Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013
Υπ. Οικ. Δ12Β 1151599/07.10.2013

Η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ με την μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις

Υπ. Οικ. Δ12Β 1151599/07.10.2013

ΣΧΕΤ: Η από 07.06.2013 αίτηση της …..

Απαντώντας στην αίτηση της ως άνω φορολογουμένης, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994, τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν μεριδιούχοι αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, αποτελούν για τους δικαιούχους αυτών εισόδημα από κινητές αξίες.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι, στα λοιπά εισοδήματα των άρθρων 24 και 25 ενεργείται παρακράτηση έναντι του φόρου που αναλογεί, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

Εκτός από τις ρητά κατονομαζόμενες περιπτώσεις στο νόμο, όπου με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου - φυσικού προσώπου, στις λοιπές περιπτώσεις εισοδήματος από κινητές αξίες, με την παρακράτηση φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, συνεπώς αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210Α) και του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 3283/2004 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2778/1999. Η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει και για τα αμοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ).

4. Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4099/2012, διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του ιδίου νόμου υπάγονται οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρείες διαχείρισης των άρθρων 12 έως 35, που έχουν λάβει αδεία σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ δύνανται να λαμβάνουν τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ιδίου νόμου.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 ορίζεται ότι, τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών, ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας από την εκποίηση μεριδίων ή μετοχών σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, που αποκτούν σε κάθε περίπτωση, οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι κατά περίπτωση, των ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Ως προς το Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000). Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και προκειμένου περί ΑΕΕΜΚ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του ν.2238/1994.

6. Από τα στοιχεία που μας έθεσε υπόψη μας με σχετική αίτησή της η φορολογουμένη αρμοδιότητάς σας κα ….. του ....., με ΑΦΜ………, προκύπτει ότι πιστώθηκε σε λογαριασμό που διατηρεί στην ……….ποσό από την εξαγορά μεριδίων που κατείχε στον αλλοδαπό ΟΣΕΚΑ …………… με ISIN(αριθμός ταυτότητας διεθνών αξιών) LU ………... που είναι εγκατεστημένος στο……………. Τα μερίδια του εν λόγω ΟΣΕΚΑ διατίθενται στην Ελλάδα από την …………….με την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου(ΑΕΕΜΚ) (SICAV).

7. Έπειτα από σχετική επικοινωνία της υπηρεσίας μας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διευκρινίστηκε ότι πράγματι στην ιστοσελίδα της (www.hcmc.gr) υπάρχει κατάλογος με τους Αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ που έχουν γνωστοποιήσει διάθεση μεριδίων τους στην Ελλάδα στον οποίο εμπεριέχεται και ο εν λόγω αλλοδαπός ΟΣΕΚΑ…………, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει/συνεπάγεται ότι ο αλλοδαπός ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργιάς ή εγκατάστασης στην Ελλάδα καθώς έχει έδρα το ………….

8. Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι, η πρόσθετη αξία από την εκποίηση μεριδίων σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης, που απέκτησε η εν λόγω φορολογουμένη ως μεριδιούχος του αλλοδαπού ΟΣΕΚΑ ……… δεν απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ως μη προβλεπόμενη η απαλλαγή αυτή τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2238/1994, οι οποίες αναφέρονται μόνο σε αμοιβαία κεφάλαια και όχι σε ΟΣΕΚΑ με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου(ΑΕΕΜΚ), όσο και από τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.4099/2012 οι οποίες αναφέρονται σε ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

9. Επιπλέον, το παραπάνω εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, διότι δεν περιλαμβάνεται στις κατονομαζόμενες περιπτώσεις όπου με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου - φυσικού προσώπου και συνεπώς δηλώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) στον κωδικό 296 «εισοδήματα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις».

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο