Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 12 Μαϊου 2014
Υπ. Οικ. Δ14Α 1071323/08.05.2014

Διευκρινίσεις για ΠΟΛ 1164/2013

Υπ. Οικ. Δ14Α 1071323/08.05.2014

ΣΧΕΤ: Το από 26.7.2013 ηλεκτρονικό σας μήνυμα

Με το ανωτέρω σχετικό και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ζητάτε διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Πολ.1164/20.6.2013 περί της αντιμετώπισης από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας, στην περίπτωση της εταιρίας σας, η οποία αναλαμβάνει τις επισκευές μέσω υπεργολάβων, στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας, οχημάτων που η μητρική πολωνική εταιρία πωλεί απευθείας στους τελικούς καταναλωτές. Συγκεκριμένα η εταιρία αγοράζει ανταλλακτικά από την κατασκευάστρια εταιρία τα οποία αποστέλλει χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, με το οποίο συνεργάζεται, προκειμένου να τοποθετηθούν πάνω στα οχήματα που έχουν πωληθεί από την κατασκευάστρια. Το συνεργείο τιμολογεί την εταιρία σας για την υπηρεσία της επισκευής και αυτή με τη σειρά της τιμολογεί την κατασκευάστρια ξεχωριστά για τα ανταλλακτικά και για τις υπηρεσίες.

Με τα δεδομένα αυτά, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας:

1. Με την Πολ.1164/20.6.2013, παράγραφος 1 περ. β', διευκρινίστηκε ότι η αναπλήρωση του κόστους επισκευής (υπηρεσία και ανταλλακτικά) που καταβάλλεται από τον κατασκευαστή στον πωλητή των αγαθών αυτών συνιστά αποζημίωση πρός τον πωλητή για την κάλυψη του κόστους παροχής εγγύησης και συνεπώς δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α.

2. Αντίθετα η περίπτωση, στην οποία αναφέρεστε στο έγγραφό σας, που η εταιρία σας δεν πωλεί η ίδια το επισκευαζόμενο αγαθό για το οποίο παρέχεται εγγύηση, αλλά παρέχει υπηρεσίες επισκευής στην κατασκευάστρια εταιρία του οχήματος, δεν αντιμετωπίζεται ως αποζημίωση μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ αλλά ως παροχή υπηρεσίας για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τόπου φορολογίας του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ, εν προκειμένω της παραγράφου 2α', με τις οποίες προβλέπεται φορολόγηση στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας.

3. Ειδικά σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά που παραδίδονται στα πλαίσια της παρεχόμενης υπηρεσίας και αναφορικά με την τιμολόγηση αγαθού ή υπηρεσίας, σύμφωνα πλέον με τον Κ.Φ.Α.Σ. που ισχύει από 1.1.2013 και όπως έχει διευκρινιστεί από τη Διοίκηση, στην περίπτωση που η χρήση των υλικών είναι στενά συνδεδεμένη και απαραίτητη για την επισκευή, θεωρείται παροχή υπηρεσίας, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία προέχει η πώληση των αγαθών, τότε η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται ως μεικτή δραστηριότητα, δηλαδή παροχή υπηρεσίας και εμπορία αγαθών. Όταν πρόκειται για διακριτές πράξεις παροχής υπηρεσιών και παράδοσης αγαθών, αυτές πρέπει να τιμολογούνται χωριστά με τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή οι μεν υπηρεσίες ως πράξεις λήπτη (όπως προαναφέρθηκε), οι δε παραδόσεις αγαθών με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο