Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
Υπ. Οικ.: Δ12Β 1035675/24.02.2014

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται σε ιδιωτικές κλινικές

Υπ. Οικ.: Δ12Β 1035675/24.02.2014

ΣΧΕΤ.: Η από 17.1.2014 αίτηση του ……...

Απαντώντας στη σχετική αίτηση που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας από το............................., αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν. 4172/2013, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους οριζόμενους από τις ίδιες διατάξεις συντελεστές κατά περίπτωση και συγκεκριμένα με συντελεστή 8% για την παροχή υπηρεσιών.

2. Με την αριθ. 1060204/25.05.1994/Πολ. 1131 εγκύκλιό μας είχε γίνει δεκτό ότι οι υπόχρεοι παρακράτησης διενεργούν παρακράτηση με συντελεστή 4% στο σύνολο της καθαρής αξίας του τιμολογίου στις περιπτώσεις εξόφλησης δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιωτικές κλινικές που παρέχεται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων.

3. Περαιτέρω, με την ίδια πιο πάνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι η παρακράτηση διενεργείται από την υπηρεσία ή τον υπόλογο κατά το χρόνο της καταβολής (πληρωμής) της αξίας των αγαθών ή των υπηρεσιών και ανεξάρτητα εάν εξοφλείται ολόκληρη η αξία του τιμολογίου αγοράς ή μέρος αυτής.

4. Με το αριθ. Δ12Β 1070914/28.05.2010 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι στις αμοιβές που καταβάλλει το Ι.Κ.Α. για κάθε είδους παροχή υπηρεσίας από ιδιωτικές κλινικές, θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8%, ανακαλούμενης της 1060204/25.05.1994/Πολ. 1131 διαταγής μας.

5. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, οι οποίες εφαρμόζονται για πληρωμές που πραγματοποιούνται από την 1.1.2014 και μετά, ορίζεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

6. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας με τη σχετική αίτηση προκύπτει ότι το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει, κατέβαλλε ποσοστό 90% του ποσού των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονταν από ιδιωτικές κλινικές προς αυτό για παροχή υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και νοσοκομειακής περίθαλψης, προς τους ασφαλισμένους του, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την υποβολή τους, ενώ το υπόλοιπο 10% του ποσού κάθε φορολογικού στοιχείου καταβαλλόταν με την οριστική εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από το Ι.Κ.Α. Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας ανέκυψε το ερώτημα αν κατά την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού (10%) σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσης του αριθ. Δ12Β1070914/28.05.2010 εγγράφου μας (28.5.2010), για φορολογικά στοιχεία που είχαν εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, πρέπει να διενεργηθεί πρόσθετη παρακράτηση στο ποσό (90%) που είχε καταβληθεί πριν τις 28.5.2010, στο οποίο είχε παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έως τότε ισχύσασα για τις συγκεκριμένες αμοιβές αριθ. 1060204/25.05.1994/Πολ.1131 εγκύκλιό μας.

7. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι το αριθ. Δ12Β 1070914/28.05.2010 έγγραφό μας ισχύει για καταβολές που πραγματοποιούνται από την έκδοσή του και μετά, ανεξάρτητα αν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, προκύπτει ότι ο συντελεστής παρακράτησης φόρου εισοδήματος 8% δεν εφαρμόζεται αναδρομικά σε καταβολές που είχαν πραγματοποιηθεί πριν τις 28.5.2010 και αφορούσαν στο 90% του ποσού των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, για τις οποίες είχε διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 4%, καθόσον σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης σε περίπτωση τμηματικών καταβολών εφαρμόζεται κάθε φορά ο οικείος συντελεστής παρακράτησης φόρου που ισχύει κατά το χρόνο καταβολής της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2039/30.05.2023
Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2038/30.05.2023
Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση απαλλαγής α κατοικίας από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίου με βάση την απογραφή πληθυσμού έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1085/30.05.2023
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2037/26.05.2023
Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Α 167) με τη παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023 (Α 77)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1083/25.05.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1137/12.09.2017 (β 3293) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του εδαφίου γ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4428/2016 (Α 190) και σχετικά με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (α 163), έναντι της Ελλάδας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο