Τρίτη, 30 Μαϊου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013
Υπ. Οικ. Πολ. 1255/03.12.2013

Κοινοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8004/2/8/ιστ'/30.4.2013/(1071 Β')

Υπ. Οικ. Πολ. 1255/03.12.2013

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της αναφερόμενης στο θέμα Κοινής Απόφασης, των Υπουργών Οικονομικών - Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Δημόσιας τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με την οποία ανακαθορίζεται ο τρόπος είσπραξης του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλοθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης, για ενημέρωσή σας και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτής.

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτής ορίζεται ότι, α) Τα αθλητικά σωματεία (Α.Σ.), τα τμήματα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) καταβάλλουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου (ολικής αξίας) των αγώνων ποδοσφαίρου, καλοθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 2725/1999 (Α'121), όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3057/2002 (Α΄239) στις κατά τόπους αρμόδιες για τον έλεγχο του αριθμού των διακινουμένων εισιτηρίων των αγώνων Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με δήλωσή τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α' του άρθρου 9 της ως άνω κοινή απόφασης.

Επίσης, ορίζεται ότι, η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και με αυτή δηλώνονται όλα τα εισιτήρια που πωλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, είτε για μεμονωμένους αγώνες, είτε για ορισμένο αριθμό αγώνων είτε για το σύνολο των αγώνων της αγωνιστικής περιόδου (εισιτήρια διαρκείας), καθώς επίσης και ότι το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου συμπεριλαμβάνεται στο αντίτιμο του εισιτηρίου και καταχωρίζεται ως ξεχωριστή κράτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού εισιτηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4049/2012 (Α' 35).

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 ορίζεται η διαδικασία απόδοσης από τις Δ.Ο.Υ. του ως άνω ποσοστού στον ΤΕΑΧ του ΤΕΑΠΑΣΑ καθώς και η αποστολή της μηνιαίας αναλυτικής κατάστασης απόδοσης ανά ΑΦΜ υπόχρεου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται ότι, στην περίπτωση του ως άνω ποσοστού, το ασφαλιστικό ταμείο καταλογίζει το οφειλόμενο ποσό σε βάρος του υπόχρεου, τον ενημερώνει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. το σχετικό τίτλο για βεβαίωση και είσπραξη διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται ότι, στην περίπτωση μη καταβολής του ως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχει υλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, θα ακολουθηθεί η προϊσχύσασα διαδικασία, δηλαδή πριν από τη θεώρηση των εισιτηρίων των αγώνων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., θα προσδιορίζεται από αυτές επί του αντιτίμου των εισιτηρίων (ολικής αξίας) το αναλογούν ποσό της κράτησης πέντε τοις εκατό (5%), που περιέρχεται ως πόρος υπέρ των τομέων ΤΕΑΕΧ ΚΑΙ ΤΕΑΥΑΠ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ.

Επίσης, με την περ. β' του ιδίου ως άνω άρθρου 6 ορίζεται ότι, πριν από τη θεώρηση των εισιτηρίων, πρέπει να κατατίθεται ισόποση παρακαταθήκη στη Δ.Ο.Υ. ή να παραδίδεται σ' αυτή ισόποση εγγυητική επιστολή νόμιμου πιστωτικού ιδρύματος, που έχει από τις οικείες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Ο τύπος και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής έχουν όπως το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β' του άρθρου 9 της ως άνω κοινή απόφασης. Περαιτέρω, στο τρίτο εδάφιο της ως άνω περ. β' του άρθρου 6, ορίζεται η διαδικασία επιστροφής της εγγυητικής επιστολής ή η κατάπτωσή της.

Στην παρ. γ' του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις όπου τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 νομικά πρόσωπα εκδίδουν και προπωλούν, είτε εισιτήρια διαρκείας για το σύνολο των αγώνων της αγωνιστικής περιόδου, είτε εισιτήρια για ορισμένο αριθμό αγώνων, υποχρεούνται να καταβάλουν στςι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. το ποσοστό 5% της παρ. 1 του άρθρου 1, με δήλωσή τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄ του άρθρου 9. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και με αυτή δηλώνονται τα εισιτήρια που πωλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω διαδικασίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της παρούσας απόφασης .

Στην περ. δ' του άρθρου 6 ορίζεται ότι, μετά την κατά περίπτωση κατάθεση του ποσού στη ΔΟΥ ή την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, γίνεται εκκαθάριση και η κράτηση αποδίδεται στον τομέα ΤΕΑΧ του ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2.

Τέλος, στην περ. ε' αυτού ορίζεται ότι, οι Δ.Ο.Υ. αποστέλλουν στον ΤΕΑΧ του ΤΕΑΠΑΣΑ εντός του επόμενου μηνός τη μηνιαία αναλυτική κατάσταση απόδοσης ανά ΑΦΜ υπόχρεου.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084/26.05.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (ΕΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (ΕΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.5.2023.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/22.05.2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072/18.05.2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/23.05.2023
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων
Κ.Υ.Α. Α 1082/26.05.2023
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο