Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013
Α.Υ.Ο. Δ6Α 1117535/18.07.2013
Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1103255/25.06.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΖΗ-ΣΜΙ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ορισμός των μελών της Ομάδας Εργασίας για την μελέτη και προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο Υπουργείο Οικονομικών

Α.Υ.Ο. Δ6Α 1117535/18.07.2013

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 70 Β' του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ - Α 151) όπως προστέθηκε, ισχύει και τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Α.5 «τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών» της παραγράφου Α του ν.4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

β) Του άρθρου 89 του π.δ 284/88 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.......» και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων εντός και εκτός Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

ε) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016».

στ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/86 (Α' 75), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/99 (Α' 45).

ζ)Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π. δ. 63/2005 (Α' 98).

2.Την με αριθ. Δ6Α 1103255/25.06.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΖΗ - ΣΜΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την μελέτη και προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και ορισμός του Συντονιστή αυτής».

3. Το από 2-7-2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την συνημμένη απόφαση (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213/28.01.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβασηαρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων σόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συμπληρώνουμε την αριθ. Δ6Α 1103255/25.06.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΖΗ - ΣΜΙ) απόφασή μας, συγκροτούμε την Ομάδα Εργασίας για την μελέτη των δεδομένων και την προετοιμασία των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο Υπουργείο Οικονομικών και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:
1. Γεωργία Ψυχογιοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

2. Γεώργιο Σταυρίδη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, ως μέλος.

3. Γεώργιο Γιαννακούλια, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ' - Αξιολόγησης Δικαστικών Αποφάσεων επί Θεμάτων Ελέγχου και Είσπραξης της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης, ως μέλος.

4. Άννα Μαρτίνη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της ΔΟΥ Χολαργού, ως μέλος.

5. Θεόδωρο Τρυποσκούφη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Παρακολούθησης της Διοικητικής, Διαιτητικής και Δικαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης, ως μέλος.

6. Γεώργιο Αλάνη, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ΔΕΚ Αθηνών, ως μέλος.

7. Γεώργιο Κακιώρα, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ως μέλος.

8. Αθανασία Μπούρα, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης, ως μέλος.

Β. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Δωροθέα Γιαλίδη - Τζούρη, υπάλληλος με βαθμό Γ, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με αναπληρώτρια την Μαρία Αλεξανδράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης.

Γ. Τα ορισθέντα ως μέλη με α/α 4, 6, και 7, θα απασχολούνται με αποκλειστικά καθήκοντα στην Ομάδα Εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, υπό τον συντονισμό του ορισθέντος Συντονιστή αυτής Γεωργίου Πλάνη.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι τα οριζόμενα στην παρ. Α, καθώς και στις περιπτώσεις 1, 3, 4 της παραγράφου Β της αριθ. Δ6Α 1103255/25.06.2013 απόφασής μας.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεργάζεται με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες εντός και εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες οφείλουν να της παρέχουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία και την εν γένει συνδρομή τους, κατά απόλυτη προτεραιότητα των λοιπών εργασιών τους και μπορεί επίσης να καλεί στελέχη των Υπηρεσιών αυτών προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής, τα δε μέλη της θα συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Ζ. Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας καθορίζεται η 2 Ιουλίου 2013 και οι εργασίες της θα διαρκέσουν μέχρι την 31 Ιουλίου 2013 , οπότε θα παραδοθεί σχετικό πόρισμα στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο