Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
Υπ. Οικ. Δ12Α 1188462/06.12.2013

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων

Υπ. Οικ. Δ12Α 1188462/06.12.2013

ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. 199182/12.11.2013 βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Απαντώντας στην από 19.11.2013 αίτηση του ανωτέρω φορολογούμενου, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με το 2/7724/0022/24.2.06 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει γίνει δεκτό, ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού συνεδρίου (πράξη 1571/81 του Ι΄ Τμήματος, πρακτικά 27ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας στις 6.10.82), σε περίπτωση καταλογισμού σε υπάλληλο αχρεωστήτως ληφθέντων χρηματικών ποσών, τότε στο πρόσωπο αυτό καταλογίζεται μόνο το καθαρό ποσό που έλαβε (συν φόρο) και όχι τα ποσά που αποδόθηκαν σε τρίτους με μορφή κρατήσεων κ.λ.π.

2. Με την ΠΟΛ.1167/25.7.1990 διαταγή κοινοποιήθηκε η αρ.790/1989 γνωμοδότηση της Συνέλευσης των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με την οποία η γένεση της αξίωσης του ενδιαφερομένου, για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος που είχε καταβληθεί από αυτόν, γιατί αναλογούσε στο ποσό των αποδοχών που υποχρεώνεται διά καταλογισμού να επιστρέψει στο Δημόσιο, εξαρτάται από την ολοσχερή επιστροφή (από αυτόν) του εισοδήματος που αντιστοιχεί σε κάθε έτος χωριστά. Πριν από αυτή την επιστροφή, που πρέπει να αποδεικνύεται πλήρως, δεν μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, για το αντίστοιχο έτος, ώστε να εκπεστεί το καταλογισθέν εισόδημα και να γίνει ανάλογη έκπτωση του μη οφειλομένου φόρου εισοδήματος.

3. Συνεπώς, όπως έχει γίνει δεκτό και με τα 1013244/03.03.2009 και Δ12 1139904/2010 έγγραφά μας, σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών ο δικαιούχος επιστρέφει το πληρωτέο ποσό με το οποίο πιστώθηκε σύμφωνα με τις καταστάσεις μισθοδοσίας του (συν φόρο). Ο δε παρακρατηθείς φόρος τακτοποιείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος. Στη βεβαίωση αποδοχών που θα χορηγηθεί στο δικαιούχο θα αναγράφονται οι πραγματικές αποδοχές του, δηλαδή μειωμένες κατά το ποσό που οφείλει να επιστρέψει (πληρωτέο συν φόρο) καθώς και ο φόρος που του παρακρατήθηκε προκειμένου να συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση της δήλωσής του.

4. Σύμφωνα με την αίτηση του φορολογουμένου καθώς και από το ανωτέρω σχετικό, ο................ εξαιτίας αναπροσαρμογής της σύνταξής του, εισέπραξε αχρεώστητα για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως 31.12.2012 το ποσό των 398,29 ευρώ, για το οποίο εκδόθηκε και σχετική απόφαση παρακράτησης σύμφωνα με την οποία ρυθμίστηκε ο τρόπος εξόφλησης της οφειλής του.

5. Επειδή από την ανωτέρω σχετική βεβαίωση του ΓΛΚ δεν προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε η ολοσχερής εξόφληση της ανωτέρω οφειλής του εν λόγω φορολογουμένου, παρά μόνο ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτής, δεν μπορεί αυτή να γίνει δεκτή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου ο φορολογούμενος να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το οικ. έτος 2013 (χρήση 2012). Μόλις ολοκληρωθεί η επιστροφή της ανωτέρω οφειλής, τότε θα πρέπει να χορηγηθεί στο φορολογούμενο από την αρμόδια υπηρεσία, βεβαίωση αποδοχών στην οποία θα αναγράφεται η μείωση των πραγματικών αποδοχών του που αφορά το έτος 2012, δηλαδή το ποσό που επέστρεψε (πληρωτέο συν φόρος) καθώς και ο φόρος που ήδη του παρακρατήθηκε στο ίδιο έτος. Βάσει της χορηγηθείσας αυτής βεβαίωσης ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2013 (χρήση 2012) και ο φόρος που του είχε παρακρατηθεί θα συμψηφισθεί κατά τη νέα εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης.

Τέλος, σύμφωνα με την Πολ. 1167/25.7.1990 ισχύει τριετής παραγραφή που αρχίζει από το τέλος του οικ. έτους που εξοφλήθηκε από τον υπόχρεο το ποσό των αποδοχών που είχε καταλογιστεί σε βάρος του.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο