Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013
Α.Υ.Ο. Δ6Α 1166403/31.10.2013

Μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπικού και αναγκαίων πόρων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Α.Υ.Ο. Δ6Α 1166403/31.10.2013

(ΦΕΚ Β' 2775/31-10-2013)

Έχοντας υπόψη:

1. - Τις διατάξεις:

α) Των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107) « Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

β) Της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως χαρακτηρίστηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) των π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν.

ε) των π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας- Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α' 253) «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

ζ) του π.δ. 85/2005 (Α' 122) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 (Α' 58) «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 6 του ν. 3943/2011 (Α 66) « Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α'98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

θ) Την αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 25.4.2012 (ΦΕΚ Β'1363) απόφαση συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.

2. - Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/24-9-2012 (Β'2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. - Την ανάγκη εφαρμογής και υλοποίησης των διατάξεων των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και της κατανομής αρμοδιοτήτων που προβλέπεται σε αυτές, όπως επίσης της μέχρι τώρα ειδίκευσης και της φύσης των καθηκόντων του προσωπικού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

4. - Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. - Οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, όπως προβλέπονται στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α' 253), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, μεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

2. - Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν αποστερεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) από τις παραπάνω εξουσίες, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αυτό διατηρεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α'107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/2012 και 4127/2013».

3. - Εάν, κατά την διάρκεια ελέγχου που διενεργείται από το Σ.Δ.Ο.Ε., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, προκύψουν πληροφορίες φορολογικού ή τελωνειακού ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται με πληροφοριακό δελτίο στην Γ.ΓΔ.Ε. προς αξιολόγηση. Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Σ.Δ.Ο.Ε. προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Γ.ΓΔ.Ε., για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. - Ο έλεγχος των υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ολοκληρώνεται από το Σ.Δ.Ο.Ε., ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού μεταφέρονται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και καθορίζονται ως οργανικές θέσεις αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

54

131

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

14

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

63

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 

18

43

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 

10

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 

15

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3

6

9

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΣ 3

3

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Y SOFTWARE)

1

2

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

1

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

2

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3

3

ΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

2

2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

192


2. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες προστίθενται στις οργανικές θέσεις της περίπτωσης I της υποπαραγράφου Β΄ της παραγράφου 1 της αριθ. Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23.7.2013 (Β΄ 1779) απόφασής μας, καλύπτονται, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, από το προσωπικό που μεταφέρεται, με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, από το Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε., από την ίδια ημερομηνία.

3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε., ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα μειώνονται κατά αντίστοιχο αριθμό και θα ανακαθοριστούν ανά οργανική μονάδα με άλλη απόφασή μας.

'Αρθρο 3
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) μεταφέρεται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, το κατωτέρω προσωπικό, το οποίο καλύπτει τις οργανικές θέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΚΑΤΗ­ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΑΠΗ

407593

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

348441

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΟΛΩΜΟΝ

316026

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

4

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

437079

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

5

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

262261

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

6

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

110189

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΞΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

273409

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

8

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

244624

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

313940

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

10

ΕΔΕΥΑ

ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ

252817

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

11

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

0110445

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

12

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

444471

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

13

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

0258947

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

14

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

0380972

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

15

ΕΔΕΥΑ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤ

318691

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

16

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

290387

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

17

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

259051

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

18

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

0263426

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)

19

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜ

0378067

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

20

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

0110726

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

21

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

300327

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

22

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΦΕΤΖΕΛΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

290700

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

23

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0300541

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

24

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΛΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

316497

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

25

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

364497

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

26

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

403469

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

27

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

108852

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

28

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

0165464

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

29

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

0262089

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

30

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

288845

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

31

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

291088

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

32

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0311126

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

33

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ

275818

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

34

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

0311696

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

35

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΥΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

398347

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

36

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΑΝΤ.

0164228

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

37

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΜΕΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

387092

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

38

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

149633

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

39

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

292359

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

40

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

304352

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

41

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ

362343

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

42

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

0287219

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

43

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΠΕΖΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

0341156

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

44

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

366989

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

45

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΠΟΥΚΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

295097

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

46

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

305136

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

47

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΤΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

322115

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

48

ΕΔΕΥΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ.

247882

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

49

ΕΔΕΥΑ

ΠΑΝΟΥ - ΚΟΥΡΝΟΥΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

311654

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

50

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

258319

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

51

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΠΑΡΩΔΗΙΩΑΝΝΑ

0105577

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

52

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

293548

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

53

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

292672

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

54

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΖΩΗ

113902

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

55

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

293092

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

56

ΕΔΕΥΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

312736

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

57

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.

0387167

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

58

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

257782

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

59

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

315135

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

60

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

293639

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

61

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΑΡΑΓΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ

0274547

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

62

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΙΩΖΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

319137

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

63

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΠΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

297242

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

64

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

380691

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

65

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

364869

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

66

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

392688

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

67

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

400044

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

68

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

340422

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

69

ΕΔΕΥΑ

ΤΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓ.

304071

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

70

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

298331

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

71

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΖΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

289033

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

72

ΕΔΕΥΑ

ΤΖΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

302034

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

73

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΣΕΠΕΛΗ-ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

261560

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

74

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

293894

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

75

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΣΙΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ

285571

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

76

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

379198

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

77

ΚΡΗΤΗΣ

ΤΣΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

381533

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

78

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΥΡΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

310433

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

79

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

300939

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

80

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

381962

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

81

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

131250

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

82

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΛΔΕΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

274563

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

83

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

252577

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

84

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

259473

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

85

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

0397687

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

86

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΥΣΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

290395

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

87

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

329680

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

88

ΕΔΕΥΘ

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

0443937

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)

89

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

261438

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

90

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

291922

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

91

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

284083

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

92

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

355735

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

93

ΕΔΕΥΑ

ΓΚΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ

149971

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

94

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΑΜΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

274704

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

95

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

441717

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

96

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

306498

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

97

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

250852

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

98

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

360305

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

99

ΕΔΕΥΑ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓ.

250118

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

100

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ

365254

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

101

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

471938

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ

102

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΠΑΤΣΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

402123

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

103

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

0099242

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

104

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

0170431

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

105

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

447953

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

106

ΕΔΕΥΑ

ΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ.

366757

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

107

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΖΩΗ

0246298

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

108

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ

0273243

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

109

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓ.

0149732

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

110

ΕΔΕΥΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.

349910

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

111

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

400242

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

112

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

282921

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

113

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

397166

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

114

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

258848

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

115

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

420232

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

116

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

405951

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

117

ΕΔΕΥΑ

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

348979

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

118

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

365239

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

119

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

405456

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

120

ΚΡΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

105981

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

121

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.

0113654

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

122

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓ.

0302455

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

123

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

255497

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

124

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

334706

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

125

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

441642

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

126

ΕΔΕΥΘ

ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ

0354001

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

127

ΕΔΕΥΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝ.

406058

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

128

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

0147975

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

129

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

419317

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

130

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

283960

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

131

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

322875

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

132

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

358742

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

133

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΡΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ

463026

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

134

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

351791

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

135

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

283481

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

136

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΔΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

389304

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

137

ΕΔΕΥΘ

ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

0397331

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

138

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΚΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

0149047

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

139

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

356493

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

140

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ

358093

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

141

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

318006

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

142

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

358812

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

143

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΤΑΥΛΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

350017

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

144

ΕΔΕΥΑ

ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛ.

313957

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

145

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΤΖΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

361345

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

146

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

308064

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

147

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

356204

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

148

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

407742

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

149

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

330134

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

150

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΥΧΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

343244

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

151

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

406264

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

152

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

0338392

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

153

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

0284471

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

154

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

174946

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

155

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

264846

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

156

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

350470

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

157

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

429001

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

158

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

437020

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

159

ΕΔΕΥΑ

ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

0351650

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

160

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

328799

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

161

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΑΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

304576

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

162

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΒΑΙΟΣ

262998

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

163

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

356410

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

164

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

256891

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

165

ΕΔΕΥΘ

ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0294959

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

166

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

304618

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

167

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

352914

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

168

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

393538

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

169

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

254342

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

170

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

298646

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

171

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

389031

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

172

ΕΔΕΥΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ

251645

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

173

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΩΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

378455

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

174

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

258301

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

175

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

429431

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

176

ΕΔΕΥΑ

ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛ.

308734

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

177

ΕΔΕΥΘ

ΜΙΧΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

0362632

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

178

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ

434092

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

179

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

304600

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

180

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

312421

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

181

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

0249417

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

182

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

439067

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

183

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΣΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

435339

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

184

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΚΟΥΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

328716

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

185

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

353557

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

186

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

445064

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

187

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.

0359307

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

188

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

305219

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

189

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

308049

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

190

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΗ

356592

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

191

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

315515

ΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

192

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

0152264

ΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ


Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ

Στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) μεταφέρονται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω αναγκαίοι πόροι, ως εξής:

 

 

 

 

VAN

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΔΑΚ FORD TRANZIT

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)

KENTΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3

CITROEN

ΚΥ 7670

KY 6757 KY 6769

ΕΔΕΥΑ

4

OPEL VECTRA OPEL VECTRA HYUNDAI ELANTRA SKODA OCTAVIA

ΚΥ 5999

ΚΥ 6000

ΚΥ 6203 ΚΥ 8221

 

ΕΔΕΥΘ

1

FIAT BRAVA

ΚΥ 5946

 

ΑΤΤΙΚΗ

12

HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA ALFA ROMEO SKODA FABIA SKODA FABIA,

KY 6196

KY 6197

KY 6198

KY 6199

KY 6200

KY 6201

KY 6202

KY 6282

KY 7985

KY 7970

KY 6754 KY 6774

ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

10

VW GOLF FIAT BRAVA SEAT CORDOBA RENAULT LAGUNA HYUNDAI ELANDRA HYUNDAI ELANDRA HYUNDAI ELANDRA V.W GOLF FORD MONDEO

ΚΥ 791

ΚΥ 782

ΚΥ 796

KY 8570

KY 8526

KY 8525

KY 8528

KY 8550

KY 8503

KY 6777

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3

SKODA FABIA HYUNDAI ELANDRA

KY 8197

KY 8356

KY 6768

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗ

7

FIAT BRAVA FIAT STILO NISSAN ALMERA

OPEL ASTRA SKODA OCTAVIA SKODA FABIA

ΚΥ 4891

ΚΥ 4938

ΚΥ 4933

ΚΥ 8667

KY 8740

KY 8801

KY 6756

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

4

SKODA OCTAVIA SKODA OCTAVIA B.M.W.

ΚΥ 9230

ΚΥ 9233

ΚΥ 9205

KY 6776

ΗΠΕΙΡΟΥ

7

FIAT BRAVA FIAT BRAVA FIAT MAREA NISSAN SUNNY FIAT BRAVA B.M.W

KY 9055

KY 9056

KY 9053

KY 7035

KY 9058 KY 9089

KY 6727

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2039/30.05.2023
Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2038/30.05.2023
Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση απαλλαγής α κατοικίας από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίου με βάση την απογραφή πληθυσμού έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1085/30.05.2023
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2037/26.05.2023
Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Α 167) με τη παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023 (Α 77)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1083/25.05.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1137/12.09.2017 (β 3293) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του εδαφίου γ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4428/2016 (Α 190) και σχετικά με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (α 163), έναντι της Ελλάδας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο