Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013
Υπ. Οικ. Πολ. 1244/13.11.2013
Επιτροπή διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Υπ. Οικ. Πολ. 1244/13.11.2013

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 (Φ.Ε.Κ. 186 Α'/11.9.2013) «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις», που αφορούν θέματα της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), με χρόνο έναρξης ισχύος τους την ψήφιση του νόμου (29.8.2013) σύμφωνα με το άρθρο ένατο αυτού.

1. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 ορίζεται ότι, αιτήσεις διοικητικής επίλυσης που αφορούν πράξεις των φορολογικών αρχών που εκδόθηκαν μέχρι 31.7.2013 για τις οποίες η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών καθίσταται αρμόδιο ή αποκλειστικά αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 70Α του Κ.Φ.Ε., εξετάζονται από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μέχρι 31.12.2013.

Συνεπώς, από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. θα εξετάζονται μέχρι 31.12.2013, τόσο οι αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς των παραπάνω εκδοθεισών πράξεων που ήταν εκκρεμείς ενώπιόν της κατά την 29.8.2013, όσο και όποιες υποβληθούν μεταγενέστερα για τις οποίες η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. καθίσταται όργανο διοικητικής επίλυσης της αμφισβητούμενης διαφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 70 Α του ν. 2238/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε στη συνέχεια και ισχύει με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Α.5 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (σχετ. και οι Πολ. 1152/15.06.2012 και Πολ. 1128/03.06.2013 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργού Οικονομικών και Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντίστοιχα).

2. Επιπλέον, με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 ορίζεται ότι, εάν κατά την τελευταία αυτή ημερομηνία (31.12.2013) δεν έχει εξεταστεί η αίτηση του υπόχρεου, τότε θεωρείται κατά περίπτωση ότι δεν έχει επέλθει η διοικητική επίλυση της διαφοράς ή ότι η αίτηση έχει απορριφθεί και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, διαφορετικά η πράξη οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση του υπόχρεου θεωρείται ότι δεν έχει εξετασθεί από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει αποτέλεσμα ως προς τη διοικητική επίλυση της αμφισβητούμενης διαφοράς κατά την ως άνω ημερομηνία.

3. Περαιτέρω, ως προς το χρόνο άσκησης προσφυγής επί των αιτήσεων διοικητικής επίλυσης των καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου οι οποίες δε θα εξετασθούν από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μέχρι την 31.12.2013, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

α) Για εκκρεμείς ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. περιπτώσεις αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς του ίδιου ελέγχου στις οποίες σε μια καταλογιστική πράξη η αμφισβητούμενη διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και είναι μικρότερη των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ή υπερβαίνει τις τριακοσίες χιλιάδες (300.000) ευρώ αλλά η σχετική αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς δεν είχε ενδικοφανή χαρακτήρα επειδή υποβλήθηκε πριν τις 29.2.2012, ως προς τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης προσφυγής από τον υπόχρεο ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της οικείας κατά περίπτωση φορολογίας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 70 Α του ν.2238/1994 όπως ισχύει.

Συνεπώς, όπου με βάση τις ισχύουσες σε κάθε φορολογία διατάξεις ορίζεται ότι η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής από τον υπόχρεο αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, μη υπολογιζομένης της ημέρας υποβολής αυτής, ο χρόνος άσκησης προσφυγής συνεχίζει να υπολογίζεται από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης επίλυσης της διαφοράς. Επομένως, ως αφετηρία για τον υπολογισμό του τυχόν υπολοίπου χρόνου άσκησης προσφυγής από τον υπόχρεο επί καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου για τις οποίες έχουν υποβληθεί ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. οι κατά τα ως άνω αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, θεωρείται εν προκειμένω η επόμενη από την 31.12.2013 εργάσιμη ημέρα, καθόσον σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρείται ότι δεν επήλθε η διοικητική επίλυση της διαφοράς.

β) Όσον αφορά τις εκκρεμείς περιπτώσεις αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μετά την 29.2.2012 και αφορούν αμφισβητούμενες διαφορές κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου, που υπερβαίνουν στην οικεία καταλογιστική πράξη τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ (αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με ενδικοφανή χαρακτήρα), ο χρόνος άσκησης προσφυγής, ειδικά για τις εν λόγω καταλογιστικές πράξεις, αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπόχρεο της σχετικής απόφασης της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. κατόπιν της εξέτασής τους, καθόσον η εν λόγω απόφαση της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αποτελεί την πράξη η οποία προσβάλλεται παραδεκτώς εντός των οριζομένων στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προθεσμιών.

Συνεπώς, στην περίπτωση που οι αιτήσεις κατά το μέρος που αφορούν τις συγκεκριμένες ως άνω καταλογιστικές πράξεις δεν εξετασθούν κατά τα ισχύοντα από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μέχρι την 31.12.2013, θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί και ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εντός της οριζόμενης σε αυτόν προθεσμίας που αρχίζει από την σύμφωνα με τα παραπάνω ημερομηνία εκπνοής του χρόνου εξέτασης των εκκρεμών στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αιτήσεων.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, στις περιπτώσεις που με τις προαναφερόμενες αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς εκκρεμεί και η εξέταση καταλογιστικών πράξεων του ίδιου ελέγχου στις οποίες η διαφορά δεν υπερβαίνει τις τριακοσίες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ως προς τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης προσφυγής επί των εν λόγω καταλογιστικών πράξεων από τον υπόχρεο ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση α'.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις που με την ίδια πράξη καταλογίζονται περισσότερα ποσά (π.χ. Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.), εκ των οποίων ένα ή και περισσότερα αυτών υπερβαίνουν κατά τα ως άνω τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και αμφισβητούνται από τον υπόχρεο, για τα άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ποσά υφίσταται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα διαφορετικός χρόνος άσκησης προσφυγής σε σχέση με ποσά που υπολείπονται του ως άνω ορίου και συμπεριλαμβάνονται στην ίδια καταλογιστική πράξη (σχετ. και η Πολ. 1152/15.6.2012 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργού Οικονομικών).

4. Τέλος, προς αποφυγή της άσκοπης διακίνησης αλληλογραφίας και δημιουργίας δυσχερειών ως προς τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου, με σχετική ενημέρωση και του φορολογούμενου, να μην αποστέλλονται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. υποθέσεις αιτήσεων διοικητικής επίλυσης, για τις οποίες ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου που κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις διαπιστώνει την δική του αρμοδιότητα να επιληφθεί ως όργανο διοικητικής επίλυσης, ή περιπτώσεις αιτήσεων για τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα εξέτασής τους στο πλαίσιο διοικητικής επίλυσης (π.χ. υποθέσεις αιτήσεων αρμοδιότητας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή της Επιτροπής του άρθρου 70 του ν.2238/1994 να επιληφθεί της διοικητικής επίλυσης λόγω ποσού, αιτήσεις επί καταλογιστικών πράξεων που έχουν καταστεί οριστικές κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής αίτησης, αιτήσεις για πράξεις των φορολογικών αρχών που εκδίδονται μετά την 1.8.2013, κ.λπ.).


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο