Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014
Υπ. Οικ.: Δ12Β 1091312/18.06.2014

Φορολογική μεταχείριση ζημιών ή κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από το υποκατάστημά της.

Υπ. Οικ.: Δ12Β 1091312/18.06.2014


ΣΧΕΤ.: Οι από 16.12.2013, 9.12.2013 και 5.12.2013 αιτήσεις (e-mails) της εταιρείας «...............Α.Ε.»

Απαντώντας στις σχετικές αιτήσεις, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 και οι οποίες εφαρμόστηκαν για τα φορολογικά έτη που άρχισαν πριν την 1.1.2014, αντικείμενο του φόρου σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτει, μεταξύ άλλων, ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ο φόρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας σύμφωνα με τις Σ.Α.Δ.Φ..

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογούμενου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

4. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας με τις πιο πάνω σχετικές αιτήσεις, προκύπτει ότι η εταιρεία «..................ΑΕ» έχει ιδρύσει υποκατάστημα στην Σερβία προκειμένου για την κατασκευή τεχνικών έργων στη χώρα αυτή. Η σχετική σύμβαση για την κατασκευή των υπόψη έργων, καθώς και η τιμολόγηση αυτών, στη χρήση 2013, γίνεται στο όνομα της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας. Ωστόσο, όλες οι δαπάνες του έργου, στην ίδια χρήση, πραγματοποιούνται από το υποκατάστημα της εταιρείας στην Σερβία.

5. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι η εταιρεία «.........................ΑΕ», ως ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, στη χρήση 2013, θα φορολογηθεί στην Ελλάδα για το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και επομένως, θα συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός της και τυχόν κέρδος που απέκτησε από την δραστηριότητα του υποκαταστήματός της στην Σερβία.

Τυχόν ζημία που προέρχεται από το υποκατάστημα στην Σερβία δεν συμψηφίζεται με κέρδη του κεντρικού που βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά μόνο με θετικά εισοδήματα που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει το υποκατάστημα στην αλλοδαπή στις επόμενες διαχειριστικές περιόδους, εφόσον βέβαια επιτρέπεται από τη φορολογική νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας (σχετ. 1042192/10603/Β0012/30.6.2004, 1119037/11617πε/Β0012/13.1.2006 έγγραφά μας).

Επομένως, εάν από τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύψει θετικό αποτέλεσμα, αυτό προστίθεται στα κέρδη και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, ενώ αντίθετα εάν προκύψει ζημία, αυτή δεν αναγνωρίζεται (σχετ. 1073837/10978/Β0012/22.9.2009 έγγραφό μας).

Στην περίπτωση κατά την οποία με βάση τη νομοθεσία της Σερβίας, η εταιρεία φορολογηθεί για το κέρδος του υποκαταστήματος στη χώρα αυτή, θα εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο του οικείου οικονομικού έτους, το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στη Σερβία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994.

6. Η Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων στην οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένες τις σχετικές αιτήσεις, παρακαλείται για τυχόν δικές της ενέργειες.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο