Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013
Υπ. Οικ. Δ13Β 1178649/21.11.2013

Απαλλαγές.
Ερώτημα για άρση απαλλαγής από το φ.μ.α. σε αγορά ακινήτου εντός ΒΙ.ΠΕ. λόγω πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 62 ν. 3982/2011.

Υπ. Οικ. Δ13Β 1178649/21.11.2013

Σε απάντηση του από 22-7-2013 εγγράφου σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/17-6-2011), κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης εντός Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ και από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης και το φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρηση που ωφελείται αυτού του κινήτρου οφείλει για 5 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης να μη μεταβιβάσει σε τρίτο την εν λόγω έκταση και να λειτουργήσει σε αυτήν δραστηριότητα του άρθρου 43 παρ. 1 για το ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον.

Με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 62 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή αφορά μόνο τα Επιχειρηματικά Πάρκα των περιπτώσεων α΄-ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 41, καθώς και τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965 και ΒΕ.ΠΕ. του ν. 2545/1997, με την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

Επίσης, με τη με αριθ. ΠΟΛ.1092/29.3.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1131 Β΄/10-4-2012), η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 62 του ανωτέρω νόμου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής, οι συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής της καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως προϋπόθεση της απαλλαγής η μη περαιτέρω μεταβίβαση με οποιαδήποτε αιτία σε τρίτο ή η σύσταση δικαιώματος επικαρπίας υπέρ τρίτου επί της αποκτώμενης έκτασης, για 5 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 1 παρ. 3) καθώς επίσης διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προϋπόθεσης επέρχεται άρση της χορηγηθείσας απαλλαγής και ο δικαιούχος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης και καταβολή εφάπαξ του φόρου που αναλογεί στην αξία του ακινήτου (άρθρο 1 παρ. 5).

2. Περαιτέρω, αίρεση είναι ο ρητός ή σιωπηρός όρος της δικαιοπραξίας, ο οποίος εξαρτά την επέλευση ή μη των αποτελεσμάτων της δικαιοπραξίας από τη συνδρομή ενός μελλοντικού και αβέβαιου γεγονότος. Η αίρεση είναι διαλυτική (άρθρο 202 ΑΚ), αν τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας επέρχονται αμέσως, αλλά ανατρέπονται μόλις συμβεί το μέλλον και αβέβαιο γεγονός, οπότε παύει η ενέργεια της δικαιοπραξίας και επανέρχεται αυτοδικαίως η προηγούμενη κατάσταση, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια.

Η σύμβαση με την οποία αναγνωρίζεται η ανατροπή της αρχικής σύμβασης λόγω πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης, υπό την οποία τελούσε, καθώς και η συμβολαιογραφική πράξη που βεβαιώνει την πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης δεν υποβάλλεται σε φόρο μεταβίβασης, δεδομένου ότι με τις πράξεις αυτές γίνεται απλή βεβαίωση των γεγονότων που επέφεραν την πλήρωση της αίρεσης, χωρίς η βούληση των μερών να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που πηγάζουν από το νόμο (ΣΧΕΤ. Γνωμ. ΝΣΚ 550/1984, ΠΟΛ. 140/1984).

3. Από τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι με το υπ’ αριθ. …../2012 πωλητήριο συμβόλαιο μεταβιβάστηκε από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία η κυριότητα μιας έκτασης εντός της ΒΙ.ΠΕ. ……, υπό τη διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης του συμφωνηθέντος τιμήματος (άρθρο …..του συμβολαίου). Για την αγορά αυτή έτυχε απαλλαγής από το φ.μ.α. η αγοράστρια εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011.

Ωστόσο, την 30-4-2013 επήλθε η πλήρωση της αίρεσης λόγω της μη εμπρόθεσμης εξόφλησης της πρώτης δόσης του τιμήματος.

Ερωτάτε για τις φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης πλήρωσης της αίρεσης.

4. Ενόψει των ανωτέρω στην προκειμένη περίπτωση συνάγονται τα ακόλουθα:

α) Για τη συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης, δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης από την πωλήτρια ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., στην οποία επανέρχεται αυτοδίκαια το ακίνητο (ΠΟΛ. 140/1984). Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή, η πωλήτρια υποχρεούται σε υποβολή αρνητικής δήλωσης φ.μ.α..

β) Επίσης, η κατά τα ανωτέρω ανατροπή της αρχικής σύμβασης, πριν από την πάροδο της πενταετίας, δε συνεπάγεται την άρση της χορηγηθείσας στην αγοράστρια απαλλαγής από το φ.μ.α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011, καθώς η πωλήτρια εταιρεία, στην οποία επανέρχεται αυτοδίκαια το ακίνητο, εξ ορισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί τρίτος, στον οποίο μεταβιβάζεται περαιτέρω το ακίνητο. Εξάλλου, η συμβολαιογραφική πράξη βεβαίωσης πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης δεν αποτελεί πράξη μεταβίβασης με την έννοια του νόμου, καθώς δε δημιουργεί ή δεν αναγνωρίζει δικαιώματα, αλλά συνιστά απλή βεβαίωση επέλευσης γεγονότων που συνεπάγονται την από το νόμο επελθούσα ανατροπή της μεταβίβασης (άρθρο 202 ΑΚ), χωρίς η βούληση των μερών να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα αυτό.

5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. …… στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο