Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 8 Μαϊου 2014
Υπ. Οικ. ΔΠΕΙΣ Δ 1069382/02.05.2014

Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων IV και V του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. Δ5Α 1123655/06.08.2013 με θέμα «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε.)»

Υπ. Οικ. ΔΠΕΙΣ Δ 1069382/02.05.2014

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΟ 1009034 ΕΙ/16.01.2014 έγγραφο του ειδικού εκκαθαριστή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.
2. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΟ 1011811 ΕΙ/20.01.2014 έγγραφο του ειδικού εκκαθαριστή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας.

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί από τους ειδικούς εκκαθαριστές των Συνεταιριστικών Τραπεζών Εύβοιας και Δωδεκανήσου σχετικά με τον τρόπο απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους, σας παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Εφόσον υπάρχει αδυναμία απόδοσης των εισπραττομένων ποσών από τον φορέα είσπραξης εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, δεν λογίζεται ως υπαίτιος για την καθυστέρηση. Συνεπώς δεν εφαρμόζονται οι κυρώσεις των παραγράφων IV και V του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013.

Στην περίπτωση αυτή την απόδοση διενεργεί ο ειδικός εκκαθαριστής που ορίζεται μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του φορέα είσπραξης, ο οποίος οφείλει να καταθέσει τα εισπραχθέντα και μη αποδοθέντα λόγω της ανάκλησης άδειας ποσά με την παρακάτω διαδικασία:

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διορισμού του, καταθέτει τα εν λόγω ποσά στο λογαριασμό IBAN GR2701000230000000200121010 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Επίσης αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων - Γραφείο στη ΓΓΔΕ την ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων ανά φόρο, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, συνολικό ποσό κατάθεσης, Επωνυμία, Α.Φ.Μ., καθώς και τον αντίστοιχο κωδικό Πληρωμής ανά περίπτωση.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού εισάγει στο ημερολόγιο εισπράξεων το συνολικό ποσό κάθε φόρου πιστώνοντας τον αντίστοιχο -κατά περίπτωση- λογαριασμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές) με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τον ειδικό εκκαθαριστή και μετά από επιβεβαίωση της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων για την απόδοση στο Δημόσιο των εν λόγω ποσών, ενεργεί κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος είσπραξης ενημερώνοντας τις μερίδες των φορολογουμένων που τηρούνται ηλεκτρονικά στο TAXIS. Ο υπολογισμός της χορήγησης έκπτωσης λόγω εφάπαξ καταβολής των προσαυξήσεων, τελών και προστίμων για τα χρέη που πιστώνονται με την ανωτέρω διαδικασία γίνεται σύμφωνα με την πραγματική ημερομηνία καταβολής (τελευταία ημερομηνία λειτουργίας των φορέων είσπραξης) που έγινε από τους πελάτες των τραπεζών. Η ημερομηνία αυτή θα λαμβάνεται υπόψη και για τη διαχείριση ειδικών περιπτώσεων (π.χ. πληρωμές που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων, ρυθμίσεων), για τις οποίες μπορεί να απαιτηθεί και η συνδρομή των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. για την τακτοποίηση της εικόνας των φορολογουμένων.

Ειδικότερα, για την περίπτωση των υπό ειδική εκκαθάριση Συνεταιριστικών Τραπεζών Εύβοιας και Δωδεκανήσου η απόδοση των εισπραχθέντων και μη αποδοθέντων, λόγω της ανάκλησης της άδειάς τους, ποσών θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο