Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014
Υπ. Οικ. Δ14Α 1001469/02.01.2014

Φορολογητέα αξία αμοιβής δικαστικού επιμελητή.

Υπ. Οικ. Δ14Α 1001469/02.01.2014

ΣΧΕΤ: «Το με αρ. πρωτ ......ερώτημα του .....και το από ......ερώτημα του ....»

Ι) ΦΠΑ

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών ερωτημάτων, σχετικά με τη φορολογητέα αξία από πλευράς ΦΠΑ επί αμοιβής δικαστικού επιμελητή που υπολείπεται της νόμιμης αμοιβής, όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική ΚΥΑ 2/54638/0022/26.8.2008 (ΦΕΚ 1716 Β726.8.2008), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί της πραγματικής αμοιβής που λαμβάνεται ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη υπηρεσία και όχι επί τεκμαρτής ή νόμιμης αμοιβής. Κατά συνέπεια, η αμοιβή που πράγματι εισπράχθηκε αποτελεί την φορολογητέα βάση επί της οποίας επιβάλλεται ΦΠΑ ακόμη και αν αυτή υπολείπεται της αμοιβής που καθορίζεται ως νόμιμη βάσει της σχετικής ΚΥΑ. 

II) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι, μεταξύ άλλων, οι αμοιβές από την άσκηση του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

3. Με το άρθρο 1, παράγραφος 1 του Π.Δ. 68/2011 (ΦΕΚ Α' 153) ορίζεται ότι το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή εξαιρείται από τη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ.1 του ν.3919/2011, ενώ οι περιορισμοί που αφορούν την πρόσβαση και την άσκησή του και προβλέπονται στο ν.2318/1995 διατηρούνται, στο σύνολό τους, σε ισχύ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος.

Οι διατηρούμενοι σε ισχύ περιορισμοί ως έχουν, σύμφωνα με την ειδική περί δικαστικών επιμελητών ανωτέρω νομοθεσία, αφορούν τις περιπτώσεις α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ και ι της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3919/2011.

4. Περαιτέρω, ως περιορισμοί, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου νοείται η περίπτωση θ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3919/2011, με την οποία ορίζεται ότι η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστή κέρδους ή με άλλο ποσοστιαίο υπολογισμό.

5. Ακόμα, με την αριθ. 67506/8.8.2012 (ΦΕΚ Β' 2333/17.8.2012) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται η αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες αμοιβές. Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση, καθορίστηκε η διαδικασία εκκαθάρισης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή αποζημίωσης σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές που παρέχουν νομική βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3226/2004 όπως αυτό ισχύει. Στους δικαιούχους καταβάλλεται η αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις κατώτατα όρια καθορισμού αμοιβής, εφόσον παρείχαν νομική βοήθεια.

6. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. Λ 8378/ΠΟΛ.141/3.10.1983 και 1124194/9588-1/0016/ΠΟΛ.1248/21.10.1994 διαταγές) ότι όταν στο δικαστικό επιμελητή καταβάλλεται και κάποιο ποσό σαφώς καθορισμένο και αναφερόμενο σε δαπάνη που έγινε από αυτόν για εκπλήρωση υποχρέωσης του πελάτη του υπέρ τρίτου προσώπου, το ποσό αυτό δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί ακαθάριστη αμοιβή του ελεύθερου επαγγελματία. Για αμοιβές που καταβάλλονται σε δικαστικούς επιμελητές για την εκτέλεση διάφορων πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, στο συνολικό ποσό των οποίων περιλαμβάνεται και ποσό για την πληρωμή του μάρτυρα που χρησιμοποιήθηκε για λογαριασμό του εντολέα - πελάτη τους, ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί ενεργείται στο ποσό της ακαθάριστης αμοιβής που απομένει μετά την αφαίρεση της αμοιβής του μάρτυρα που χρησιμοποιήθηκε, εφόσον βέβαια αποδεικνύεται η καταβολή της. Από την αμοιβή αυτή δεν αφαιρείται η δαπάνη για οδοιπορικά έξοδα που πραγματοποιήθηκε από τους δικαστικούς επιμελητές κατά τη διοικητική εκτέλεση, καθόσον η δαπάνη αυτή δε γίνεται για εκπλήρωση υποχρέωσης του πελάτη τους, αλλά είναι απόρροια της εντολής που εκτελούν.

7. Ύστερα από τα παραπάνω, από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, ως ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή δικαστικού επιμελητή, θεωρείται η καθοριζόμενη με Υπουργικές Αποφάσεις νόμιμη αμοιβή. Όταν όμως η πραγματική αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δικαστικού επιμελητή υπερβαίνει την παραπάνω ελάχιστη αμοιβή φορολογείται για την πραγματική αμοιβή που έλαβε. Τέλος, τα μοναδικά ποσά που δεν αποτελούν ακαθάριστη αμοιβή του δικαστικού επιμελητή είναι τα σαφώς καθορισμένα και αναφερόμενα σε δαπάνη που έγινε από αυτόν για εκπλήρωση υποχρέωσης του πελάτη του, υπέρ τρίτου προσώπου. Δαπάνες όπως οδοιπορικά έξοδα, δαπάνες για φαξ και φωτοτυπίες κ.λπ. δεν θεωρούνται δαπάνες σαφώς καθορισμένες για τον πελάτη, αλλά δαπάνες που βαρύνουν το δικαστικό επιμελητή και συνεπώς συμπεριλαμβάνονται στην ακαθάριστη αμοιβή του στην οποία διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

III) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών στοιχείων σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Υποπ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) υφίστανται και εφαρμόζονται για να εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των υπόχρεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των πράγματι συμβαλλομένων, γεγονός που επιτυγχάνεται με την καταγραφή της πραγματικής φύσης των συναλλαγών στα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν (άρθρο 2§1 Κ.Φ.Α.Σ.) αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων.

2. Ενόψει των ανωτέρω, η ορθή απεικόνιση των δεδομένων των συναλλαγών στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία των δικαστικών επιμελητών γίνεται βάσει των πραγματικών γεγονότων και δεδομένων που απαρτίζουν τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των αμοιβών που δικαιούνται να λάβουν για τις υπηρεσίες που παρείχαν, σύμφωνα και με τα ανωτέρω αναφερόμενα στις ενότητες Ι και ΙΙ του παρόντος.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο