Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013
Α.Υ.Ο. Δ6Α 1125239/08.08.2013
Τροποποίηση της υπ' αριθ. Δ6Α 1015213/28.01.2013 (Β' 130 και 372) απόφασής μας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και της υπ' αριθ. Δ6Α 1083438 ΕΞ 2010/22.6.2010 (Β' 920) Υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α.Υ.Ο. Δ6Α 1125239/08.08.2013

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» και ειδικότερα της περίπτωσης 2 και της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 3 αυτής,

β) της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α' 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,... και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»,

γ) των άρθρων 41, 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

δ) του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,

ε) του π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», στ) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

ζ) του π.δ. 61/1997 (Α' 53) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών»,

η) Του π.δ. 43/1997 (Α' 42) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Κέντρου Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο).»,

θ) Της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107).

ι) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,

2. Την υπ' αριθμ. 1086421/30.11.1990 (Β' 756) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγ γράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990».

3. του π.δ. 90/2012 (Α' 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

4. Την υπ' αριθμ. 07927/19.09.2012 (Β' 2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

5. Την υπ' αριθ. 1/16.1.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

6. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1015213/28.01.2013 (Β' 130 και 372) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και Την υπ' αριθ. Δ6Α 1092562/06.06.2013 (Β' 1388) όμοια».

7. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1083438/22.06.2010 (Β' 920) Υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1117082/23.07.2013 (Β' 1779) Υπουργική απόφαση «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής».

9. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

10. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω μεταφοράς μέρους των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Π.Σ. στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Αρθρο 1

1. Τροποποιούμε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. Δ6Α 1015213/28.01.2013 (Β' 130 και 372) απόφασής μας, ως εξής:
α) Προσθέτουμε περίπτωση η' στην παρ. 1 και τροποποιούμε το κείμενο που έπεται της περίπτωσης αυτής, ως εξής:
«η. Διευθύνσεις, που ασκούν τις αρμοδιότητες, που αφορούν στην άσκηση φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και που μεταφέρονται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που συγκροτούν την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την περίπτωση 2 και την υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως η τελευταία προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), των εξής Γραφείων:»

β) Προσθέτουμε περιπτώσεις ια', ιβ', ιγ' και ιδ' στην παρ. 2 της απόφασης, ως εξής:
«2. ια) η υποβολή των τεχνικών δελτίων έργων που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για θέματα αρμοδιότητάς του, όπως και αυτών που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητάς του, εκπροσωπώ ντας το Υπουργείο Οικονομικών ως τελικός δικαιούχος, ως φορέας προγραμματισμού, πρότασης, λειτουργίας και υλοποίησης, καθώς και για την υπογραφή κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

ιβ) Εκκαθαριστικά σημειώματα, γενικά.

ιγ) Επιστολές προς τους φορολογουμένους βάσει του άρθρου 16 του ν. 3610/2007 (Α' 258), καθώς και κάθε άλλο συναφές έγγραφο και κάθε άλλη ενημέρωση ή ειδοποίηση προς τους φορολογουμένους.

ιδ) Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

2. Ύστερα από τα παραπάνω διαμορφώνουμε την παράγραφο 1 της απόφασης αυτής, ως εξής:
«1. Στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα των οργανικών μονάδων και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στις ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:
α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα,

β. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας,

γ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,

δ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης,

ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους,

στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης,

ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η. Διευθύνσεις που ασκούν τις αρμοδιότητες, που αφορούν στην άσκηση φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και που μεταφέρονται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που συγκροτούν την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την περίπτωση 2 και την υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως η τελευταία προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), των εξής Γραφείων:

i. Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.) και ii. Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), καθώς και της εποπτείας του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου, Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.)».

Αρθρο 2

Τροποποιούμε τα άρθρα 1 και 3 της Δ6Α 1083438/22.06.2010 (Β' 920) Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Δ6Α 1128876/21.09.2010 (Β' 1554), Δ6Α 1073973/23.05.2011 (Β' 1296) και Δ6Α 1000443/02.01.2012 (Β' 33) όμοιες, ως εξής:
α) διαγράφουμε τις περιπτώσεις ιε' και ιθ' του άρθρου 1, τροποποιούμε την περίπτωση ιστ' του ίδιου άρθρου, ως ακολούθως: «ιστ) Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» και αναριθμούμε τις περιπτώσεις από ιστ' έως ιη' αυτού σε ιε' έως ιζ', διαμορφώνοντάς τις, ως εξής:

«1. ιε) Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
ιστ) Τον καθορισμό της χρήσης των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η ΓΓΠΣ (Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, Μοσχάτο).
ιζ) Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (N.Σ.Κ.) για θέματα της αρμοδιότητάς του, καθώς και αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων.».

β) διαγράφουμε τις περιπτώσεις δ' και ε' του άρθρου 3, καθώς και το δεύτερο εδάφιο αυτού.

Αρθρο 3

1. Η υπ' αριθ. Δ6Α 1015213/28.01.2013 (Β' 130 και 372) απόφασή μας εξακολουθεί να ισχύει.

2. Η υπ' αριθ. Δ6Α 1083438/22.06.2010 (Β' 920) Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Δ6Α 1128876/21.09.2010 (Β' 1554), Δ6Α 1073973/23.05.2011 (Β' 1296) και Δ6Α 1000443/02.01.2012 (Β' 33) ομοίες εξακολουθεί να ισχύει, κατά το μέρος που δεν τροποποιείται με την παρούσα.

3. Η υπ' αριθ. Δ6Α 1092562/06.06.2013 (Β' 1388) Υπουργική απόφαση παύει να ισχύει από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 31 Ιουλίου 2013,σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο