Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013
Α.Υ.Ο. Δ6Α 1117932/24.07.2013
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1105815/02.07.2013 (Β' 1634) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής».

Α.Υ.Ο. Δ6Α 1117932/24.07.2013

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Tης παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.»

γ) Του τρίτου εδαφίου της παρ. 8γ του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.».

δ) Του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», του π.δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) και της περίπτωσης 1, 2 και 7 της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012», όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 και την περίπτωση γ' της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013.

ε) Του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 (Α' 221). «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ζ) Της αριθ. Δ6Α1153411/09.11.2011 (Β' 2656) κοινής Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1010592/19.01.2012 (Β' 62 και 390) και Δ6Α 1028842/19.02.2013 (Β' 486) όμοιες.

η) Της αριθ. Δ6Α 1133106/21.09.2011 (Β' 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1148245/31.10.2011 (Β' 2569) και Δ6Α 1166057/30.11.2011 (Β' 2785) όμοιες και την αριθμ. Δ6Α 1092694/06.06.2013 (Β' 1404) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

θ) Των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253/20.09.2011 (Β' 2111), Δ6Α 1133062/21.09.2011 (Β' 2241), Δ6Α 1159129/21.11.2011 (Β' 2739), Δ6Α 1133220/24.02.2012 (Β' 465), Δ6Α 1130258/20.09.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828), Δ6Α 1144680/19.10.2012 (Β' 2828), Δ6Α 1004645/10.01.2013 (Β' 22) και Δ6Α 1044519/12.03.2013 (Β' 567) και της αριθμ. Δ6Α 1092785/06.06.2013 (ΦΕΚ Β' 1398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ..

ι) Της αριθ. Δ6Α 1105740/01.07.2013 (Β' 1634) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), για την στελέχωση των οργανικών τους μονάδων».

ια) Της αριθμ. Δ6Α 1105815/02.07.2013 (Β' 1634) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής».

ιβ) Των αριθ. Δ2Α 1042640/13.03.2012 και Δ2Α 1061070/10.04.2012 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί τοποθέτησης Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.

ιγ) Της αριθμ. Δ2Α 1045225/12.03.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τοποθέτηση Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους».

ιδ) Της αριθ. Δ2Α 1050477/19.03.2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τοποθέτηση Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213/28.01.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την υπηρεσιακή ανάγκη ανακατανομής των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, μεταξύ των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να επιτευχθεί η εντατικοποίηση των ελέγχων και η λήψη των απαιτούμενων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανακαθορίζουμε τις θέσεις των «Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αυξάνοντας αυτές από τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (3.731) σε τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (3.960), με την προσθήκη διακοσίων είκοσι εννέα (229) θέσεων, οι οποίες καλύπτονται από τους ελεγκτές, που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε αυτές με την απόφασή μας αριθ. Δ2Α 1045225/12.03.2013, με τις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ2Α 1042640/13.03.2012 και Δ2Α 1061070/10.04.2012 και του Υφυπουργού Οικονομικών αριθ. Δ2Α 1050477/19..2013, ύστερα από την από 5/3/2012 επιλογή τους από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής προσωπικού για τις θέσεις αυτές.

2. Τροποποιούμε την αριθ. Δ6Α 1105815/02.07.2013 (Β' 1634) απόφασή μας «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί, ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής», ανακατανέμουμε τις θέσεις των πινάκων των υποπαραγράφων Α' και Β' της παραγράφου 1, αντικαθιστώντας την παράγραφο αυτή ως εξής :

«1. Ανακατανέμουμε τις θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, ανά Περιφέρεια και ανά οργανική μονάδα κάθε επιπέδου, κεντρικών, ειδικών αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως κατωτέρω:

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1.

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.179

2.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

596

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

116

4.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

65

5.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

163

6.

ΗΠΕΙΡΟΥ

87

7.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

122

8.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

135

9.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

168

10.

ΚΡΗΤΗΣ

147

11.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

38

12.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

35

13.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

109α/α

ΝΟΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ή TE ή ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α.

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

  1)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

125

 

  2)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

100

Β.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

80

Γ.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

1)ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

2)ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

3)ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Δ.Ε.Κ.)

217 253

 

  α) ΑΘΗΝΩΝ

235

 

  β) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

110

Δ.

 

Δ.Ο.Υ.

1)

ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ

80

2)

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

51

3)

Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

69

4)

Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ

73

5)

Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

54

6)

Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Α'-Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

53

7)

Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

84

8)

Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

78

9)

Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

62

10)

Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

52

11)

Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

55

12)

Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

52

13)

Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ν. ΙΩΝΙΑΣ-Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)

70

14)

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

97

15)

Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ)

81

16)

Δ.Ο.Υ. Α'- Β' ΠΕΙΡΑΙΑ (Α'-Β' ΠΕΙΡΑΙΑ -ΚΥΘΗΡΩΝ)

62

37)

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

56

18)

Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

20

19)

Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

20

20)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-ΑΣΤΑΚΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΘΕΡΜΟΥ)

42

21)

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Ο.Υ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ)

26

22)

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΤΡΟΠΑΙΩΝ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ)

19

23)

ΑΧΑΙΑΣ Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ

80

24)

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

35

25)

ΔΡΑΜΑΣ Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑΣ-ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)

21

26)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

56

27)

ΕΒΡΟΥ Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

26

28)

ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΛΙΜΝΗΣ)

51

29)

ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ (ΠΥΡΓΟΥ- ΖΑΧΑΡΩΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ)

46

30)

ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ)

28

31)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Υ Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ-Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)

72

32)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

84

33)

Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - (Δ'- Θ'- Ι' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

54

34)

Δ.Ο.Υ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ)

73

35)

Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

71

36)

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

44

37)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ο.Υ. (Α'-Β') ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α'-Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΚΟΝΙΤΣΑΣ-ΜΕΤΣΟΒΟΥ)

49

38)

  Δ.Ο.Υ. Α'-Β'ΚΑΒΑΛΑΣ-(Α'-Β' ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-ΘΑΣΟΥ)

35

39)

ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΠΑΛ ΑΜΑ-ΣΟΦΑΔΩΝ)

23

40)

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ)

26

41)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ο.Υ. Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ -(Α' -Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΠΑΞΩΝ)

38

42)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΕΡΒΙΩΝ- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ -ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ)

39

43)

ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

35

44)

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

53

45)

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ- ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ-ΜΟΛΑΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ-ΚΡΟΚΕΩΝ)

20

46)

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ (Α' ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΓΙΑΣ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΤΎΡΝΑΒΟΥ)

60

47)

ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΣΗΤΕΙΑΣ)

18

48)

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΜΗΘΥΜΝΗΣ-ΛΗΜΝΟΥ)

35

49)

ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ (Α'-Β )

51

50)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ- ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ-ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ-ΠΥΛΟΥ)

35

51)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ (Α'-Β )

18

52)

ΞΑΝΘΗΣ Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΔΕΣΣΑΣ-ΣΚΥΔΡΑΣ- ΑΡΙΔΑΙΑΣ)

32

53)

ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α'-Β)-(ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α'-Β' -ΑΙΓΙΝΙΟΥ)

30

54)

ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΠΑΡΓΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)

38

55)

ΠΡΕΒΕΖΗΣ Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

20

56)

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΣΑΠΠΩΝ)

16

57)

ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Ο.Υ. Α' ΣΕΡΡΩΝ (Α' -Β'ΣΕΡΡΩΝ- ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ-ΝΙΓΡΙΤΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)

37

58)

ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ)

29

59)

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑ (ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΔΟΜΟΚΟΥ- ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)

36

60)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ)

33

61)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ. (Α'-Β') ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α'-Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΚΟΝΙΤΣΑΣ-ΜΕΤΣΟΒΟΥ)

37

62)

ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

3.960
Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο