενώ δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί διαφορετική τιμή DIESEL (π.χ DIESEL θέρμανσης, DIESEL DIESEL ARMY ή DIESEL NAVY) (β'σχετική).

- οι τιμές DIESEL ARMY και DIESEL NAVY χρησιμοποιούνται για τα πετρελαιοειδή προϊόντα που παραλαμβάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

- οι τιμές λιανικής που γνωστοποιούνται στο ΣΤ'Τελωνείο Ε.Φ.Κ Θεσσαλονίκης και στο Δ' Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (κλιμάκιο Ασπροπύργου) χρησιμοποιούνται για την παραλαβή πετρελαιοειδών προϊόντων από πρατηριούχους λιανικής.

Οι τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή ΦΠΑ θα διαβιβάζονται εφεξής, μέσω e-mail, σε καθημερινή βάση από την υπηρεσία μας προς όλες τις Τελωνειακές Αρχές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή των τιμών πετρελαιοειδών προϊόντων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε αποκλειστικά στην υπηρεσία μας στα τηλ. 210 69.87.469,409,407,448 και όχι στην εταιρεία ΕΛ.ΠΕ.

Για τυχόν τροποποιήσεις στις τιμές πετρελαιοειδών λαμβάνεται υπόψη ενημέρωση της υπηρεσίας μας και όχι της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ.

ii. Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας κατά την παράδοση πετρελαιοειδών προϊόντων ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών

Όσον αφορά τις παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών:

- για τις παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από ΦΠΑ, για τη διαμόρφωση της στατιστικής αξίας κατά την αποδοχή των οικείων τελωνειακών παραστατικών (διασαφήσεων εξαγωγής) απαιτείται υποβολή σχετικού φορολογικού στοιχείου (τιμολογίου) (γ'σχετική).

Για τα φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί σε ξένο νόμισμα, οι ισοτιμίες νομισμάτων που εφαρμόζονται για τη διαμόρφωση της στατιστικής αξίας κατά την αποδοχή του παραστατικού είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών (γ'σχετική).

- για τις παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με καταβολή ΦΠΑ διότι δεν πληρούνται, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας ΦΠΑ (άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ»), οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο, η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας κατά την αποδοχή των σχετικών τελωνειακών παραστατικών (ΔΕΦΚ) πραγματοποιείται βάσει σχετικών φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων). Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της ΔΕΦΚ δεν υπάρχει οριστική διαμόρφωση αξίας, τα οικεία τελωνειακά παραστατικά παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι την οριστική διαμόρφωση της αξίας και την υποβολή του σχετικού φορολογικού στοιχείου. Για την υποβολή του τιμολογίου και την οριστικοποίηση του εκκρεμούς τελωνειακού παραστατικού (ΔΕΦΚ) τηρούνται οι προθεσμίες που ισχύουν για την έκδοση των τιμολογίων όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.). Ως εκ τούτου η δ'σχετική Δ.Υ.Ο καταργείται.

iii. Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση

Σας υπενθυμίζουμε ότι, για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” δηλ. η αξία των προϊόντων αυτών διαμορφώνεται βάσει της δασμολογητέας αξίας, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας και προσαυξάνεται με τα λοιπά προστιθέμενα στοιχεία δηλ.:

- από δασμούς, φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα που οφείλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας και όσα εισπράττονται κατά την εισαγωγή υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και

- από τα παρεπόμενα έξοδα της εισαγωγής αγαθών όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς μέχρι του πρώτου τόπου του προορισμού τους στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον και κατά το μέρος που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δασμολογητέα αξία (ε'και στ'σχετικές).

iv. Εφαρμογή διαδικασίας ελλιπούς διασάφησης

Σε περιπτώσεις υποβολής ελλιπούς διασάφησης εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων ή παράδοσης πετρελαιοειδών προϊόντων ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών με χρήση ελλιπών διατυπώσεων εξαγωγής, για την υποβολή των σχετικών τιμολογίων τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζει ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας σε συνδυασμό με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. πρωτ. Δ19Α 5047495 ΕΞ/17.12.2012 Δ.Υ.Ο, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα :

- όσον αφορά ελλιπείς διασαφήσεις εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων, η προθεσμία για την υποβολή των τιμολογίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να καθορίσουν εξ αρχής μεγαλύτερη προθεσμία ή να παρατείνουν προθεσμία που έχει ήδη καθορισθεί έχοντας υπόψη τις προθεσμίες παραγραφής (άρθρο 256 παρ. 1 του καν. αριθ. 2454/93 της Επιτροπής περί Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα).

- όσον αφορά παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών με χρήση ελλιπών διατυπώσεων εξαγωγής, η υποβολή του τιμολογίου πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που ισχύουν για την έκδοση των τιμολογίων κατά την παράδοση (πώληση) αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, όπως ορίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).

Οι τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων που αποστέλλονται καθημερινά από την υπηρεσία μας δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τις τελωνειακές αρχές ως ένδειξη προσωρινής αξίας στη θέση 46 των ελλιπών διασαφήσεων όταν παρατηρείται μεγάλη απόκλιση μεταξύ της δηλωθείσας από το διασαφηστή προσωρινής ένδειξης αξίας και των τιμών αυτών και μέχρι την οριστικοποίηση της αξίας με την υποβολή συμπληρωματικής διασάφησης.

 

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο