Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 8 Απριλίου 2014
Υπ. Οικ. Δ13Β 1055638/02.04.2014

Kαταβολή φ.μ.α. με ταυτότητα οφειλής κατ' άρθρο 15 ν. 4223/2013

Υπ. Οικ. Δ13Β 1055638/02.04.2014

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται, αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31.12.2013), με το οποίο αποδεσμεύεται ουσιαστικά η υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων από την καταβολή του φόρου, για δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1-1-2014, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η καταβολή του φόρου αποδεικνύεται από αποδεικτικό καταβολής, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τη σύνταξη του συμβολαίου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2β του άρθρου 13 του α.ν. 1521/1950.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση του προβλεπόμενου αποδεικτικού καταβολής, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη, είναι απαραίτητο, ο αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης υπάλληλος της φορολογικής διοίκησης, μετά την έκδοση της ταυτότητας οφειλής και την καταβολή του φόρου από τον υπόχρεο, να βεβαιώνει σε εμφανές σημείο στο σώμα της δήλωσης την εξόφληση του βάσει δήλωσης φόρου, αναγράφοντας το καταβληθέν ποσό, την ημερομηνία καταβολής, τον αριθμό και την ημερομηνία του αποδεικτικού είσπραξης και το πιστωτικό ίδρυμα που το εξέδωσε, όπως αυτά εμφανίζονται ηλεκτρονικά στην εικόνα του φορολογούμενου.

Μόνο μετά από αυτή τη διαδικασία είναι σύννομη η επισύναψη στο σχετικό συμβόλαιο, του αντιγράφου της παραληφθείσας δήλωσης.
Ευνόητο είναι ότι εφόσον κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής, η καταβολή του φόρου με την ταυτότητα οφειλής γίνεται στα τμήματα εσόδων των αρμοδίων για την παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ., αποφεύγεται η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών (μετάβαση από τη Δ.Ο.Υ. στην Τράπεζα και επιστροφή στη Δ.Ο.Υ.) όσο και των Δ.Ο.Υ. (σχετική η ΔΗΛΕΔ Β 0000037 ΕΞ /02.01.2014).

Τέλος επισημαίνουμε ότι σε όσες δηλώσεις έχουν παραληφθεί από 2/1/2014 μέχρι σήμερα από τις Δ.Ο.Υ. και δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, προκειμένου να είναι έγκυρο το αντίγραφο για τη σύνταξη του συμβολαίου, παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., αφού ελέγξουν στο πληροφοριακό σύστημα και επιβεβαιώσουν την εξόφληση του οικείου φόρου σε σχέση με την ταυτότητα οφειλής, να βεβαιώνουν στο σώμα της δήλωσης την εξόφληση του φόρου κατά τα ανωτέρω (είτε ο φόρος κατεβλήθη στα τμήματα εσόδων των Δ.Ο.Υ. ή σε κάποιο Πιστωτικό Ίδρυμα).

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο