Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013
Υπ. Οικ.: Δ14Α 1170782/07.11.2013

Επιστροφή φόρου.
Αποστολή στοιχείων αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.


Υπ. Οικ.: Δ14Α 1170782/07.11.2013

Σας αποστέλλονται από το ΤΑΧΙS στοιχεία νέας επεξεργασίας αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί από 28.8.2013 μέχρι 22.10.2013 και σε συνέχεια των ΑΥΟ Πολ. 1090/02.04.2012 (ΦΕΚ 1146Β'/10.4.2012), και Πολ. 1067/03.04.2013 (ΦΕΚ 775 Β'/3.4.2013) και των σχετικών εγκυκλίων, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Στην εν λόγω αποστολή περιλαμβάνονται δύο αρχεία, ήτοι το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει αιτήσεις οι οποίες διεκπεραιώνονται χωρίς έλεγχο και το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει τις αιτήσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πριν την επιστροφή.

2. Στο δεύτερο αρχείο περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις για τις οποίες είναι ενδεχόμενο να έχει παραγραφεί το σχετικό δικαίωμα, καθώς και τα κριτήρια με βάση τα οποία έχουν επιλεγεί για έλεγχο, με στόχο τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου (είδος παραβάσεων, κλπ.) στοιχειοθετείται η διενέργεια τακτικού ελέγχου, θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την στόχευση του συγκεκριμένου υποκείμενου για τακτικό έλεγχο.

3. Η επιλογή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. αιτήσεων που περιλαμβάνονται στο πρώτο αρχείο για διενέργεια ελέγχου πριν την επιστροφή, λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που διαθέτει στοιχεία (π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις έλεγχου κλπ.), και από τα οποία προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι ο υποκείμενος στο φόρο κατά τις πέντε (5) τελευταίες ανέλεγκτες χρήσεις έχει υποπέσει σε παραβάσεις.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις αυτές, πριν την επιστροφή, αιτείται στη Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού τη διενέργεια προσωρινού ή τακτικού ελέγχου (ανάλογα με το είδος της παράβασης) με πλήρη, σαφή και τεκμηριωμένη αιτιολογία. Συγκεκριμένα, μόλις λάβει το συγκεκριμένο αρχείο θα διενεργεί έρευνα για όλους τους συμπεριλαμβανόμενους ΑΦΜ για την τυχόν ύπαρξη πληροφοριών, θα τις αξιολογεί και θα στέλνει στην κεντρική υπηρεσία με e-mail ένα αρχείο .xls - στην ηλεκτρονική διεύθυνση des.a1@mofadm.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση gdfeleghon@mofadm.gr - με όλους τους ΑΦΜ που ζητάει έγκριση ελέγχου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του ηλεκτρονικού αρχείου από τη Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας. Σε κάθε περίπτωση αξιολογούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες που έχουν φθάσει στο κατάστημα της Δ.Ο.Υ. και δεν αναζητούνται π.χ. δελτία πληροφοριών ή εκθέσεις που δεν είναι σε γνώση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων.

A/A

Α.Φ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

000000000

xxxxxxxxxxxx

dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy

Προσωρινός ή τακτικός

Αρ.πρωτ.και Υπηρεσία

Περιγραφή της αιτίας του ελέγχου*

2

111111111

……………….

………………..

 

…………….

………………* Από την περιγραφή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προκύπτει η σοβαρότητα της υπόθεσης και η ανάγκη διενέργειας ελέγχου.

Το εν λόγω αρχείο θα επαναποστέλλεται στις Δ.Ο.Υ. με ένδειξη έγκρισης ή απόρριψης της κάθε υπόθεσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση εκ των υστέρων της έγκρισης ή απόρριψης η αποστολή των σχετικών εγγράφων προς αξιολόγησή τους.

Περαιτέρω ο Προϊστάμενος θα εκδίδει τις εντολές ελέγχου για τις εγκεκριμένες υποθέσεις και θα διενεργείται ο έλεγχος. Ειδικά για τις υπηρεσίες στις οποίες έχει ενταχθεί το ΟΠΣ ELENXIS η εντολή θα εκδίδεται μέσω του συστήματος.

Σημειώνεται ότι μετά την ένταξη του ΟΠΣ ELENXIS σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της επικράτειας προωθείται η πλήρως ηλεκτρονική εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.

4. Η επιστροφή διενεργείται κατ’ αρχή για τις αιτήσεις του πρώτου αρχείου (χωρίς έλεγχο), οι οποίες μπορούν να διεκπεραιωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα και κατά προτεραιότητα για τις αιτήσεις που αφορούν επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου το οποίο προέρχεται από διενέργεια απαλλασσόμενων πράξεων με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. εξαγωγές κλπ.) και τις αιτήσεις με τα μεγαλύτερα ποσά, προκειμένου να μειωθεί το συντομότερο δυνατό το ύψος των εκκρεμών αιτήσεων. Οι ίδιες προτεραιότητες ισχύουν και για τις αιτήσεις που επιστρέφονται μετά από έλεγχο.

5. Προσωρινοί έλεγχοι από άλλη αιτία για την ίδια φορολογική ή διαχειριστική περίοδο που αφορά το αίτημα επιστροφής, για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου, ολοκληρώνονται μετά την επιστροφή.

6. Οι ανωτέρω ενέργειες θα εφαρμόζονται εφεξής για όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα σας αποσταλούν. Επισημαίνεται ότι άμεσα θα λάβετε ηλεκτρονικό αρχείο με επαναξιολόγηση των αιτήσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ΑΦΕΚ και οι οποίες περιλαμβάνονταν στα ηλεκτρονικά αρχεία που έχετε λάβει έως σήμερα (1η, 2η, 3η και 4η αξιολόγηση), με στόχο τον περιορισμό των αιτήσεων που έχουν επιλεγεί για έλεγχο, ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα η επιστροφή και να αποφευχθεί η καταβολή τόκων για εκπρόθεσμη επιστροφή, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 53 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) προβλέπεται η καταβολή τόκων από το δημόσιο για επιστροφές που πραγματοποιούνται μετά τις 90 ημέρες από την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο