Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014
Υπ. Οικ. Πολ. 1066/27.02.2014

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους

Υπ. Οικ. Πολ. 1066/27.02.2014

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4238/2014 (ΦΕΚ Α' 38/17.2.2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με την δυνατότητα εξέτασης από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας του άρθρου 63 του ν.4174/2013 όπως ισχύει, υποθέσεων (αιτήσεων επί εκδοθεισών μέχρι 31.7.2013 καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου) οι οποίες είχαν εισαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 Α' του ν.2238/1994 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) και δεν εξετάσθηκαν από αυτή σύμφωνα με προβλεπόμενα στο άρθρο τέταρτο του ν. 4183/2013 (ΦΕΚ186Α'/11.9.2013) μέχρι και 31.12.2013 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους:

Α. Υπαγόμενες υποθέσεις

1. Με την περίπτωση α΄ του ως άνω άρθρου 50 του ν.4238/2014, ορίζεται ότι υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70 Α' του ν. 2238/1994 (Α' 151) (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), για τις οποίες αυτή ήταν αποκλειστικά αρμόδια, και οι οποίες δεν εξετάστηκαν έως την 31.12.2013 ή εξετάσθηκαν και αναπέμφθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση, δύνανται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής υποβολής, να εξετάζονται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Δ.Ε.Δ του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μετά την οποία η σχετική αίτηση θεωρείται ότι έχει σιωπηρά απορριφθεί. Η αίτηση εξετάζεται, μόνο εφόσον υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την υποβολή της αίτησης (και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην εν λόγω διαδικασία), τυχόν βεβαιώσεις οφειλών που εδράζονται στις αντίστοιχες υποθέσεις διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις του Δημοσίου επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να αποφανθεί η Δ.Ε.Δ.

Με την υποβολή της αίτησης και πριν την διαγραφή των βεβαιωμένων η αρμόδια Φορολογική Αρχή (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα), εξετάζει αν η αίτηση πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης α΄ του άρθρου 50 του ν.4238/2014,καταλαμβάνουν υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών που αφορούν υποβληθείσες εντός της προβλεπόμενης από την κοινοποίηση στον υπόχρεο των οικείων καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου προθεσμίας αιτήσεις διοικητικής επίλυσης με ενδικοφανή χαρακτήρα, όπως και τυχόν λοιπές από τον ίδιο εν λόγω έλεγχο εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις, για την εξέταση των οποίων η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ήταν αποκλειστικώς αρμόδιο όργανο (σχετ. ΑΥΟ Πολ.1140/5.6.2012 και εγκύκλιος Πολ.1152/15.06.2012 του Υπουργού Οικονομικών) εφόσον εκκρεμούσαν ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μέχρι και 31.12.2013.

Συνεπώς, εφόσον οι παραπάνω υποθέσεις δεν εξετάσθηκαν ή εξετάσθηκαν και αναπέμφθηκαν στην Φορολογική Διοίκηση χωρίς στην συνέχεια να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση μέχρι 31.12.2013, μπορούν να εξετάζονται από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του ν.4238/2014.

2. Περαιτέρω, με την περίπτωση β΄ του άρθρου 50 του ως άνω νόμου, προβλέπεται ότι εξαιρετικά οι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70 Α' του ν. 2238/1994, με αίτημα διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως την 31.12.2013, εφόσον τα σχετικά αιτήματα αφορούσαν σε μαζικές προσφυγές μελών σωματείων και ανάγονται στον ίδιο φορολογικό έλεγχο.

Με βάση τα παραπάνω προβλέπεται ειδικότερα ότι τα αιτήματα που ανάγονται στον ίδιο φορολογικό έλεγχο και αφορούν σε μαζικές προσφυγές μελών σωματείων, τα οποία είχαν εισαχθεί ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. στο πλαίσιο της διοικητικής επίλυσης ή του δικαστικού συμβιβασμού χωρίς να εξετασθούν από αυτή έως την 31.12.2013, εξετάζονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Β. Διαδικασία υπαγωγής και εξέταση των υποθέσεων από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

1. Για την υπαγωγή των ως άνω υποθέσεων στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση με αντίστοιχο περιεχόμενο ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών μέσω της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής που εξέδωσε τις προσβαλλόμενες με την ενδικοφανή προσφυγή πράξεις.

Στην ως άνω αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά:

α) απλό αντίγραφο της κατατεθείσας ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 70 Α' του ν. 2238/1994 ενδικοφανούς προσφυγής,

β) αντίγραφο τυχόν κατατεθείσας προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής με σχετική πράξη κατάθεσης συνοδευόμενο από αντίγραφο της κατατεθείσας στην γραμματεία του δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο της ως άνω προσφυγής σύμφωνα με το αρθ. 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

γ) Σε αντίθετη περίπτωση υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής.

Προαιρετικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνυποβάλλει με τα ως άνω και υπόμνημα με το σύνολο των ισχυρισμών του επί της ενδικοφανούς προσφυγής.

Ο φορολογούμενος ταυτόχρονα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, συνυποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο - CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται τα ως άνω έγγραφα σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου.

2. Η αρμόδια φορολογική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συντάσσει και αποστέλλει ταχυδρομικά μαζί με τα σχετικά έγγραφα στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απόψεις επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την ήδη συνταχθείσα εισήγησή της προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., καθώς και κάθε διαθέσιμο με την σχετική υπόθεση στοιχείο, απαραιτήτως δε την έκθεση ελέγχου και τις προσβαλλόμενες πράξεις, εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της αιτήσεως. Παράλληλα μεριμνά και για την άμεση αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή όλων των παραπάνω εγγράφων στην υφιστάμενη ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποδοχή των ενδικοφανών προσφυγών χρησιμοποιώντας την ένδειξη «φορολογία (είδος φόρου) : τεκμαιρόμενη αρνητική 70Α».

3. Με την παραλαβή του ηλεκτρονικού φακέλου κάθε υπόθεσης ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων (Τμήμα Ε'- Επιτροπών), ώστε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών να της παραδοθεί ο φυσικός φάκελος της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο φάκελος της υποθέσεως έχει ήδη επιστραφεί στην αρμόδια για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων φορολογική αρχή, θα πρέπει να αποστέλλεται μαζί με τα λοιπά ως άνω έγγραφα στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

4. Με την παρούσα διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για τις υποθέσεις των ενδικοφανών προσφυγών που ήδη εκκρεμούσαν ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 70 Α' του ν.2238/1994, δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναστολής καταβολής των αμφισβητούμενων ποσών, αφού τυχόν βεβαιώσεις οφειλών διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών είτε μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Σε περίπτωση δε τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης της Διεύθυνσης Επίλυσης διαφορών επί της αιτήσεως η νέα εκκαθάριση ώστε να πραγματοποιηθεί η εκ νέου βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών, θα γίνεται από την αρμόδια για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων Φορολογική Αρχή.

5. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αφού λάβει υπόψη της την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο, τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση, θα εκδίδει απόφαση εντός της ως άνω προθεσμίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 Κ.Φ.Δ. και τα οριζόμενα στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πολ  1002/2013, η οποία θα αφορά το σύνολο των πράξεων που αμφισβητούνται με την ενδικοφανή προσφυγή και θα κοινοποιείται στον φορολογούμενο και στην εκδούσα τις προσβαλλόμενες πράξεις Φορολογική αρχή, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των δυο (2) μηνών από την υποβολή της αιτήσεως του φορολογουμένου, αυτή θα θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

6. Κατά της αποφάσεως της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ο φορολογούμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, ενώ σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της αιτήσεως η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει την επομένη της παρόδου της εξηκοστής ημέρας από την υποβολή της ως άνω αιτήσεως.

7. Σε περίπτωση που τυχόν ήδη έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση απευθείας στην Δ.Ε.Δ., οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται άμεσα ώστε να συμπληρωθεί ο σχετικός φάκελος σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα διά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο