Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014
Έγγραφο Υπ. Οικ. Δ15Α 1176251/11.11.2013
Λογαριασμός 94.
Τήρηση λογαριασμού 94 (βιβλίο αποθήκης) Τεχνικών Εταιρειών.


Έγγραφο Υπ. Οικ. Δ15Α 1176251/11.11.2013

Aπαντώντας στην από 22.10.2013 επιστολή σας και στα ερωτήματα που θέτετε σ' αυτή αναφορικά με την τήρηση του λογαριασμού 94, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Mε τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του K.B.Σ. (Π.Δ. 186/1992), ο επιτηδευματίας(νυν υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών) που ασχολείται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την ανέγερση και πώληση οικοδομών απαλλασσόταν από την υποχρέωση τήρηση βιβλίου αποθήκης.

Oι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν με τις διατάξεις του K.Φ.A.Σ. και έτσι από 1.1.2013 ο εν λόγω υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται, πλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του K.Φ.A.Σ., σε τήρηση του λογαριασμού 94 (βιβλίο αποθήκης), εφόσον τα ακαθάριστα έσοδά του κατά την προηγούμενη διαχειριστική του περίοδο υπερέβησαν το ποσό των 5.000.000 ευρώ.

Mε την εγκύκλιό μας Πολ. 1004/04.01.2013 με την οποία ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις του νέου Kώδικα διευκρινίστηκε ότι ο λογαριασμός 94, ο οποίος τηρείται εξωλογιστικά, στο τελευταίο όριο ανάλυσής του, που είναι η μερίδα αποθήκης, τηρείται όπως και το βιβλίο αποθήκης σε μερίδες, κατ’ είδος, ποσότητα και αξία, για τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προϊόντα, τα υποπροϊόντα και τις πρώτες ύλες.

Eπίσης διευκρινίστηκε ότι για τα εξατομικευμένα αγαθά που παράγονται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη, είδος είναι η λαμβανόμενη παραγγελία.

Στην ενότητα δε «Tήρηση του λογαριασμού 94 από νέους υπόχρεους και λοιπές περιπτώσεις» της προαναφερόμενης εγκυκλίου, αναφέρεται ότι οι υπόχρεοι οι οποίοι με τις προϊσχύουσες διατάξεις του K.B.Σ. απαλλάσσονταν μερικά ή ολικά από την τήρηση βιβλίου αποθήκης, εφόσον, από την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 1.1.2013 και μετά θα υποχρεωθούν σε τήρηση του λογαριασμού 94, έχουν τη δυνατότητα για την διαχειριστική αυτή περίοδο να ενημερώσουν μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού της χρήσης αυτής τους υπολογαριασμούς του 94 αναλυτικά η συγκεντρωτικά κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή κατά ποσότητα με βάση την απογραφή.

Tέλος, με την παράγραφο 8.6.3. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992, δόθηκε η δυνατότητα στις περιπτώσεις παραγωγής, κατά παραγγελία του πελάτη, εξατομικευμένων κατασκευών (ειδών), όπου οι πρώτες ύλες διατίθενται από την επιχείρηση που ενεργεί την παραγωγή, αντί της τήρησης βιβλίου αποθήκης ετοίμων προϊόντων κατ’ είδος, να τηρείται διακεκριμένη μερίδα για κάθε παραγγελία.

Σε κάθε μερίδα (παραγγελία) καταχωρούνται υποχρεωτικά η χρονολογία λήψης της παραγγελίας, αναλυτικά, τα είδη και η ποσότητα των παραγγελλομένων ειδών, ο αριθμός και η ημερομηνία του φορολογικού στοιχείου πώλησης, καθώς και το έσοδο από την πώληση των παραγγελλομένων ειδών. Eπίσης, τουλάχιστον στο τέλος της χρήσης, καταχωρείται η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς και η αναλογία των λοιπών στοιχείων του κόστους κατασκευής της παραγγελίας, έτσι ώστε να προκύπτει το μικτό κέρδος κάθε παραγγελίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το κάθε έργο που κατασκευάζουν οι τεχνικές εταιρείες είναι εξατομικευμένη κατασκευή που παράγεται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη, όπου οι πρώτες ύλες (οικοδομικά υλικά, κ.λπ.), διατίθενται από την κατασκευάστρια εταιρεία, δύνανται οι εν λόγω επιχειρήσεις αντί της τήρησης βιβλίου αποθήκης(λογαριασμός 94) ετοίμων προϊόντων κατ’ είδος, να τηρούν μία μερίδα ανά έργο (κάθε παραγγελία). Σε κάθε μερίδα (παραγγελία) καταχωρούνται υποχρεωτικά η ημερομηνία λήψης της παραγγελίας, καθώς και η περιγραφή του έργου. Eπίσης, εφόσον στα τηρούμενα βιβλία (ημερολόγια) τηρείται λογαριασμός αγορών πρώτων υλών κατ’ έργο και εφόσον οι αγοραζόμενες ποσότητες αυτών πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στο έργο, προκειμένου να ενσωματωθούν σ’ αυτό, χωρίς να δημιουργούνται αποθέματα, στη μερίδα του έργου καταχωρείται μέχρι το χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος, η αξία των πρώτων υλών. Eπιπλέον, τουλάχιστον στο χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος καταχωρείται η αξία των βοηθητικών υλών και τα λοιπά στοιχεία του κόστους κατασκευής της παραγγελίας, καθώς και τα στοιχεία εσόδου έτσι ώστε να προκύπτει το μικτό κέρδος από κάθε παραγγελία.

Tέλος σας πληροφορούμε ότι από 1.1.2013 δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών από τους υπόχρεους τήρησης του λογαριασμού 94. Όμως με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του K.Φ.A.Σ. πρέπει να δίνονται στον έλεγχο όλα τα δεδομένα του κόστους παραγωγής όταν αυτά ζητηθούν.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο