Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 2 Μαϊου 2014
Υπ. Οικ. Δ14Α 1043306/05.03.2014

Μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου και πώλησή του σε τρίτο πρόσωπο πριν την λήξη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού - Εφαρμογή της Πολ. 1083/2008

Υπ. Οικ. Δ14Α 1043306/05.03.2014

Σχετ.:
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με το ανωτέρω σχετικό ζητάτε διευκρίνιση εάν στην περίπτωση πώλησης αυτοκινήτων από εταιρίες μακροχρόνιας μίσθωσης σε τρίτο πρόσωπο (εκτός του μισθωτή), εφαρμόζονται οι προβλέψεις της εγκυκλίου Πολ.1083/16.5.2008, όσον αφορά τον συνυπολογισμό του ΦΠΑ που εισπράχθηκε από τα μισθώματα κατά το χρόνο του διακανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.3.α.αα του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

2. Με την εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι στην περίπτωση που το αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή πριν την λήξη της πενταετούς περιόδου και διενεργείται διακανονισμός της έκπτωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33.3.α.αα. του Κώδικα ΦΠΑ, λαμβάνεται υπόψη πέραν του ΦΠΑ της αξίας πώλησης και ο ΦΠΑ των μισθωμάτων που έχουν καταβληθεί από τον μισθωτή έως την στιγμή της παράδοσης.

3. Με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροχρόνιας μίσθωσης παραχωρείται έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος και παρέχεται στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα αγοράς του κατά την λήξη της σύμβασης.

Με την εγκύκλιο Πολ.1083/16.5.2008, όπως αυτή διευκρινίσθηκε στη συνέχεια με το έγγραφό μας Δ14Α 1102502/9.7.2012, αναγνωρίστηκε, λόγω της ιδιομορφίας των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροχρόνιας μίσθωσης, η ανάγκη συνυπολογισμού του ΦΠΑ που εισπράχθηκε κατά την περίοδο της μίσθωσης, ώστε να μην υποχρεούνται οι επιχειρήσεις στην καταβολή αδικαιολόγητου ΦΠΑ κατά το χρόνο της παράδοσης.

Η λογική αυτή δεν διαφοροποιείται, ανάλογα με το εάν το αυτοκίνητο πωλείται στον μισθωτή ή σε άλλο (τρίτο πρόσωπο).

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η εγκύκλιος Πολ.1083/16.5.2008 εφαρμόζεται και στην περίπτωση πώλησης αυτοκινήτου, που έχει χρησιμοποιηθεί σε μακροχρόνια μίσθωση, σε τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33.3.α.αα, εκτός από τον ΦΠΑ που αναλογεί στην πώληση του αυτοκινήτου λαμβάνεται υπόψη και ο ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί και έχει αποδοθεί για τα μισθώματα μέχρι το χρόνο πώλησης του αυτοκινήτου.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο