Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014
Υπ. Οικ. Δ13 ΦΜΑΠ 1097133/01.07.2014

Χρονικό σημείο συνδρομής προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013

Υπ. Οικ. Δ13 ΦΜΑΠ 1097133/01.07.2014

Σε απάντηση του α΄ σχετικού και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση μέρη, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 3 της υποπαραγράφου Α7 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α), υποκείμενο του ΕΕΤΑ είναι ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτού, την 1η Μαΐου 2013, ενώ, σύμφωνα με την περ. 5 το ΕΕΤΑ υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας της 1ης Μαΐου 2013. Επομένως, η ημερομηνία 1-5-2013 είναι η ημερομηνία βάσης υπολογισμού του ΕΕΤΑ, κατά την οποία κρίνεται, κατά κανόνα, η πλήρωση των προϋποθέσεων για την επιβολή του ή για την εξαίρεση από αυτό.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.11 της ίδιας υποπαραγράφου, δεν οφείλεται το ΕΕΤΑ για ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών σε άνεργο που πληροί τις προϋποθέσεις ανεργίας κατά το νόμο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1101/13.5.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στις περιπτώσεις που ακίνητο απαλλάσσεται από ΕΕΤΑ, η εν λόγω απαλλαγή διενεργείται από την αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του δικαιούχου Δ.Ο.Υ., εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει, εκτός των άλλων, φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, από την οποία να προκύπτει η κύρια κατοικία του φορολογούμενου.

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι, για την πλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από το ΕΕΤΑ έτους 2013, κρίσιμη ημερομηνία ως προς την ιδιοκατοίκηση είναι αυτή της 1-5-2013. Προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, αλλά και των Δ.Ο.Υ., το πραγματικό αυτό γεγονός της ιδιοκατοίκησης τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τεκμαίρεται ότι υφίσταται, εάν οι φορολογούμενοι έχουν δηλώσει ως κύρια κατοικία το ακίνητο, για το οποίο αιτούνται την απαλλαγή, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικούς έτους 2013, όπως προβλέπεται και από την ΠΟΛ.1101/13.5.2013. Η εν λόγω πρόβλεψη σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν μπορεί να αποδείξει, με κάθε πρόσφορο μέσο, το γεγονός της ιδιοκατοίκησης κατά την 1-5-2013, σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση με όσα προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της φορολογουμένης .............................. προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι, σε ανύποπτο χρόνο, είχε υποβάλει δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων για αλλαγή διεύθυνσης (την 12-3-2013), ημερομηνία πριν την 1-5-2013 και πριν την έκδοση του νόμου 4152/2013.

Για τους παραπάνω λόγους, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι, εφόσον κρίνετε πως πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για απαλλαγή του συγκεκριμένου ακινήτου από το ΕΕΤΑ λόγω ανεργίας, δεν αποτελεί λόγο απόρριψης του αιτήματος της φορολογούμενης το γεγονός της αναγραφής διαφορετικής διεύθυνσης κύριας κατοικίας στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012).

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο