Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014
Υπ. Οικ. Δ14Β 1147329/27.10.2014


Συντελεστής Φ.Π.Α. για τη συγγραφή διδακτικού υλικού για λογαριασμό Πανεπιστημίου και για τη μεταβίβαση των σχετικών δικαιωμάτων για το σύνολο του παραπάνω έργου

Υπ. Οικ. Δ14Β 1147329/27.10.2014

ΣΧΕΤ: Το με ημερομηνία 29.09.2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το θέμα εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον εφαρμοστέο συντελεστή Φ.Π.Α. για την συγγραφή διδακτικού υλικού και για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων για το σύνολο του παραπάνω έργου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από την επισυναπτόμενη στο σχετικό έγγραφό σας σύμβαση αναθέσεως έργου προκύπτει ότι, αναλάβατε έναντι αμοιβής, - καταβλητέα άπαξ υποκείμενη στις νόμιμες κρατήσεις και σε Φ.Π.Α.,- την υλοποίηση εκτέλεσης του έργου «συγγραφή διδακτικού υλικού στις θεματικές ενότητες ............», για σκοπούς εκπαίδευσης ενηλίκων. Το παραπάνω έργο συνιστά πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημά σας. Η σύμβαση προέβλεπε ότι το έργο έπρεπε να παραδοθεί με ευθύνη σας ολοκληρωμένο από πλευράς γλωσσικής επιμέλειας. Περαιτέρω, από την ίδια σύμβαση, προκύπτει ότι είχατε υποχρέωση, να συμπεριλάβετε σε Παράρτημα τις τυχόν υποδείξεις του Επιστημονικού Υπευθύνου καθώς και να ακολουθείτε, κατά τη διάρκεια της συγγραφής, τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Επιστημονικού Υπευθύνου του Υποέργου και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Έργου. Επίσης βάσει της σύμβασης προβλεπόταν να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα για το σύνολο του ως άνω έργου.

Από τη σύμβαση δεν προκύπτει εάν υπήρχε υποχρέωση διαρκούς απασχόλησης και φυσικής σας παρουσίας στους χώρους εργασίας του ........, κατά συνέπεια η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται στα πλαίσια άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

2. Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του Ν. 3842/2010 καταργήθηκε από 1.7.2010 η διάταξη της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχονται από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης. Ειδικότερα, όπως διευκρινίσθηκε με την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ.1100/24.6.2010, από 1ης Ιουλίου 2010, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερμηνευτές έργων τέχνης, στα πλαίσια της άσκησης ελευθέριου επαγγέλματός τους, υπάγονται στο φόρο όπως άλλωστε και τα περιουσιακά και συγγενικά τους δικαιώματα. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, Κεφάλαιο Β΄ - Υπηρεσίες, παρ.3, του ίδιου Κώδικα οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α..

3. Εν όψει των ανωτέρω, η βάσει της σύμβασης ανάθεσης έργου αμοιβή σας, για τη συγγραφή του διδακτικού υλικού για λογαριασμό του .......... και για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων επί του ως άνω έργου, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13%).

 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο